Новый-рисунок-2

Ozarovskаyа Anastasia Viktorovna

Candidate of Science in Public Administration

Senior Laboratory of the Department of Philosophy and Political Science of Kharkiv National University of Municipal Economy named after A. M. Beketov

Ukraine, Kharkiv

State administration of quality assurance in higher education - 25.00.02 Mechanisms of public administration, 2018

- ,

Strategic Management, Planning and Targeted Programming in the Activities of State Authorities, Higher Education as a Resource Mechanism of Public Administration, State Regulation of the Education
  1. Озаровська А. В. Інституалізація вищої освіти в історії європейських суспільних практик / А. В Озаровська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – № 4 (59). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-4/doc/5/05.pdf 2. Озаровська А. В. Вища освіта як чинник розвитку суспільства / А. В Озаровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – № 2 (52). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-4/doc/5/05.pdf 3. Озаровська А. В. Розвиток вищої освіти в Україні: історико-культурологічний контекст / А. В Озаровська // Зб. наук. праць Дон. держ. ун-ту управління «Сучасні проблеми державного управління в умовах суспільних змін». – Серія «Державне управління». – Т. ХVІІІ. – Вип. 302. – Маріуполь, ДонДУУ, 2017. – С. 98–110. 4. Озаровська А. В. Поняття «якість» та «менеджмент якості» в системі Total Quality Management / А. В Озаровська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. – № 2 (52). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-2/doc/7/05.pdf 5. Ozarovska A. V. Normative and legal ensurance of quality in state manageent: Ukrainian experience / A. V. Ozarovska // Legea Si Vsata: Republic Moldova, 2018. – C. 110–113. 6. Ozarovska A. V. Transformation of approaches to quality management in the Ukrainian education system / A. V. Ozarovska // Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspektyspołeczne, ekonomiczne i humanitarne : [монографія] – Opole, 2017. – С. 224–229. 7. Озаровська А. В. Проблеми та пріоритети розвитку національної освіти в умовах Євроінтеграційних процесів в Україні / А. В Озаровська // Сучасні суспільні комунікації : проблеми, пріоритети та першочергові задачі в євроінтеграційних процесах / м. Хелм, Польща 2015. 8. Озаровська А. В. Якість освіти в сучасній соціальній практиці / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 222–223. 9. Озаровська А. В. Вплив якості освіти на розвиток сучасного міста / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С. 290–292. 10. Озаровська А. В. Система управління якістю освіти як позитивний чинник формування іміджу випускника ВНЗ / А. В Озаровська // Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – С.113–114. 11. Озаровська А. В. Проблеми управління управління якістю освіти в умовах модернізації українського суспільства / А. В Озаровська // Modern problems of management:economics, education, health care and rharnacy //The Academy of Management and Administration in Opole. – 2016. – C. 158–159. 12. Озаровська А. В. Система контролю якості у вищому навчальному закладі / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 257–259. 13. Озаровська А. В. Менеджмент якості в державному управлінні вищими навчальними закладами «ноосферний» контекст / А. В Озаровська // «Ноосферна парадигма в публічному управлінні: теорія, історія сучасність». –Харків, 2017. – С. 14. Озаровська А. В. (вставити тему доповіді) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід»; Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України. – Одеса, 2017. 15. Озаровська А. В. Забезпечення якості освіти – одна із суттєвих функцій державного управління / А. В Озаровська // XVIII Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління XXI століття: світові практики та національні перспективи»/. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – С. 369–372. 16. Озаровська А. В. Вища освіта як один з чинників розвитку суспільства / А. В Озаровська // Місто. Культура. Цивілізація. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 268–269. 17. Озаровська А. В. Якість освіти як чинник підвищення якості життя / А. В Озаровська // Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світ/ м. Ополє, Польща 2018