Новый-рисунок-1

Романенко Євген Олександрович

Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України

Завідувач кафедри Публічного адміністрування Міжрегіональної академіії управління персоналом, член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суду України, член Науково-експертної ради Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Україна,

Оцінювання ефективності і результативності євроатлантичної політики України - 25.00.02 – механізми державного управління, 2008 рік

Становлення та розвиток комунікативної політики держави - 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 2015 рік

Державне управління, політичні науки, економіка, право
 1. Романенко Є. Проблема парламентаризму в діяльності українських національних партій (1905-1907). Нова політика. - 2002. - №1(39) – с.46-49.
 2. Романенко Є.О. Формування українських національних партій на території Російської імперії на рубежі XIX-XX ст.: спроба порівняльного політичного аналізу. Наукові записки. серія Політичні науки. Національний університет Києво-Могилянська Академія. том 20, 2002. – с.14-19.
 3. Романенко Є.О. Місце та роль Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в регулюванні діяльності недержавних пенсійних фондів Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. №1(2) 2004, с.163-166.
 4. Романенко Є.О. Дискантне (публічне) рейтингування суб’єктів страхового бізнесу. Персонал. - 2007. -№3 - с.24-29.
 5. Романенко Є.О. Маркетинг партнерських відносин – сучасний інструмент забезпечення зростання продажів страхових продуктів. Педагогічні інновації: Ідеї. Реалії. Перспективи. Збірник наукових праць. Вип.10 – К.: Інститут реклами. 2007. с.21-30.
 6. Романенко Є.О., Дугін О.М., Смірнов В.О. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств внутрішньої торгівлі. - К.: Видавнича компанія „Воля”, - 2007. – с.448 с.
 7. Романенко Є. О. Результативність і ефективність як інструменти оцінювання політики євроатлантичної інтеграції України / Є. О. Романенко Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІДУ “Магістр”, 2005. – № 2 (25), ч. ІІ. – С. 176–182.
 8. Романенко Є. О. Європейський та євроатлантичний курс країни: пошук моделі діалогу органів влади і громадянського суспільства / Є. О. Романенко Вісн. НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 103–111.
 9. Романенко Є.О. Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини [Електронний ресурс] Є.О. Романенко// Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. - №1. –Режим доступу до журналу: http://www. dy.nayka.com.ua
 10. Романенко Є. О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз: монографія / Є. О. Романенко. – К. : НАДУ, 2014. – 400 с.
 11. Romanenko E. O. The public communicative policy as means of optimization of institutes of public power is in Ukraine / E. O. Romanenko // Economics and management : theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Nürnberg (Deutschland), 2014. – Verlag SWG imex GmbH. – 
Р. 340–345.
 12. Романенко Е. Электронное правительство как инструмент интерактивно-коммуникативного взаимодействия органов государственной власти с общественностью / Е. Романенко // [Рум. яз.] : Revista de Filosofie, Sociologies și Știinţe Politice. – Chisinău : [s. n.], 2014. – № 2 (165). – Pag. 111–119. [Рус. яз.] : Вопросы философии, социологии и политических наук. Кишинэу : [б. и.], 2014. – № 2 (165). – С. 111–119. – [Изд. : Ин-т прав. и полит. исслед. Акад. наук Молдовы].
 13. Романенко Е. Методологические принципы понимания диалога как стратегического условия развития коммуникативного и медийного общества / Е. Романенко // [Рум. яз.] : Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Chișinău : [s. n.], 2014. – № 3 (LXVI). – Pag. 7–14. – [Рус. яз.] : [Молдоскопие (Проблемы политического анализа). – Кишинэу : [б. и.], 2014. – № 3 (LXVI). – С. 7–14. [Изд. : – Гос. ун-т Молдовы и Ун-т европ. полит. и экон. знаний им. Константина Стере].