Новый-рисунок-2

Якобчук Валентина Павлівна

Кандидат економічних наук, професор

Поліський національний університет

Україна, Житомир

Особливості відтворення робочої сили в умовах агропромислової інтеграції - 08.00.01 «Політична економія», 1986

- ,

  1. • Якобчук В. П. Інтелектуалізація аграрної економіки в контексті національної безпеки / В. П. Якобчук // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 15 трав. 2015 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – С. 206–212. • Якобчук В. П. Вплив ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна / В. П. Якобчук, В. А. Якобчук // Агросвіт. – 2015. – № 19. – С. 40–43. • Якобчук В. П. Проблеми забезпечення глобальної конкурентоспроможності агроекономічних систем / В. П. Якобчук // Теорія та практика реформування економічних систем : Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. форуму «New economics» (1-10 лис. 2015, м. Краків, Польща). – К.:Вид-во «ЦУЛ». – 2015. – С. 20–22. • Якобчук В. П. Методичні підходи щодо оцінки інтелектуальної складової в аграрній безпеці України / В. П. Якобчук, Н. С. Пугачова // Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 137–143. • Якобчук В. П. Теоретико-методичні основи проведення енергетичного аудиту / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, С. В. Ярош // Агросвіт. – 2016. – № 7. – С. 51–56. • Теоретико-методологічні засади формування науково-освітнього напряму «Публічне управління та адміністрування» / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, М. Ф. Плотнікова, Л. Л. Капітула, І. Л. Литвинчук // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. № 2 (57), т. 1. – С. 32–42. • Якобчук В. П. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук // Ефективна економіка : електрон. журн. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5375. • Якобчук В. П. Актуальні питання публічного управління аграрної сфери в умовах децентралізації / В. П. Якобчук, В. А. Якобчук // Наукові читання – 2017. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – Т. 3. – С. 276–282. • Якобчук В. П. Конверсія біосировини як складова інноваційної діяльності підприємств: регіональний аспект / В. П. Якобчук, В. В. Кухарець, С. В. Ярош // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. № 1 (59). Т.2. – С. 155–165. • Акмеологічні засади публічного управління / Якобчук В. П., Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, І. Л. Литвинчук, М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (59). Т.2. С. 45–58. • Якобчук В. П. «Зелена» економіка як специфічний об’єкт державного регулювання / В. П. Якобчук, Н. С. Пугачова, В. А. Якобчук // Наукові читання – 2018. – Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2018. – Т. 3. – С. 116–120. • Якобчук В. П. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. – № 6 березень. – 2018. – С. 83–87. • Якобчук В. П. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування / В. П. Якобчук, І. В. Кравець, О. В. Іванюк // Інвестиції: практика та досвід. – № 7. – 2018. – С. 105–109. • Якобчук В. П. Управління територіальними громадами в умовах інтелектуалізації економіки / В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, О. В. Захаріна // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 3. Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=8&w=В.+П.+Якобчук. • Якобчук В. П. Системно-синергетичні основи соціально-економічного розвитку сільських громад в умовах децентралізації / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова // Інтелект ХХІ. № 3. 2019. С. 22–36. (Index Copernicus, Scientific Indexing Servises, Google Scholar). • Якобчук В. П. Децентралізація: шлях від об'єднання до розвитку ОТГ / В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, М. Ф. Плотнікова // Інвестиції: практика та досвід. – № 11. – 2019. – С. 32–39. (Index Copernicus, Scientific Indexing Servises, Google Scholar). • Якобчук В. П. Публічне управління у процесі децентралізації / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, М. Ф. Плотнікова // «Наукові горизонти», «Scientific horizons» № 6 (69), 2018 С. 28–35. • Якобчук В. П. Домінування парадигм холістичності в сучасній науці / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, О. В. Іванюк, М. Ф. Плотнікова, О. Ф. Присяжнюк // Наукові горизонти. 2018. № 11 (72) – 3–12. • Semenets H., Yakobchuk V., Plotnikova M. Family homesteads settlements as the subjects of the public management in rural territories // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development ISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 4: 587–598. (Web of science). • Yakobchuk V. Interaction of Government Bodies and Civil Society Institutions for Achieving Public Policy Goals / V. Yakobchuk, S. V. Onyshchuk, V. D. Filippova, O. A. Nosyk, O. B. Vasylchyshyn // International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII, Special Issue 1, 2020. pp. 114-126. • Якобчук В. П. Альтернативні імперативи діяльності децентралізованих громад / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, О. А. Хеймерл, М. Ф. Плотнікова // Scientific Horizons, 2020. 04 (89), С. 15–26. doi: 10.33249/2663-2144-2020-89-4-15-26. • Якобчук В. П. Гештальтний підхід формування ефективного лідерства та комунікацій в системі публічного управління / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, М. Ф. Плотнікова // Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 23. С. 91–97. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.23.91 • Якобчук В. П. Напрями підвищення ефективності антикорупційної політики в Україні / В. П. Якобчук, Ю. С. Цаль-Цалко, В. М. Білецький // Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 135–139. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.24.135. • Якобчук В. П. Антикорупційна політика у сфері публічного управління/ В. П. Якобчук, Ю. С. Цаль-Цалко, С. Г. Косянчук // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1842. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.2 • Якобчук В. П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління/ В. П. Якобчук, А. Б. Войтенко, Д. П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 2. С. 82–87. • Якобчук В. П. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку/ В. П. Якобчук, О. П. Власенко, Л. І. Симоненко // Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 3. С. 81–86. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.3.81 • Якобчук В. П. Теорія економіки в підготовці фахівців з публічного управління : зарубіжний досвід та вітчизняна практика/ В. П. Якобчук, Л. І. Симоненко, І. В. Кравець // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1581. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.36.