Новый-рисунок-2

Ільїна Анастасія Олександрівна

Доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук

Київський національний торговельно-економічний університет

Україна, Київ

Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні - 08.00.03, 2017

- ,

інвестиційний менеджмент, проблеми розвитку інноваційної інфраструктури, державно-приватне партнерство, реформування економічної системи, постіндустріальне суспільство.
  1. СПИСОК наукових та навчально-методичних праць Ільїної Анастасії Олександрівни І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер 1. Ilyina A. Investment Climate Evaluation as an Effective Detection Method for Negative Impacts on Country’s Development. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 5 December. Riga 2017. Pp. 162-169 (Web of Science). 2. Ilyina A. Constructions of Technology Parks as a Means of Resolving Conflicts of Interest Between the Subjects of the Investment Process. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 3 June. Riga 2019. Pp. 71-81 (Web of Science). 3. Panchenko V., Ilyina A., Mihus I., Vavrin M., Karpenko Yu. The Role of Investment Strategy in the Strategic Management System of Service Companies. Academy of Strategic Management Journal. Volume 18. Special Issue 1. 2019. URL: https://www.abacademies.org/articles/The-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-Companies-1939-6104-18-SI-1-489.pdf (Scopus). 4. Prodius O., Nechyporuk L., Stoliar O., Ilyina A., Stoyanov Ph. International Corporate Strategies and Entrepreneurial Paradigms within the Framework of Global Business Integration. Academy of Entrepreneurship Journal. Volume 26, Issue 4, 2020. URL: https://www.abacademies.org/articles/International-corporate-strategies-and-entrepreneurial-paradigms-within-the-framework-of-global-1528-2686-26-4-418.pdf (Scopus). 5. Ilyina A. E-Governance and Human Capital in Public Authorities as the Elements of System Interaction. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 23-24 November 2021, Seville, Spain. Pp. 1250-1258. URL: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid (Web of Science). 6. Ilyina A. Mechanism of Innovation and Investment Development in Modern Economy. Economic Affairs. October 2022. Vol. 67. No. 04s. Pp. 825-835. URL: http://ndpublisher.in/admin/issues/EAv67n4sp.pdf (Scopus). 7. Ilyina A. Innovative Human Resource Management in Public Authorities as a Way to Improve the Country’s Sustainable Development. Proceedings of the 40th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 23-24 November 2022, Seville, Spain. Pp. 56-62. URL: https://u.pcloud.link/publink/show?code=ckWctalK (Web of Science). ІI. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації 8. Ільїна А.О., Лагутін В.Д. Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 3 (142). С. 58-66 (Фахове видання). 9. Ільїна А.О. Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 5. С. 99-104 (Фахове видання). 10. Ilyina A.O. Influence of Foreign Direct Investments on Development of National Innovative System. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: Збірник праць ІХ (ХХІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15.03.2013). м. Київ, 2013. С. 87-89. 11. Ільїна А.О. Основні напрями вдосконалення механізму державного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12.04.2013). м. Київ.: ВПЦ АМУ, Ч.1, 2013. С. 314-316. 12. Ільїна А.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку національної інноваційної системи України. Економіка та держава. 2013. № 10. С. 76-80 (Фахове видання). 13. Ільїна А.О. Державно-приватне партнерство як фактор підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип.1, Т. 1. С. 133-137 (Фахове видання). 14. Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Економіст. 2013. № 10. С. 31-34 (Фахове видання). 15. Ільїна А.О. Формування механізму державного регулювання інвестиційного процесу в Україні. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 2014. Т. 19. Вип.2/2. С. 85-92 (Фахове видання). 16. Ільїна А.О. Сутність та механізм реалізації інвестиційного процесу. Кримський економічний вісник. 2014. № 3 (10). С. 46-52 (Фахове видання). 17. Ільїна А.О. Методологія оцінки ефективності державного регулювання інвестиційного процесу. Молодий вчений. 2014. № 8 (11). С. 112-118. 18. Ільїна А.О. Державне регулювання інвестиційного процесу в промисловому секторі України. Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24-25.04.2014). м. Одеса.: ОНПУ, 2014. С. 20-21. 19. Ільїна А.О. Вплив інвестиційного процесу на інноваційний розвиток промисловості України. Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору України: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30.04.2014). м. Дніпропетровськ: НМАУ, 2014. С. 70-73. 20. Ільїна А.О. Інвестиційний процес як фактор інноваційного розвитку національної економіки. Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (16.05.2014). м. Тернопіль.: ТНЕУ ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, 2014. С. 57-61. 21. Ільїна А.О. Інвестиційна політика як основа регулювання інвестиційного процесу. Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-17.05.2014). м. Ужгород.: УНУ, 2014. С. 169-171. 22. Ільїна А.О. Фактори впливу на інвестиційний процес в умовах глобалізації економічного розвитку. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (23.05.2014). м. Харків.: ХНАДУ, 2014. С. 56-58. 23. Ильина А. Государственное регулирование инвестиционного процесса как фактор инновационного развития экономики. Развитие инновационной экономики: результаты, проблемы, перспективы: Сборник научных статей международной научно-практической конференции (9-10.10.2014). г. Гомель.: БТЭУ, 2014. С. 25-28. 24. Ільїна А.О. Проблеми фінансування капітальних інвестицій в Україні. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16.05.2015). м. Одеса.: Одес. на. ун-ту ім. І. Мечникова, 2015. С. 57-60. 25. Ільїна А.О. Вплив інвестиційного процесу на розвиток промислового комплексу в Україні. Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16.05.2015). м. Харків.: ХДУ, 2015. С. 113-115. 26. Ilyina A.A. Investment Security and Investment Process in Ukraine. Institutional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. – Publishing House “BREEZE”, Monreal, Canada, 2015. Pp. 47-53. 27. Ільїна А. Державне стимулювання інвестиційного процесу. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 3. С. 67-77 (Фахове видання). 28. Ільїна А.О. Теоретичні підходи до обґрунтування системи цілей державного стимулювання інвестиційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип.20. С. 31-35 (Фахове видання). 29. Ilyina A.A. Institutional Mechanism of State Adjustment of Investment Process in Ukraine. Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2016. Pp. 19-28. 30. Ilyina A.A. Mechanism of Formation of Effective System of State Regulation of Investment Process. Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. – Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016. Pp. 36-40. 31. Ільїна А.О. Проблеми механізму державного регулювання інвестиційного процесу в Україні. International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, (June 30, 2016). Lisbon: Baltija Publishing. 2016. Pp. 83-86. ІІI. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації 32. Ільїна А.О. Ретроспективний аналіз формування системи державного регулювання інвестиційного процесу в Україні за основною законодавчою базою. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Літні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій, 2017. С. 11-20. 33. Ilina A.O. Improvement of Evaluation of Efficiency of State Adjustment of Investment Process by Using Modeling Approach. ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a Modern Foundation For Human Development: Conference Proceedings, Part 1, June 23th, 2017. Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2017. Pp. 57-60. 34. Ільїна А.О. Математичне формулювання показників ефективності державного регулювання інвестиційного процесу. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. У 2-х частинах. (м. Запоріжжя, 30 червня 2017 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. Ч. 2. С. 87-90. 35. Ільїна А.О. Проблемні питання щодо вдосконалення системи державного регулювання інвестиційного процесу в Україні. Соціально-економічний розвиток країни в контексті інтеграційних процесів: досвід, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 липня 2017 р.). К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. С. 34-37. 36. Ільїна А.О. Місце та роль держави в оптимізації протікання інвестиційного процесу. Фінанси, аудит та соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28-29 липня 2017 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2017. С. 16-19. 37. Ільїна А.О. Механізм протікання інвестиційного процесу та характеристика його стадій. Перспективи розвитку національної економіки в умовах змін ринкового середовища: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 серпня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса: ЦЕДР, 2017. С. 20-23. 38. Ільїна А.О. Роль держави у формуванні інвестиційної привабливості економіки країни. Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18-19 серпня 2017 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2017. С. 40-44. 39. Ilina A.O. Mathematical Formalization as the Method to Improve Evaluation of State Adjustment of Investment Process in Ukraine. International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2017. Pp. 48-51. 40. Ilyina A.A. Budget Deficit as an Indicator of Budget Efficiency of the State Regulation of Investment Process. Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. Pp. 12-16. 41. Ільїна А.О. Роль держави в організації інституційних відносин на інвестиційному ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип.14, Ч.1. С. 115-121 (Фахове видання). 42. Ільїна А.О. Інвестиційна безпека як індикатор ефективності державного стимулювання інвестиційного процесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Економічні науки». 2017. Вип.25, Ч. 1. С. 70-75 (Фахове видання). 43. Ільїна А.О. Погіршення інвестиційного клімату як наслідок недоліків у системі державної служби. Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 липня 2018 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. С. 43-45. 44. Новікова Н.Л., Науменко Р.А., Ільїна А.О. Маркери професійної компетентності державних службовців. Економіка України. 2018. № 9 (682). С. 85-98 (Фахове видання). 45. Ilina A.O. Electronic governing as a way to an effective innovation development. Цифрова та інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології: матеріали міжнародної наукової конференції 25 січня 2019 року, м. Кельце (Республіка Польща), 2019. С. 50-53. 46. Ільїна А.О. Інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура як основа формування інноваційної системи країни. Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез доповідей XXХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – Відень – Берлін – Астана, 30 січня 2019 р.). Київ: МНЦРНТ Видавничий дім «Інтернаука», 2019. Pp. 10-14. 47. Ilina A. The Effectiveness of Civil Service as a Factor in the Development of Innovation Infrastructure in Ukraine. 11th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics “Knowledge-Economy-Society”: Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises, May 29-30. Cracow, 2019. Pp. 197-206. 48. Ільїна А.О. Системний взаємозв’язок маркерів професійної компетентності державних службовців. Проблеми розвитку науки в контексті трансформацій суспільства: Матеріали науково-практичної конференції (м. Полтава, 30-31 серпня 2019 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. С. 25-29. 49. Ільїна А.О. Вплив інвестицій в людський капітал на економічний і соціальний розвиток країни. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. Вип. 3 (65). С. 72-80 (Фахове видання). 50. Ільїна А.О. Інвестиції у людський капітал як фактор професійної компетентності державних службовців. Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 вересня 2019 р.). Одеса : Інститут інноваційної освіти, 2019. С. 135-139. 51. Ільїна А.О. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Публічне управління та адміністрування на сучасному етапі державотворення [Електронне видання]: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24 жовтня 2019 р.). Київ: КНТЕУ, 2019. С. 167-170. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/1f30b2f91b4124794d5ae43544042092.pdf 52. Chechel A., Ilyina A., Orlova N., Fayvishenko D., Kulchii I., Pidlisna T. Human Capital Development in the Process of the Use and Provision of Electronic Services in Ukraine. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1-2 April 2020, Seville, Spain, 2020. Pp. 1298-1308. URL: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZYbkBkZdeK0fhT0KNuLUbwN2yDLtYJ5JSl7#tpl=publicfoldergrid (Web of Science) 53. Ільїна А.О. Умови надання та використання електронних послуг в Україні. Публічна інформаційна політика в умовах цифрових трансформацій // Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Н.С. Орлової. Київ: ВД «Освіта України», 2020. 262 с. (С. 135-145). 54. Ільїна А.О. Методика підготовки державного службовця як зразку для наслідування людини економічної. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. С. 60-63. 55. Ільїна А.О. Іноземне інвестування як фактор інноваційного розвитку людського капіталу. From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area: IV International scientific conference (August 21th, 2020. Riga, Latvia). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. С. 48-52. 56. Ільїна А.О. Проблеми розвитку електронного урядування в органах публічної влади України та шляхи їх вирішення. Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління. № 2 (8). 2020. С. 232 249. URL: http://maup.com.ua/assets/files/expert/8/ekspert_2_8_2020.pdf (Фахове видання). 57. Ільїна А.О. Професіоналізм державних службовців як шлях до створення технологічних парків. Scientific and pedagogic internship «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Internship in Economics and Management»: Internship proceedings, January 20-31, 2021. Kielce, Poland: Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, 2021. С. 67-71. 58. Ільїна А.О. Цифровий маркетинг органів публічної влади як шлях до поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бренд-менеджмент: маркетингові технології», 11 березня 2021 року, м. Київ. 2021. С. 379 382. URL: https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/869a861e10a5e8636d95d861b6ca498e.pdf#page=380 59. Ільїна А.О., Корж Н.М. Перспективи впровадження територіального брендингу в Україні Перспективи впровадження територіального брендингу в Україні. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бренд-менеджмент: маркетингові технології», 11 березня 2021 року, м. Київ. 2021. С. 377-378. URL: https://knute.edu.ua/file/MjIxNw==/869a861e10a5e8636d95d861b6ca498e.pdf#page=380 60. Ільїна А.О. Роль інвестицій в людський капітал у розвитку інформаційного суспільства. Наукові перспективи. Серія «Економіка». № 3 (9). 2021. С. 278-295. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/194 (Фахове видання). 61. Ільїна А. Інвестиції у людський капітал – інноваційний ресурс економіки. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. № 5. С. 47-60 (Фахове видання). 62. Ilyina A. Public Management of Human Capital in E-Governance System. Public Management and Administration at the Present Stage of State-Building: Conference Proceedings-Vol 6(ii)- FAI 2021, 21-22 October, 2021. Pp. 78-79. URL: https://www.faipublications.com/vol-6-ii-2021-isbn-978-93-91342-52-4 63. Kapishon I., Ilyina A. Trends Of Training Specialists In The Field Of Public Administration. Public Management and Administration at the Present Stage of State-Building: Conference Proceedings-Vol 6(ii)- FAI 2021, 21-22 October, 2021. Pp. 118-119. URL: https://www.faipublications.com/vol-6-ii-2021-isbn-978-93-91342-52-4 64. Maslova K., Ilyina A. Local Self-Government In Decentralized Environment. Public Management and Administration at the Present Stage of State-Building: Conference Proceedings-Vol 6(ii)- FAI 2021, 21-22 October, 2021. Pp. 31-32. URL: https://www.faipublications.com/vol-6-ii-2021-isbn-978-93-91342-52-4 65. Kuropiatnyk A., Ilyina A. The Current State of The Local Self-Government Development In Decentralization Reform In Ukraine. Public Management and Administration at the Present Stage of State-Building: Conference Proceedings-Vol 6(ii)- FAI 2021, 21-22 October, 2021. Pp. 34-35. URL: https://www.faipublications.com/vol-6-ii-2021-isbn-978-93-91342-52-4 66. Tkalych D., Ilyina A. Decentralization Of Power in The System of Public Administration. Public Management and Administration at the Present Stage of State-Building: Conference Proceedings-Vol 6(ii)- FAI 2021, 21-22 October, 2021. Pp. 36-37. URL: https://www.faipublications.com/vol-6-ii-2021-isbn-978-93-91342-52-4 67. Ilyina A. E-Governance in System Interaction of Public Authorities. Journal of e-Government Studies and Best Practices. 2022. Vol. 2022. URL: https://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2022/314137/314137.pdf 68. Ільїна А. Бюджетні інвестиції у людський капітал за масштабної кризи. Scientia Fructuosa. 2022. № 2. С. 21-35 (Фахове видання). 69. Ільїна А.О. Нова державна служба як фактор розвитку інноваційної економіки. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Любляна (Словенія): ГО «ВАДНД», 07 липня 2022 р. 563 с. (С. 44-49). 70. Ільїна А.О. Неефективна державна служба як наслідок кризових ситуацій в країні. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Харченко, Є.О. Романенка. м. Ліон (Франція): ГО «ВАДНД», 07 грудня 2022 р. 375 с. (С. 39-45). 71. Ільїна А.О. Електронне урядування як фактор удосконалення системи публічного управління. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 31 березня 2023 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. 599 с. (С. 201-204). ІV. Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри 72. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник тестових завдань. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: КНТЕУ, 2018. 42 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=2147 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92076 02.09.2019). 73. Ільїна А.О. Державна служба. Збірник тестових завдань. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: КНТЕУ, 2018. 51 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/scorm/view.php?id=2382 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92077 02.09.2019). 74. Ільїна А.О. Електронне урядування. Збірник тестових завдань. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: КНТЕУ, 2018. 45 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/scorm/view.php?id=2383 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 92078 02.09.2019). 75. Новікова Н.Л., Ільїна А.О. Державне регулювання економіки. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. Каф. публ. упр. та адміністрування. 118/19 [замовл.]. Київ : КНТЕУ, 2019. 26 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96449 28.02.2020). 76. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник ситуаційних вправ (кейсів). Каф. публ. упр. та адміністрування. 113/19 [замовл.]. Київ : КНТЕУ, 2019. 50 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100308 08.10.2020). 77. Ільїна А.О. Електронне урядування. Збірник ситуаційних вправ (кейсів). Каф. публ. упр. та адміністрування. 130/19 [замовл.]. Київ : КНТЕУ, 2019. 55 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100406 13.11.2020). 78. Новікова Н.Л., Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. Каф. публ. упр. та адміністрування. 119/19 [замовл.]. Київ : КНТЕУ, 2019. 27 с. 79. Новікова Н.Л., Орлова Н.С., Ільїна А.О. Державне регулювання економіки. Опорний конспект лекцій. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ : КНТЕУ, 2019. 142 с. – Бібліогр.: с. 132-142. 80. Ільїна А.О. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ : КНТЕУ, 2019. 174 с. – Бібліогр.: с. 167-174. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=62020 81. Ільїна А.О. Державна служба. Збірник ситуаційних вправ (кейсів). Каф. публ. упр. та адміністрування. 173/20 (замовл.). Київ : КНТЕУ, 2020. 48 с. 82. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 13а-25/П19. Київ : КНТЕУ, 2020. 44 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=51910 83. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Робоча програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 13б-25/РП19. Київ : КНТЕУ, 2020. 30 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=62412 84. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Опорний конспект лекцій. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ : КНТЕУ, 2019. 148 с. Бібліогр.: с. 188-196. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=62024 85. Ільїна А.О. Державна служба. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: КНТЕУ, 2020. 62 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=12338 86. Ільїна А.О. Електронне урядування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Каф. публ. упр. та адміністрування. ПП 02дн-25/20. Київ: КНТЕУ, 2020. 63 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=32675 87. Ільїна А.О. Електронне урядування. Програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 13-25/П20. Київ : КНТЕУ, 2020. 21 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=52333 88. Ільїна А.О. Електронне урядування. Робоча програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 14-25/РП20. Київ : КНТЕУ, 2020. 23 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=52331 89. Ільїна А.О. Державна служба. Програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 04-25/21П. Київ : КНТЕУ, 2021. 17 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=60647 90. Ільїна А.О. Державна служба. Робоча програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 05-25/21РП. Київ : КНТЕУ, 2021. 20 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=60648 91. Ільїна А.О. Державна служба. Опорний конспект лекцій. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ : КНТЕУ, 2021. 110 с. Бібліогр.: с. 106-110. 92. Ільїна А.О. Електронне урядування. Робоча програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 12-25/РП21. Київ : КНТЕУ, 2021. 24 с. URL: http://ldn.knute.edu.ua/mod/resource/view.php?id=70132 93. Ільїна А.О. Публічна служба. Програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 01-25/П22. Київ : ДТЕУ, 2022. 24 с. Затверджено Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022. 94. Ільїна А.О. Публічна служба. Робоча програма. Каф. публ. упр. та адміністрування. 02-25/РП22. Київ : ДТЕУ, 2022. 34 с. Затверджено Вченою радою ДТЕУ 02.02.2022. 95. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: ДТЕУ, 2022. 74 с. (П/П 06-25/22). 96. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Опорний конспект лекцій. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: ДТЕУ, 2022. 219 с. (ПП 01-25/22). 97. Ільїна А.О. Державна служба. Збірник тестових завдань. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: ДТЕУ, 2023. 49 с. (01-25/23). 98. Ільїна А.О. Державне управління та місцеве самоврядування. Опорний конспект лекцій. Каф. публ. упр. та адміністрування. Київ: ДТЕУ, 2023. 219 с. (05-25/23).