photo

Говорун Сергій Васильович

Аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Україна, Київ

- ,

- ,

Національна безпека, пожежна безпека
  1. 1. Говорун С.В. Державне управління системою технічного обслуговування пожежно-рятувальної техніки при передачі частини функцій до аутсорсингу / С.В. Говорун // Public Administration Aspects. – Vol. 5 № 1-2(39-40) 2017. 2. Говорун С.В. Парадокси державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні / Сергій Васильович Говорун // Наукові праці. Серія: Державне управління. – Vol.298, №286 – 2017 . – С. 32-42. Вид-во ЧНУ ім. П.Могили. ISSN: 2311-1666. 3. Говорун С.В. Державне управління забезпеченням оперативно – рятувальних сил цивільного захисту / С.В.Говорун // держава та регіони. Серія: Державне управління. – №4(60) – 2017. 4. Говорун С.В. Суб’єкти та об’єкти державного управління у сфері пожежної безпеки в Україні / С.В. Говорун // Аспекти публічного управління. – т.6, №10-11 – 2017. 5. Кринична І.П., Говорун С.В. Організаційно-правові та функціональні засади державного управління пожежної безпекою в Україні / С.В. Говорун // Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. Киів.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016.- с.146 – 156. 6. Говорун С.В. Ефективність державного управління процесами запобігання пожежам на об’єктах різних форм власності / С.В. Говорун // Публічне урядування : збірник - № 1 (6) – березень 2017. Киів.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017.- 230 с. – С.53 – 64. 7. Говорун С.В. Державне управління системою забезпечення пожежної безпеки в Україні з точки зору системи масового обслуговування [Електроний ресурс] / С.В. Говорун // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. - №7 – Режим доступу до ресурсу : http://easterneurope–ebm.in.ua/journal/7_2017/41.pdf 8. Говорун С.В. Нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: державна система обліку і контролю /С.В. Говорун // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Vol. 1 №13 – липень 2017. – с.64-68. 9. Govorun S. Application of multi-purpose approach in public administration in provision of the State Emergency Service of Ukraine by technical facilities / S. Govorun // Scientific discussion (Praha, Czech Republic) – Vol. 1, № 8 -2017. P. 57-62. 10. Говорун С.В. Вплив інтенсивності життєдіяльності людського суспільства на кількість пожеж / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті» 20 -21 жовтня 2016 р. / ДВНЗ «Пріднепр. Держ. академія буд-ва і архітектури»; під редакцією А.С. Бєлікова –Дніпро, 2016.–142c. (ел. Видання). – с.133 – 136 11. Говорун С.В. Державне управління ризиками виникнення пожеж на підконтрольних об’єктах. Теорія та практика державної служби : матеріали наук.- практ. конф., Дніпро, 11 листопада 2016 р. / за заг. проф. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУНАДУ, 2016. –202 с. – с.162-163 12. Говорун С.В. «Проблеми державного управління суспільними відносинами, що виникають внаслідок пожеж». Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали Х регіон. наук. – практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої пам’яті Сурміна Юрія Петровича / за заг. ред. проф. С.О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 274с. – Укр., рос. мовами. – с.164-165. 13. Говорун С.В. Прогнозування непередбачуваних ризиків у державному управління системою забезпечення пожежної безпеки : сутність та методи / Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених // за заг. ред. проф. С. О. Шевченка. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2017. – 355 с. – c. 22-24 14. Говорун С.В. Вплив морально-етичних принципів особистостей при професійному відборі працівників добровільної пожежної охорони в Україні / Актуальні проблеми євроатлантичної інтеграції та європейського співробітництва: матеріали 14-ї регіон. наук.- практ. конф. 18 трав. 2017 р., м. Дніпро / за заг. ред. проф. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 324 с. – с.197-200 15. Govorun S.V. Gaps in legislation of Ukraine in the field of fire safety / II International Scientific Conference Economic and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part II, June23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 176 pages. P.80-82. ISBN 978-9934-8643-9-1 16. Кринична І.П., Говорун С.В. Системні зміни у взаємодії між контролюючим органом державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки із суб’єктом господарювання / Теорія та практика державної служби : матеріали X Міжнародної наук.-практ. конф. 08 груд. 2017 р., м. Дніпро. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2017.- Seсsion 2, p. 17-19. 17. Кринична І.І., Говорун С.В. Державне управління у сфері пожежної безпеки на місцевому рівні / Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали ІX наук. – практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Дніпро. – Д.: ДРІДУНАДУ, 2017. 18. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : монографія / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. и др. / под. ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно – Пинск – Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с. – C.136-147. 19. Krynychna I.P., Hoshylo I.I., Govorun S.V., Baranenko N.O. Interaction between state supervisory authorities in the sphere of fire and technogenic safety with busines sentities: aspects of institutional development / I.P. Krynychna, I.I.Hoshylo, S.V. Govorun, N.O. Baranenko // MANAGEMENT OF MODERN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: National economy development: modern challenges and perspectives. «Izdevnieciba «Baltija Publishing». – 2018.