image

Yevhen Aleksandrovych Romanenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Honored Lawyer of Ukraine

Head of Dept. of Public Administration of the Interregional Academy of Personnel Management, Member of the Scientific Advisory Council of the Higher Administrative Court of Ukraine

Ukraine,

(Українська) Оцінювання ефективності і результативності євроатлантичної політики України - (Українська) 25.00.02 – механізми державного управління, (Українська) 2008 рік

(Українська) Становлення та розвиток комунікативної політики держави - (Українська) 25.00.01 – теорія та історія державного управління, (Українська) 2015 рік

(Українська) Державне управління, політичні науки, економіка, право
 1. Романенко Є. Проблема парламентаризму в діяльності українських національних партій (1905-1907). Нова політика. - 2002. - №1(39) – с.46-49.
 2. Романенко Є.О. Формування українських національних партій на території Російської імперії на рубежі XIX-XX ст.: спроба порівняльного політичного аналізу. Наукові записки. серія Політичні науки. Національний університет Києво-Могилянська Академія. том 20, 2002. – с.14-19.
 3. Романенко Є.О. Місце та роль Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в регулюванні діяльності недержавних пенсійних фондів Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. №1(2) 2004, с.163-166.
 4. Романенко Є.О. Дискантне (публічне) рейтингування суб’єктів страхового бізнесу. Персонал. - 2007. -№3 - с.24-29.
 5. Романенко Є.О. Маркетинг партнерських відносин – сучасний інструмент забезпечення зростання продажів страхових продуктів. Педагогічні інновації: Ідеї. Реалії. Перспективи. Збірник наукових праць. Вип.10 – К.: Інститут реклами. 2007. с.21-30.
 6. Романенко Є.О., Дугін О.М., Смірнов В.О. Збірник законодавчих та нормативних документів, що регламентують діяльність підприємств внутрішньої торгівлі. - К.: Видавнича компанія „Воля”, - 2007. – с.448 с.
 7. Романенко Є. О. Результативність і ефективність як інструменти оцінювання політики євроатлантичної інтеграції України / Є. О. Романенко Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІДУ “Магістр”, 2005. – № 2 (25), ч. ІІ. – С. 176–182.
 8. Романенко Є. О. Європейський та євроатлантичний курс країни: пошук моделі діалогу органів влади і громадянського суспільства / Є. О. Романенко Вісн. НАДУ. – 2006. – № 4. – С. 103–111.
 9. Романенко Є.О. Державна політика у сфері забезпечення прав і свобод людини [Електронний ресурс] Є.О. Романенко// Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. - №1. –Режим доступу до журналу: http://www. dy.nayka.com.ua
 10. Романенко Є. О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз: монографія / Є. О. Романенко. – К. : НАДУ, 2014. – 400 с.
 11. Romanenko E. O. The public communicative policy as means of optimization of institutes of public power is in Ukraine / E. O. Romanenko // Economics and management : theory and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Nürnberg (Deutschland), 2014. – Verlag SWG imex GmbH. – 
Р. 340–345.
 12. Романенко Е. Электронное правительство как инструмент интерактивно-коммуникативного взаимодействия органов государственной власти с общественностью / Е. Романенко // [Рум. яз.] : Revista de Filosofie, Sociologies și Știinţe Politice. – Chisinău : [s. n.], 2014. – № 2 (165). – Pag. 111–119. [Рус. яз.] : Вопросы философии, социологии и политических наук. Кишинэу : [б. и.], 2014. – № 2 (165). – С. 111–119. – [Изд. : Ин-т прав. и полит. исслед. Акад. наук Молдовы].
 13. Романенко Е. Методологические принципы понимания диалога как стратегического условия развития коммуникативного и медийного общества / Е. Романенко // [Рум. яз.] : Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Chișinău : [s. n.], 2014. – № 3 (LXVI). – Pag. 7–14. – [Рус. яз.] : [Молдоскопие (Проблемы политического анализа). – Кишинэу : [б. и.], 2014. – № 3 (LXVI). – С. 7–14. [Изд. : – Гос. ун-т Молдовы и Ун-т европ. полит. и экон. знаний им. Константина Стере].