OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Дєгтяр Андрій Олегович

Доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, професор

Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури

Україна, Харків

Стимули розробки і виконання високих планових завдань - 08.00.21 – економіка, організація управління промисловістю та її галузями, 1986

Організаційно- аналітичне забезпечення прийняття та реалізації державно-управлінських рішень - 25.00.02 – механізми державного управління, 2005

Державне регулювання соціально-економічного розвитку України та її регіонів, державне управління у соціально-культурній сфері, державно-управлінські рішення
 1. Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: (монографія) За заг. р. А.О.Дєгтяря. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 300 с
 2. Peculiarities of Making Administrative Decisions by Public Authorities in Ukraine AFES 2006 Davos Forum (July 4-10, 2006 – Davos, Switzerland). Proceedings. – Davos, Switzerland, 2006. – P. 28-36
 3. Сутність методів державного прогнозування соціально-економічного розвитку в умовах інноваційних перетворень суспільства Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2006. - № 3 – С. 48-52
 4. Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: Монографія – Х Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 144 с. (Співавтори: Амосов О.Ю. , Латинін М.О.).
 5. Методологічні підходи до застосування територіального маркетингу в державному управлінні Державне будівництво [Електронне видання]. – 2008. - №1. – Режим доступу до журн.: http: // www.kbuapa.kharkov. ua
 6. Відтворення інтелектуального капіталу в контексті інноваційного розвитку економіки Теорія та практика державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – Вип. 1 (24). С. 181-187
 7. Управління якістю підготовки кадрового потенціалу сучасної економіки України Теорія та практика державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – Вип. 3 (26). С. 365-372
 8. Методологічні засади прийняття інвестиційних рішень органами державного управління Держава та регіони. Серія: Державне управління. – КПУ 2010. - № 1 – С. 24-28. (Співавтор: Гончаренко М.В.)
 9. Управлінські рішення в органах державної влади Монографія. – Х.: Вид-во «С.А.М.», 2010. – 276 с. (Співавтори: Степанов В.Ю., Тарабан С.В.)
 10. Інформація як атрибут державно-управлінської діяльності Держава та регіони. Серія: Державне управління. – КПУ 2010. - № 2 – С. 14-18
 11. Методологічні підходи до формування інтелектуального капіталу для інноваційної промислової економіки Державне будівництво [Електронне видання]. – 2010. - №1. – Режим доступу до журн.: http: // www.kbuapa.kharkov. Ua
 12. Інформатизація державного управління: сучасні проблеми та вектор розвитку Держава та регіони. Серія: Державне управління. – КПУ 2011. - № 1 – С. 21-27
 13. Управління інноваціями в системі вищих навчальних закладів Теорія та практика державного управління: зб.наук.пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Вип. 2 (33). С. 3-9
 14. Основні напрями державної економічної політики України щодо подолання наслідків світової фінансової кризи 2008 року Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України, № 1, 2011. С. 125-143
 15. Теоретико-методологічні засади розробки та реалізації державної демографічної політики в Україні Публічне управління: теорія та практика: Зб. наук. р.. Асоціації докторів наук з державного управління. - Х. Вид-во «ДокНаукДерж Упр», 2012. - № 2 (10). – С. 196-200
 16. Organization of Public Finances Functioning in Ukraine Revue Algérienne de finances publiques. Revue annuelle publiée conjointement sous l’égide de l’Université de Tlemcen et de L’Association Nationale de Finances Publiques – A.Na.Fi.P, Numéro 2 – Décembre 2012. – P. 177 – 187
 17. Державна інвестиційна політика: проблеми та перспективи розвитку: [монографія] А.О. Дєгтяр, В.Ю. Степанов, О.О. Губарєв. ∕ За загальною редакцією А.О. Дєгтяра. – Х.: Вид-во «С.А.М.», 2013. – 276 с.
 18. Raising the efficiency of public administration of budget investments Revue Algerienne de finances publiques / Revue annuelle publiee conjointement sous l’egide de L’Universite de Tlemcen La Faculte des Sciences Economiques et de Gestion Groupe de Recherche en Economie des Finances Publiques – GREFiP et l’Association Nationale de Finances Publiques – A.Na.Fi.P. – Numero 3, ISSN : 2170 – 1881, Decembre 2013
 19. Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері: [монографія] А.О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр. – Х.: Вид-во «С.А.М.», 2014. – 252 с
 20. Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації інтелектуальної власності Державне будівництво [Електронне видання]. – 2013. – №2. – Режим доступу до журн. : http: / / www.kbuapa.kharkov.ua . (Співавтор: Гончаренко М.В.)
 21. Моделі взаємодії держави та бізнесу в сучасному світі Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 4 (43). – с. 116 – 123
 22. Моделювання у системі прийняття державних інноваційних рішень Вісник Національного університету цивільного захисту України. (Серія «Державне управління») : зб. наук. пр.. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2014. – Вип. 2 (2). – с.49-55
 23. Функціональна обумовленість механізмів державного управління Наукові розвідки з державного та муніципального управління : Зб. наук. р.. : Академія муніципального управління, 2014. – №2. – с. 377–385. (Співавтор: Бублій М.П.)
 24. Формування та функціонування механізму державного управління соціально-економічним розвитком України Держава та регіони. –( Серія «Державне управління»), КПУ, Запоріжжя, 2014. - № 4. – С. 46-52
 25. Дослідження державних механізмів протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру в Україні: методологічний аспект [Електронний ресурс] / А. О. Дєгтяр, С. В. Бєлай // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету.– 2015. – № 1. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 26. Державне та регіональне управління в соціальній сфері: [Монография] За заг. ред. А. О. Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с. (Співавтори: Степанов В.Ю., Тарабан Дєгтяр О.А. та ін.)
 27. Методологічні підходи до побудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності організації соціокультурної сфери Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації : зб. наук. пр. Вип. 46. – Харків : ХДАК, 2015. – с. 62–71
 28. Концептуальные основы взаимодействия власти и бизнеса: экономико-управленческий аспект Научный журнал «Власть и общество» (История, теория, практика). – Грузия, Тбилиси, Т 2015. – №3 (35). – с. 112-132
 29. Страхування як механізм зменшення ризиків у процесі державного регулювання Вісник Національного університету цивільного захисту України. (Серія «Державне управління») : зб. наук. пр.. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 1 (4). – с.43-51. (Співавтор: Соболь Р.Г.)
 30. Основні складові механізму державного управління соціально-культурною сферою Інвестиції: практика та досвід . – 2016. – № 7. – с.109-114
 31. Західноєвропейські принципи організації та регулювання ринку страхових послуг Вісник Національного університету цивільного захисту України. (Серія "Державне управління"): зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – С. 87-93
 32. Система управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності організації Вісник Національного університету цивільного захисту України. (Серія "Державне управління"): зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2016. – Вип. 2 (5). – С. 177-183
 33. Ще більше 200 публікацій