Новый-рисунок-2

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

Доктор наук з державного управління

Головний науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Україна, Київ

«Механізм формування кадрового потенціалу державної служби України» - 25.00.03 – державна служба, 2006

«Теоретико-методологічні засади формування, розвитку та модернізації державних посад системи державного управління» - 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 2012

Державна служба, кадрова політика, професіоналізація кадрів
  1. Формування, розвиток та модернізація державних посад : концептуально-методологічні засади : монографія. К. : ФАДА ЛТД, 2010. – 296 с.
  2. Державна служба як інституційний феномен : понятійно-категоріальний аппарат  // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 220–227.
  3. Державні посади як базова складова інституту державної служби України : понятійно-категоріальний апарат // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – № 1 (37). – С. 260–269.
  4. Закордонний досвід організації та функціонування системи управління персоналом // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов.ред.) [та ін.]. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 188–197.
  5. Інноваційна система типологізації державних посад: обґрунтування та основні характеристики // Збірник наукових праць Нац. академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. В. П. Приходька. К. : НАДУ, 2009. – Вип. 2. – С. 35–43.
  6. Конкурс при призначенні на посади державних службовців : український та закордонний досвід (компаративний аналіз) // Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами : зб. наук. пр. ДонДУУ. Серія «Державне управління». Т. Х, вип. 132. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – С. 106–118.
  7. Обґрунтування запровадження нової класифікації посад державних службовців // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 208–216.
  8. Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції України // Вісник НАДУ. – 2009. – № 4. – С. 29–34. Сучасна система управління персоналом державної служби України : проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] // Демократичне врядування : наук. вісн. 2010. – Вип. 5. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik5/fail/+Parhomenko.pdf
  9. Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В.  П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. – 820 с. – Авторські с. 89, 306–310, 314, 333, 420, 422, 456, 504-505, 514 -515, 524-525,547, 564, 599, 628, 654.
  10. Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) та ін. К. : НАДУ, 2011. – 524 с. – Авторські с. 20–22, 187-188, 222–224, 284, 306, 313-314, 316-317, 322, 363–365, 419.