Загальна інформація

Шановні колеги!

Збірник був офіційно зареєстрований у 2015 році, свідоцтво КВ-21596-11496Р. Співзасновниками виступили громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» та вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом.

В листопаді 2015 року був надрукований перший номер збірника «Публічне урядування». Збірнику присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2414-0562.

Основні рубрики збірника:

  • теорія та історія державного управління;
  • державна служба;
  • механізми державного управління;
  • регіональне управління та місцеве самоврядування;
  • соціальна і гуманітарна політика;
  • дослідження, розробки, проекти.

Збірник видається за активної підтримки Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, Національного агентства України з питань державної служби, Міжрегіональної академії управління персоналом, науковців та викладачів вищих навчальних закладів і співробітників провідних науково-дослідних інститутів державного управління. Редакційна колегія сформована з кураторів окремих розділів, відповідно до професійної спрямованості кожного науковця, що полегшить читачам та потенційним авторам нашого збірника звертатися до членів редколегії із питаннями, коментарями до матеріалів та пропозиціями про наукове співробітництво. До складу редакційної колегії  збірника входять близько 60 докторів наук з України, Польщі, Грузії, Канади, Латвії, Словаччини та Болгарії.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 № 693).

З метою підвищення пізнавальної та публікаційної активностей збірника, його внесено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, РИНЦ,  КиберЛенинка, а, також, до вітчизняної реферативної база даних «Україніка наукова», українського реферативного журналу «Джерело» та до  «Каталогу періодичних видань України» на 2017 рік (передплатний індекс – 2017005).

Згідно Наказу МОН «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018  № 32 починаючи із січня 2018 року усім статтям збірника присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта для індексування наукових статей DOI. Це не тільки підвищує публікаційну активність збірника, а й розширює його можливості бути представленим у відомих наукометричних базах даних Web of Science, Scopus.

У відповідності із вимогами світових науко метричних баз та з метою об’єктивного оцінювання якості статті, поданої до збірника «Публічне урядування», було затверджено Положення з питань внутрішнього рецензування Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування» та утверджено склад Експертної комісії з питань внутрішнього рецензування Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування» (протокол № 1 від 11.02.2016 Зборів співзасновників друкованого засобу масової інформації – збірника «Публічне урядування»), а, також, затверджено Положення з питань зовнішнього рецензування Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування» та утверджено склад Незалежної експертної комісії з питань зовнішнього рецензування Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування» (протокол № 1-1 від 12.02.2016 Зборів співзасновників друкованого засобу масової інформації – збірника «Публічне урядування»).

Також, з метою підтримки політики, спрямованої на дотримання принципів міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics), було затверджено Положення про видавничу етику та недобросовісну видавничу практику Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування» та утворено склад Комісії з питань видавничої етики та недобросовісної видавничої практики Друкованого засобу масової інформації збірника «Публічне урядування» (Протокол № 1 від 11.02.2016 Зборів співзасновників друкованого засобу масової інформації – збірника «Публічне урядування»).

З 2017 року збірник видається на двох мовах: в друкованому варіанті на англійській мові, а електронному варіанті – на українській мові (на сайті громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» http://vadnd.org.ua/ua/collection/). Це надає реальну можливість українським вченим та викладачам друкувати свої наукові, практичні та дослідні статті на англійській мові,  що її використовує для спілкування більше ніж 1,3 млрд.людей. На даний час в Україні відсутні подібні засоби масової інформації  в галузі науки «Державне управління».

Окрім того, друк засобу інформації на англійській мові дає можливість включити збірник «Публічне урядування» до таких авторитетних світових наукометричних, бібліографічних та реферативних баз, як  SciVerse Scopus та Web of Science. І знову жодне з вітчизняних профільних у державному управлінні ЗМІ до сих пір не увійшли до зазначених баз. На даний час, збірник проходить постійний моніторинг базою Web of Science та SciVerse Scopus, що дає надію у другому півріччі 2018 року офіційно увійти до баз.

На сьогодні, надруковано у збірнику більше 200 актуальних наукових статей, тираж кожного номеру сягає 300 екземплярів.

В обов’язковому порядку, збірник надсилається усім авторам, здійснюються розсилка до Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Національного агентства України з питань державної служби, інших центральних органів державної влади, обласних державних адміністрацій, провідних бібліотек та вищих навчальних закладів України.

 

Головний редактор,
Президент Всеукраїнської Асамблеї
докторів наук з державного управління України,
д-р. наук з держ. упр., професор,
член Національної спілки журналістів України,
Заслужений юрист України                                                      Є.О. Романенко

Свідоцтво видавнича справа свідоцтвоДЗІ

Ми в Наукометричних базах даних: 

INDEX COPERNICUS

НАУКОВА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА eLIBRARY.RU

НАУКОВА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА «КИБЕРЛЕНИНКА»

РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ «УКРАЇНІКА НАУКОВА»

УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ «ДЖЕРЕЛО» (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво)