0001 (3)

Коваль Яна Сергіївна

аспірант ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

Україна, Київ

- ,

- ,

Механізми державного управління, банківська система України, фінанси і кредит
  1. Монографії: 1. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері: колективна монографія [Мігус І.П., Коваль Я.С.] / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицька Л.В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2016. – 466 с. – 106-133 с. Фахові видання: 2. Коваль Я.С. Модель розрахунку інтегрального показника при формуванні економічної безпеки банку / І.П. Мігус, М.П. Денисенко, Я.С. Коваль // Вчені записки університету «КРОК» м. Київ - 2017 р. – С.125-130. 3. Коваль Я.С. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток, №8, 2017, Режим доступу до тексту: http://www.dy.nayka.com.ua. 4. Коваль Я.С. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід, № 16 2017, стор. 80 – 87. 5. Коваль Я.С. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід, № 17 2017, стор. 82 – 89. 6. Коваль Я.С. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід, № 18 2017, стор. 54 – 60. 7. Коваль Я.С. Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах / Я.С. Коваль // Право та державне управління: збірник наукових праць / [за ред. О.В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя: КПУ, 2017. - №4. – Т.2. – 74-82 с. 8. Коваль Я.С. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / В. Андрієнко, І. Мігус, Я. Коваль // Демократичне врядування : ел. наук. вісн. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 20 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – Режим доступу (квітень 2018). Конференції: 9. Коваль Я.С. Діагностика стану реальних інвестицій в Україні / Н.М. Третяк, Я.С. Коваль // ХІV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів «Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем» 26-27 березня 2014 р. м. Львів. 10. Коваль Я.С. Вплив іноземного капіталу на банківський сектор України / Ю.В. Жежерун, Я.С. Коваль // VІII Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Теорія та практика розвитку банківської системи» 20-21 листопада 2014 р. м. Львів. 11. Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки» 25-26 березня 2016 м. Черкаси. 12. Коваль Я.С. Заходи антикризового управління в банку / Ю.В. Жежерун, Я.С. Коваль // ХІV Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 3-4 червня 2016 р. м. Переяслав-Хмельницький. 13. Коваль Я.С. Діагностика і моніторинг фінансової стійкості в антикризовому управлінні банківської діяльності / Ю.В. Жежерун, Я.С. Коваль // Х Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» 25 листопада 2016р. м. Харків. 14. Коваль Я.С. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // "Securitatea informaюionalг 2017", conferinюг internationalг (13 ; 2017 ; Chiєinгu). Securitatea informaюionalг 2017 : conferinюa internaюionalг, (ediюia a 13-a), 4-5 aprilie 2017 / com. de org.: Grigore Belostecinic [et al.] ; coord. ed.: S. Ohrimenco. – Chiєinгu : ASEM, 2017. – 202 p. 15. Коваль Я.С. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // IV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання», 14 квітня 2017 м. Черкаси. 16. Коваль Я.С. Комплаєнс-ризики в антикризовому управлінні банківських установах України / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку» травень м. Умань. 17. Коваль Я.С. Взаємозв’язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства» 26 травня 2017 м. Львів. 18. Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Міжнародний Форум з безпеки (INFOS-2017) «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки» 25-27 травня 2017 р. м. Черкаси. 19. Коваль Я.С. Сучасні інформаційні системи та технології в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // V Міжнародна заочна науково-практична конференція «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика» 24 листопада 2017 р. м. Запоріжжя. 20. Коваль Я.С. Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління / Я.С. Коваль // 11-та міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком 01 грудня 2017 р. м. Дніпропетровськ. 21. Коваль Я.С. Формування системного підходу до реалізації антикризової стратегії в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // X Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби», 8 грудня 2017 р. м. Дніпропетровськ