Безымянный

Шмагун Антоніна Вікторівна

Кандидат наук з державного управління

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

Україна, Київ

Розвиток механізму знаннєвого спілку¬вання як засобу приросту знань в системі державного управління - 25.00.02. - механізми державного управління, 2016

- ,

Механізми знаннєвого спілкування, комунікаційні процеси знаннєвого спілкування, державна політика у сфері освіти та науки
  1. 1. Шмагун А.В. Формування концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі розвитку механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун – ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. Науковий журнал. – Видавничий дім «Гельветика» м. Херсон, 2017. - Том 28 (67) № 2. – С. 20-25. https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2017/2_2017/7.pdf 2. Шмагун А.В. Оцінювання концептуальних засад приросту знань в системі державного управління на основі механізму знаннєвого спілкування / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2018. - Том 29 (68). - № 5. – С. 187-191. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/5_2018.pdf 3. Шмагун А.В. Сутність комунікаційних процесів знаннєвого спілкування як засіб приросту знань у системі державного управління / А.В. Шмагун // Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління»). 2018. - № 2 (19). – С. 128-133. http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/2/2_2018.pdf 4. Шмагун А.В. Нормативно-правовий чинник розвитку приросту знань державної мовної політики у системі публічного управління / А.В. Шмагун // Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні» Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – 2018. – Випуск 8. – С.74-79. http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2018/8-2018/8_2018.pdf 5. Шмагун А.В. Принцип мультиплікативності знаннєвого спілкування у системі державного управління: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців / А.В. Шмагун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління». - 2019. - Том 30 (69). - № 3. – С. 156-161. https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/29.pdf 6. Шмагун А.В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: Серія «Державне управління» (Категорія Б). 2020. Том 31 (70). № 3. С.193-197. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/3_2020/35.pdf 7. Shmanun A., Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Ye., Kresina I. COUNTERACTING TO ILLEGAL MIGRATION: FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10. URL: https://www.abacademies.org/articles/counteracting-to-illegal-migration-foreign-experience-1544-0044-23-1-471.pdf (Scopus). 8. Шмагун А.В. Система принципів знаннєвого спілкування у системі державного управління. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку:матеріали щорічної всеукраїнської наук.-практ.конф. за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні, Київ 25.05.2018 р.Київ: НАДУ, 2018. Т. 1. С. 114 – 116. https://publons.com/journal/500162/-100-/ 9. Шмагун А.В. Загальні проблемні питання розвитку механізму знаннєвого спілкування у системі державного управління. Сучасний рух науки: матеріали міжн.наук.-практ. інтернет-конференції, Дніпро, 28.06.2018 р. –29.06.2018 р. Дніпро: Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience», 2018. С. 528 – 533. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2018/07/Zbirnik-tez-dopovidey-II-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-internet-konferentsiyi.pdf 10. Шмагун А.В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у системі державного управління: як одна із форм знаннєвого спілкування. Публічне управління та публічна служба в Україні:стан проблем та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ.конф. за міжнародною участю, Київ 07.09.2018 р. – 08.09.2018р. Київ: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 492 – 495. https://lira-k.com.ua/preview/12499.pdf 11. Шмагун А.В. Приріст нових знань у проведенні комунікативних заходів, як запорука високого рівня професійної компетентності державних службовців. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали всеукр.наук.-практ. конф. за міжнародною участю, Одесса 26.10.2018р. Одесса: ОРІДУ НАДУ, 2018. С. 399 – 400. http://www.oridu.odessa.ua/news/2018/10/24/sbirnuk.pdf 12. Шмагун А.В. Неефективність державного фінансового контролю щодо розвитку приросту знань у системі публічного управління. ІІ Іnternational Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Le Mans, November 23th, 2018. France: BaltijaPablishing, 2018.Part I. P. 11 – 13. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/1.-Le-Man-noiabr-2018-chast-1.pdf 13. Шмагун А.В. Культура спілкування у системі публічного управління: процес знаннєвого спілкування та обмін професійними знаннями. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства: збірник тез І міжн наук.-практ. конф., Чернігів 09.11.2018р. Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т , 2018. С.763-764.https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/konkup18-z.pdf 14. Шмагун А.В. Розвиток системи моніторингу та прогнозування ринку працевлаштування молоді. ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі. Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України: програма та тези II Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Миколаїв 04.06.2020р. Миколаїв: Видавництво ЧНУ ім. П. Могили, 2020. С.33-36. https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020_II_Mizhnarodna_naukovo-praktichna_konferentsiya_Zaluchennya_patriotichno_aktivnoyi_molodi_do_rozvitku_gromadanyask 15. Шмагун А.В. Розробка та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів на основі бенчмаркінгу. Відкриті еволюціонуючі системи: програма V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 19-21 травня 2020р. Київ, 2020. 11с https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a 16. Шмагун А.В. Розвиток рекламної діяльності в Україні як складової рекламно-комунікаційного ринку в Україні. Трансформація системи публічного управління створенням здоров’я збережувального та безпечного простору України (модернізація, інновації, розвиток): програма Міжнародної науково-практичної конференції, Київ 22 червня 2020р. Київ: Видавництво МАУП, 2020. 3 с. https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/transformaciya-sistemi-publichnogo-upravlinnya.html 17. Шмагун А.В. Удосконалення гендерного балансу у галузі політичного представництва і керівництва державними процесами як ключове поняття сталого розвитку. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: міжнародна науково-практична конференція, Київ 26 -30.10.2020 р. Київ: НАДУ, 2020. https://kbuapa.kh.ua/?p=7332