Durman

Дурман Олена Леонідівна

Кандидат наук з державного управління

,

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ - 25.00.02 – механізми державного управління, 2019

- ,

Електронне урядування Зовнішня політика держави (Глобальне управління та Міжнародні відносини) Етика публічної служби Проєктний менеджмент
  1. Публікації за останні 5 років: 1. Дурман О.Л. Принципи формування та ухвалення рішень органами місцевого самоврядування Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: Колективна монографія / Кол. авт.; за заг.ред. Р. М. Плюща. – К.: РІДНА МОВА, 2016. – С. 373-396. 2. Дурман О.Л., Мазур О.О. Системи підтримки ухвалення рішень у соціальних ієрархічних системах [Електронний ресурс] / О.Л. Дурман // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2016. – № 2. – Режим доступу: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана. Фахове видання. 3. Дурман М.О., Дурман О.Л. Субвенція на розвиток інфраструктури обʼєднаних територіальних громад як інструмент впровадження нової регіональної політики [Електронний ресурс] / М.О. Дурман, О.Л. Дурман // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2018. – № 2. – Режим доступу: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана. Фахове видання. 4. Дурман О.Л., Зуй В.В Порівняльний аналіз термінів ״Публічне управління״ і ״Менеджмент״ [Електронний ресурс] О.Л. Дурман, В.В. Зуй // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2019. – № 1. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана. 5. Дурман О.Л. Good Governance – основа для розбудови ефективної системи публічного управління. Публічне управління та митне адміністрування: Університет митної справи та фінансів. Дніпро: Видавничий дім «Гельветика». № 1 (20), 2019. С. 37-43. 6. Лопушинський І.П., Дурман О.Л. Концептуальні підходи до проектування освітнього інформаційно-комунікаційного середовища. Публічне управління та регіональний розвиток. Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Миколаїв: Ємельянова Т.В. 2019. № 3. С. 92-113. DOI https://doi.org/10.34132/pard2019.03.06 7. Дурман О.Л. Системи підтримки ухвалення рішень як основне технологічне підґрунтя освітнього інформаційно-комунікаційного середовища. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 30 (69) № 2. Київ. 2019. С. 39 48. 8. Дурман О.Л. Застосування концепції електронного урядування при проектуванні єдиного освітнього інформаційно-комунікаційного середовища. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Державне управління, № 2 (66), Запоріжжя. 2019. С. 50-56. 9. Дурман О.Л. Передумови європейського вектору реформування державного управління в Україні. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). № 3(43). Part 8. Warsaw, Poland. 2019. С. 7-13. 10. Дурман О.Л. Клюцевський В.І. Основні напрямки розвитку організаційного механізму та нормативно-правового забезпечення освітнього інформаційно-комунікаційного середовища [Електронний ресурс] О.Л. Дурман, В.І. Клюцевський // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua. – Назва з екрана. 11. Дурман О.Л., Клюцевський В.І Диджиталізація як процес цифрової трансформації суспільства Information and Innovation Technologies in the Life of Society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Katowice School of Technology. Monograph 28. 2019. Р. 169-175 12. Дурман О.Л., Клюцевський В.І. Цілі, етапи та переваги запровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами «Poclick» Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 30 (69) № 5. Київ. 2019. С. 37-42. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.5/07 13. Дурман О.Л. Нормативно-правове забезпечення державної інвестиційної політики України / Публічне управління і адміністрування в Україні. Науковий журнал. Випуск 14. – Одеса, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», Видавничий дім «Гельветика». 2019. С. 48-53. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5240-2019-14-9 14. Дурман О.Л. Освітнє інформаційно-комунікаційне середовище: організаційний механізм формування: монографія / Дурман О. Л.; за наук. ред. проф. І. Лопушинського. – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. – 244 с. 15. Durman Elena. Historical analysis of the Ukraine's foreign policy structures formation (Історичний аналіз становлення зовнішньополітичних структур України). «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, 30 December 2019) / Financial And Economic Scientific Union, 2019. С. 26-29. 16. Дурман О.Л. Поняття та правова характеристика статусу депутатів місцевих рад в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 30 (69) № 6. Київ. 2019. С. 95-101. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.6/17 17. Дурман О. Л. Цілі сталого розвитку як стратегічні напрямки розвитку України на 2015-2030 рр.. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2020. № 1. URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua. 18. Дурман О. Л., Полосьмак К. О. Аналіз нових концепцій публічного управління та ступінь їх «адекватності» реаліям сучасного світу. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. 2020. № 1. URL: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua. 19. Дурман М. О., Дурман О. Л. Економічні теорії та державна регуляторна політика: механізми та інструменти реалізації. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, VIII(37), I.: 223, 2020 Feb. Р. 45-48. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-223VIII37-11 20. Дурман О.Л. Розвиток зовнішньої політики та становлення зовнішньополітичних структур України: історичний аспект. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Державне управління, № 4 (68) Запоріжжя. 2019. С. 22-30. DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-4 21. Gontar Z., Marchuk V., Durman O., Denkovych N., Dudkevych V. (2020) Exploring the Experience of the World’s Leading Countries in Inclusive Growth as Part of the Post-Industrial Economy: Challenges and Perspectives [Вивчення досвіду провідних країн світу щодо інклюзивного зростання постіндустріальної економіки: виклики та перспективи]. Postmodern Openings, 11(2 Supl 1), 222-237. https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/189https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2785 (Web of Science) 22. Дурман О.Л. Програма розвитку організації об’єднаних націй в Україні: здобутки та перспективи. Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління»). № 1 (24). 2020. С. 35-41 DOI https://doi.org/10.32836/2310-9653-2020-1.7 23. Дурман О.Л. Інтеграційний вплив міжнародних блоків на вирішення міжнародних проблем. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання: збірник. 2020. № 2 (8) квітень. Київ. Видавництво Ліра-К. 2020. С. 217-231. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-2(8)-217-231 24. Дурман О. Л. Застосування системного підходу при ухваленні рішень в процесі формування зовнішнього курсу держави. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х. Вид-во НУЦЗУ, 2020. Вип. 1 (12). (Серія «Державне управління»). С. 93-109. DOI: 10.5281/zenodo.3832389 25. Дурман О.Л. Онлайн-дипломатія як інструмент цифрової трансформації сучасних міжнародних відносин. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). VOL 4, № 51 (2020). С. 72-78. 26. Дурман О.Л. Методологічна складова при формуванні зовнішньої політики держави. Polish Journal Of Science. №28 (2020). VOL. 4. Р. 42-46. 27. Pomaza-Ponomarenko A., Hren L., Durman O., Bondarchuk N., Vozniuk E. Problematic aspects of state policy modernization in the conditions of digitalization (Проблемні аспекти модернізації державної політики в умовах диджиталізації). International Journal of Management. Volume 11, Issue 06, June 2020, pp. 508-515. http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=6 (Scopus Indexed) 28. Svitlana Dutchak, Natalia Opolska, Rostyslav Shchokin, Olena Durman, Mykhaylo Shevtsiv. Іnternational aspects of legal regulation of information relations in the global internet network [Міжнародні аспекти правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет]. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 23, Issue 3, 2020. https://www.abacademies.org/journals/month-june-year-2020-vol-23-issue-3-journal-jleri-past-issue.html (Scopus Indexed) 29. Дурман О. Л. Аналіз деяких механізмів державного управління для формування зовнішньої політики. Науковий вісник: державне управління: журнал. 2020. №3 (5) 2020. С. 87-100. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-3(5)-87-100 30. Дурман О.Л. Застосування механізмів державного управління при формуванні зовнішньої політики України. Ціннісний вимір політичної діяльності: Збірник наукових праць. Редколегія: Ю. М. Бардачов – голова, Ф. Г. Семенченко, О. М. Момоток та ін. Херсон: видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. С. 33-35. 31. Лопушинський І.П. Дурман О.Л. Удосконалення державного управління освітньою галуззю на прикладі формування єдиного освітнього інформаційно-комунікаційного середовища. 100 ідей для Президента та Уряду України: проєктні ініціативи у сфері публічного управління: зб. наук. пр.: у 2 т. Редкол: Н.І. Обушна, А.П. Рачинський, С.К. Хаджирадєва (голова). Київ. НАДУ. 2020. Т. 2. С. 222-227.