Безымянный

Popov Sergey Afanasyevich

Doctor of Science in Public Administration, Professor

Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Ukraine, Kiev

- 02.02.14 - armament and military equipment, 1986

Innovation in the system of public authorities: a strategic approach - 25.00.02 - mechanisms of public administration,

Government-management reforms and innovations
  1. МОНОГРАФІЇ: 1. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти : кол. авт.: Горник В.Г., Кравченко С.О., Бакуменко В.Д. та ін.; за ред. Горника В.Г., Кравченка С.О. – К. : УкрСІЧ, 2018. _ 354 с. 2. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 368 с. 3. Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 461 с. 4. Концептуальні засади реформування системи регіонального управління : монографія / за заг. ред. М. М. Іжі  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015.  212 с. 5. Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика : монографія / С. А. Попов. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – 296 с. 6. Управління сталим розвитком на засадах демократичного врядування: монографія / за заг. ред. М. М. Іжі  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2012.  252 с. СТАТТІ: 1. Попова С., Савчук Л. Система надання соціальних послуг в Україні: політика та управління / С. Попов, Л. Савчук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 1(73) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 153 с. 2. Попов С.А., Гуртова А.М. Концептуальний підхід до інноваційного розвитку системи Пенсійного фонду України / С.А. Попов, А.М. Гуртова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип 1(69) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 142 с. 3. Ророv S., Zabolotnyy A. Innovative Development of Public Administration and Management: Complex Mechanism of Innovations / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – Вип. 2(66). – С. 36–45. 4. Попов С.А. Державно-управлінські нововведення: особливості впровадження стратегічного планування [Текст] / С.А. Попов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 2(49). – С. 57–63. 5. Попов С.А. Децентралізація на засадах програмно-цільового бюджетування: досвід для України [Текст] / С.А. Попов, О.В. Голинська // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.  Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015.  Вип. 2(25).  С. 212221. 6. Попов С.А., Попок А.А Інноваційна діяльність в органі публічної влади: системний підхід [Текст] / С.А. Попов, А.А. Попок // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр.  К. : НАДУ, 2015.  Вип. 2/2015  С. 1218. 7. Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81. 8. Попов С.А. Інноваційне реформування системи органів публічної влади: класифікація державно-управлінських нововведень [Текст] / С.А. Попов // Вісник НАДУ при Президентові України : зб. наук. пр.  К. : НАДУ, 2015. – Вип. 3/2015.  С. 1118. 9. Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: методологічне забезпечення прийняття та реалізації стратегічного рішення[Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 1(47). – С. 73–81. 10. Попов С.А. Методологічний аспект управління державно-управлінськими нововведеннями в ситуації “ризик” [Текст] / С.А. Попов // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. – ДРІДУ НАДУ, 2015.  Вип. 3 (26).  С. 6070. 11. Попов С.А. Обґрунтування моделі інноваційної діяльності системи органів публічної влади: концептуальні засади [Текст] / С.А. Попов // Демократичне врядування : електр. наук. фах. вид.  ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 15. – Режим доступу : http://lvivacademy.com/visnik10/zmist.html. 12. Попов С.А. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління [Текст] / С.А. Попов, В. Д. Бакуменко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 43. – С. 21–29. 13. Попов С.А. Стратегічне управління державно-управлінськими нововведеннями: методологічне забезпечення [Текст] / С.А. Попов // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук пр. – К. : АМУ, 2015. – Вип. 2. – С. 39–50. 14. Попов С.А. Стратегічний підхід до нововведень в публічному управлінні: класифікація невизначеностей та ризиків рішень [Текст] / С.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – Вип. 2(62). – С. 45–51. 15. Попов С. А. Використання потенціалу інституціональної складової у плануванні соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 4(60). 16. Попов С. А. Найбільш поширені види державно-управлінських нововведень на засадах належного врядування: світовий та вітчизняний досвід / Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 2(54). – С. 147–151. 17. Попов С. А. Стратегическое и програмно-целевое управление государственно-управленческими нововведениями [Текст] / С. А. Попов // Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. – № 2. – С. 173–180. 18. Попов С. А. Прийняття програмно-цільового рішення щодо впровадження державно-управлінських нововведень: методологічний аспект [Текст] / С. А. Попов // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ. – Львів, 2012. – Вип. 32. – С. 173–183. 19. Попов С. А. Теоретико-методологічні засади щодо поширення нововведень у публічному секторі: стан і напрями подальших досліджень [Текст] / С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х., 2012. – Вип. 2 (42). – С. 57–66. 20. Popov S., Radchenko O. Paradigm of Innovative development of the society: grounds for the complex innovations mechanism / Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. – Eds. W. Szymańska. – Słupsk – Kharkiv : Publishing House “АDNDU”, 2015. – 238 р.  р. 229235 (Польща). 21. Popov S., Ovcharenko Y. National Security of Ukraine: Features and Implementation Under Conditions of Globalization / Central European Journal for science and research. – № 7 (20), 2015.  Р. 5862 (Прага, Чеська республіка). 22. Popov S. Expert verification of the research results: public administration aspect / Journal of Public Administration, Finance and Law. – 2014. – № 5. – Р. 34–42 (Румунія). 23. Popov S., Dyshlevyi I. Innovative component of professional education of public servants and their career / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 14 (82). – S. 90–95 (Польща). 24. Popov S. Tendencies of innovative changes in public administration: concepts, administrative reforms, innovations / Nauka i Studia. – Przemysl : Nauka i Studia. – 2013. – NR 28 (96) – S. 62–67 (Польща). ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: 1. Попов С.А., Панченко Г.О. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч.-метод. посіб. / С.А. Попов, Г.О. Панченко – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. - 284 с. 2. Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. 2-е видання, оновл. І допов.– Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 240 с. 3. Державно-приватне партнерство в Україні : підручник / М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко, С.А. Попов та ін. ; За заг. Ред. Т.І. Пахомової та А.С. Крупника. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 240 с. 4. Білорусов С.Г., Попов С.А. Найпоширеніші державно-управлінські нововведення: сучасний світовий та вітчизняний досвід : навч.-метод. розробка / С. Г. Білорусов, С. А. Попов – Херсон : Вид-во “ЛТ-Офіс”, 2015. – 38 с. 5. Стратегічне планування: навч. посіб. / Л.Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 198 с. 6. Державно-управлінські нововведення: теоретико-прикладні засади : навч.-метод. посіб. / М. М. Іжа, С. А. Попов ; за заг. ред. М. М. Іжи. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 126 с. 7. Лідерство в системі державної служби : навч. посіб. / за заг. ред. М. М. Іжі.  Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013.  132 с.