kravchenko

Kravchenko Julia Petrovna

Candidate of Economic Sciences

Institute of Public Administration and Research in Civil Defense (Associate Professor of Public Administration in Civil Defense)

Ukraine, Kiev

Risk-oriented approach in public financial audit and inspection of budget institutions - 08.00.09 - Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), 2016

- ,

Public administration in the field of civil protection, effective public administration, internal control and audit in public authorities, public financial control, risk management.
  1. 1. Ю. Кравченко, К. Белікова. Організація взаємодії між органами управління у надзвичайних ситуаціях: правовий, організаційний та економічний аспекти / Ю. Кравченко, К. Белікова, С. Потеряйко, О. Марченко // Науковий вісник: державне управління. – 2020. - № 4 (6). 2. Ю. Кравченко. Внутрішній контроль – атрибут ефективного управління бюджетною установою / Ю. Кравченко // Науковий вісник: державне управління. – 2020. - № 3 (5). 3. Кравченко Ю.П. Економічне обґрунтування управлінських рішень щодо взаємодії органів державної влади в умовах надзвичайної ситуації // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М.Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 2. С. 44-46. 4. Перспективи застосування мобільних технологій при підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях / Ю. П. Кравченко, В.М. Михайлов, С.С. Павлов, Д.М. Ядченко // Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. – 2019. - № 7. – С. 105-121. 5. Кравченко Ю.П. Внутрішній контроль, як важлива складова реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій / Ю.П. Кравченко // Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю). − Електронне видання комбінованого використання. –Київ:ІДУЦЗ, 2019. –324 с. – С. 141-144. 6. Кравченко Ю. П. Освітні послуги закладів вищої освіти в межах державного замовлення як об’єкт внутрішнього контролю/ Ю.П. Кравченко, І. Ю. Чумакова // Проблеми і перспективи економіки та управління ( IndexCopernicus, ResearchBib, BASE: BielefeldAcademicSearchEngine, ROAD, theDirectoryofOpen Access scholarlyResources). – 2018. - № 2 (14). – С. 32-40. 7. Y. P. Kravchenko. The role of inspection in European model of state financial control / Kravchenko Y. P. // Actual Problems of economics (SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest). – 2014. – № 12 (162). – P. 334-338.