lyah

Liah Julia Ivanovna

Doctor of Philosophy, Assistant Professor of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Urban Economics. O.M. Beketova

Kharkiv National University of Urban Economics. O.M. Beketova

Ukraine, Kharkiv

Communicative paradigm of organization of relations between subjects and objects of public administration - , 2021

- ,

Communications in the field of public administration and administration, public control, relations between the authorities and the public
  1. Лях Ю.І. До питання становлення публічного адмініструванняв Україні: історичний та понятійний аналіз / Ю.І. Лях // Теорія та практика державного управління.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – №1(60). – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-1/doc/1/09.pdf
  2. Лях Ю.І. Вплив процесів глобалізації на розвиток суб'єктів і об'єктів публічного адміністрування в Україні/ Ю. І. Лях // Проблеми управління. — Мінськ: Вид-во Ак. упр. При президентові Республіки Білорусь, 2018. — №2(68). — С.150-156 — Режим доступу : file:///C:/Users/user/Desktop/Статья%20на%20печать/27.03.2018%20Беларусь/Лях.pdf
  3. Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: методологія та практика : [кол. моногр.]. Вплив процесів глобалізації на розвиток суб'єктів і об'єктів публічного адміністрування в Україні / Ю.І. Лях // Х.: Вид-во Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2019.
  4. Лях Ю.І. Комунікативна політика як основа організації взаємовідносин суб'єктів і об'єктів публічного адміністрування / Ю.І. Лях // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць. — Дніпро : ДРІДУ, 2018. — вип. 2(20). — С. 1-15. — Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2018-02(20)/4.pdf
  5. Лях Ю.І. До питання адаптації прогресивних західних концепцій публічного адміністрування в умовах України / Ю.І. Лях // Держава та регіони. Серія: Державне управління : наук. – вир. журн. — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2019. — Випуск 1. — С. 70-75. — Режим доступу : http://www.pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2019/15.pdf
  6. Гайдученко С.О., Лях Ю.І. Інновації у державному управлінні: неопарламентаризм в умовах інформаційного суспільства / С. О. Гайдученко, Ю. І. Лях // Восточно-Европейский Научный Журнал (East European Scientific Journal). — Варшава, Польща, 2019. — Режим доступу : https://eesa-journal.com/forma-priema-statyi/