filipova

Філіпова Вікторія Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент

,

Мотиваційний механізм розвитку кадрового потенціалу аграрних підприємств - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2011

- ,

  1. Монографії, посібники, підручники, довідкові видання тощо Формування пізнавальних потреб старшокласників в умовах профільного навчання суспільно-гуманітарного напряму / авт. кол. : Зубко А.М., Кузьменко В.В., Філіппова В.Д.; за заг. ред. В.В.Кузьменко. Херсон: ПУРІПОПК, 2006. 160 с. 1. Філіппова В.Д. Оцінка кадрового потенціалу аграрних підприємств: монографія. Херсон: МУБіП, 2011. 80 с. 2. Філіппова В.Д. Мотиваційний механізм розвитку кадрового потенціалу аграрних підприємств: монографія. Херсон: МУБіП, 2012. 130 с. 3. Правові механізми імплементації антикорупційних конвенцій: монографія / за заг. ред. д.ю.н., професора О.П. Угровецького. Херсон: МУБіП, 2014. 75 с. 4. Сучасні соціально-політичні процеси в світі: монографія / авт. кол. : Ненько С.С., Бериславська О.М., Рачинська І.М., Філіппова В.Д.; за заг. ред. С.С.Ненько. Херсон: МУБіП, 2014. 94 с. 5. Правова система та виклики сучасності: монографія. Херсон: МУБіП, 2014. 79 с. 6. Правова політика: прогалини, дефекти, колізії: колект. монографія / авт. кол. : Карапатник І.М., Бериславська О.М., Рачинська І.М., Філіппова В.Д. / за заг. ред. Карапатника І.М. Ірпінь, 2014. 127 с. 7. Освіта дорослих : енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. К. : Основа, 2015. 496 с. 8. Тезаурус з державної кадрової політики : словник-довідник / ред. Кол. Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. К. : НАДУ, 2015. 412 с. 9. Filippova V., Kovalska N., in. Quintessence of strategic marketing in public administration by higher education in Ukraine : A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects: collective monograph / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. 352 р. 10. Геополітична стратегія держави кризового суспільства: управлінський вимір: колект. моногр. / В. В. Толкованов, Д.Ч. Іманбердієв, О.В.Радченко [та ін.] ; за заг. ред. Д. Ч. Іманбердієв. К. : НАДУ, 2015. 294 с. 11. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях: колект. монографія / за заг. ред. Плюща Р.М. Херсон : ХНТУ, 2016. 750 с. 12. Модернізаційні та євроінтеграційні орієнтири розвитку місцевого самоврядування в Україні: монографія / Джинчарадзе Н. Г., Акулов-Муратов В.В., Амосов О. Ю. та ін. ; за наук. ред. д.філос.н., проф. Н.Г.Джинчарадзе. К.: НАДУ, 2015. 438 с. 13. Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. К. : НАДУ, 2016. 308 с. 14. Філіппова В.Д. Державна політика в галузі педагогічної освіти : шляхи формування та реалізації: монографія. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. 380 с. 15. Лопушинський І. П., Філіппова В. Д. Форсайт-ініціативи розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти. 100 ідей для Президента та Уряду України: зб. наук. пр. (інформ.-аналіт. зб. проєктів у сфері публ. упр.): у 2 т. / ред. кол.: Н. І. Обушна, А. П. Рачинський, С. К. Хаджирадєва (голова). Київ: НАДУ, 2020. Т. 2. 248 с. C.241-246 Статті у наукових фахових виданнях України, наукових періодичних виданнях інших держав 16. Філіппова В.Д. Моделювання процесу формування пізнавальних потреб старшокласників в умовах профільного навчання . Молодь і ринок, 2005. Вип.2 (12). С. 87-92. 17. Філіппова В.Д. Роль потреб у розвитку особистості учня. Таврійський віник освіти, 2005. №3 (11). С. 69-73. 18. Філіппова В.Д. Мотиваційний механізм розвитку кадрового потенціалу аграрних підприємств. Бізнес-навігатор, 2010. № 20. С.182-189. 19. Філіппова В.Д. Актуальні проблеми професійного розвитку кадрового потенціалу агропідприємств Херсонської області в умовах регіональної кадрової політики. Бізнес-навігатор, 2010. № 21. С.19-22. 20. Філіппова В.Д. Деякі аспекти розвитку кадрового потенціалу підприємств АПК в умовах державної кадрової політики. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології, 2010. №2(3). С.145-150. 21. Філіппова В.Д. Сутність і складові кадрового потенціалу працівників АПК. Бізнес-навігатор, 2011. № 4. С.30-37. 22. Філіппова В.Д. Особливості підприємств АПК та їх вплив на систему мотивації кадрового потенціалу. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2010. Вип. 4 (57). С. 111-118. 23. Філіппова В.Д. Системно-когнітивний підхід до формування кадрового потенціалу аграрних підприємств. Бізнес-навігатор, 2011. № 23. С.5-11. 24. Філіппова В.Д. Обґрунтування моделі формування кадрового потенціалу аграрних підприємств. Бізнес-навігатор. – 2011. – № 24. – С.57-64. 25. Лопушинський І.П., Філіппова В.Д. Адміністративна реформа на новому етапі державотворення в Україні: крок до ефективності державного управління. Координати управління: зб. наук. праць. Івано-Франківськ, 2012. Вип. 3. С.54-66. 26. Філіппова В.Д. Освітні інтереси у системі державного управління. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць. Херсон, 2012. Вип. 2 (7). С.253-258. 27. Філіппова В.Д. Модернізація державної політики в галузі освіти України. Наукові праці: наук.-метод.журнал. Миколаїв, 2012. Вип. 196. Т.208. С.40-45. 28. Філіппова В.Д. Законодавство як чинник державної політики в галузі освіти України: нормативно-правовий аспект. Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ.журнал. Київ, 2013. №10. С.155-158. 29. Філіппова В.Д. Імперативи і пріоритети політики української держави в галузі вищої освіти. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць. Херсон, 2012. Вип. 1 (8). С.203-208. 30. Філіппова В.Д. Зарубіжний досвід державно-громадського управління освітою. Освіта і управління: наук.-практ.журнал. Київ, 2013. Т.16. Ч.1,2. С.144-150. 31. Філіппова В.Д. Освітнє право як галузь законодавства України. Терези Феміди : науково-виробничий журнал, 2013. №2. С.91-96. 32. Філіппова В.Д. Компаративний аналіз державної політики в галузі освіти європейських держав. Ефективність державного управління: зб.наук.праць. Львів, 2013. №35. С.58-65. 33. Філіппова В.Д. Основні напрями державної політики в галузі педагогічної освіти в умовах становлення Української держави. Демократичне врядування: наук.вісн. ЛРІДУ НАДУ. Львів: ЛРІДУ НАДУ , 2013. Вип. 11. С.149-160. 34. Філіппова В.Д. Зміст та основні напрями державної політики в галузі педагогічної освіти. Ефективність державного управління: зб.наук.праць. Львів, 2013. №36. С. 35-48. 35. Філіппова В.Д. Управління формуванням і реалізацією державної політики в галузі освіти України. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. Одеса, 2013. Вип. 3 (55). С.123-127. 36. Філіппова В.Д. Специфіка державного регулювання в галузі освіти України. Теоретичні та прикладні питання державотворення: електр. зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ, 2013. №1. С.149-160. 37. Філіппова В.Д. Комплексний підхід до формування ефективної державної політики в галузі педагогічної освіти України. Вісник Академії митної служби України: наук. збірник. Дніпропетровськ, 2013. №2(9). С.93-99. 38. Філіппова В.Д. Механізм формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць. Херсон, 2013. Вип. 2 (9).С.162-167. 39. Філіппова В.Д. Методологічні основи здійснення державної політики в галузі педагогічної освіти. Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування. К. : НАДУ, 2013. № 8. С.251-263. 40. Філіппова В.Д. Проблема систематизації та кодифікації законодавства у галузі освіти України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. зб. наук. пр. Херсонського національного технічного університету, 2013 . №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/Fil_s.pdf. 41. Filippova V. Formation and implementation of public policy in the Ukrainian educational sphere. Nauka I Studia, 2013. 32 (100). P.88-95. 42. Філіппова В.Д. «Фабрика думок» як складова формування державної політики в галузі педагогічної освіти України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2013. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2013_2/2.pdf 43. Filippova V. Formal modeling techniques of public administration in the system of teacher education. Legea si Viata : Chișinău, 2014. №8/2. Р.163-166. 44. Філіппова В.Д. Державна політика в галузі педагогічної освіти: формування і реалізація. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. Київ, 2014. №1. С. 126-130. 45. Філіппова В.Д. Державна політика якості педагогічної освіти. Інвестиції: практика та досвід: наук.-практ.журнал. Київ, 2014. №14. С.132-135. 46. Філіппова В.Д. Концептуальні підходи до аналізу державної політики в галузі педагогічної освіти. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. Київ, 2014. №3. С.113-118. 47. Філіппова В.Д. Реформування педагогічної освіти: світові тенденції та українські реалії. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць. Херсон, 2014. №1 (10). С.35-38. 48. Філіппова В.Д. Термінологічний аналіз сутності механізму державного управління системою педагогічної освіти. Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. праць. Серія «Управління», 2014. Вип. 2. C.148-157. 49. Filippova V. Stav reformy v oblasti vzdéláni učitelů: zkušenostipro Ukrajinu. Středoevropský věstnik pro vědu a výykum. Praha: Publishing house Education and Science, 2014. №8 (10). 48-58. 50. Філіппова В.Д. Адаптація методу когнітивного моделювання до аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти. Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр», Вересень, 2014. Випуск 3(19). С.122-129. 51. Філіппова В.Д. Використання сценарного підходу в процесі формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2014. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/7.pdf. 52. Філіппова В.Д. Методика розроблення прогнозових сценаріїв процесу формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2015. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/24.pdf. 53. Filippova V. Theoretical and applied aspects of a state policy formation in the educational field of Ukraine. Regional Development and Public Administration in the Context of General Tendencies of 21 century. Eds. W.Szymańska. Słupsk : Publishing House «АDNDU», 2015. Р. 30-40 54. Філіппова В.Д. Механізми розвитку державної політики в галузі педагогічної освіти України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2015. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/21.pdf. 55. Філіппова В.Д. Дисциплінарна матриця місцевого самоврядування та її роль у становленні конституційної концепції місцевого самоврядування в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид- Херсон, 2016. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/26.pdf. 56. Філіппова В. Д., Грабарь Ю. Г. Управління ризиками в процесі формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2016. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2016_2/11.pdf. (автором досліджено ризики процесу формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти і дано їх визначення, запропоновано систему управління ризиками в процесі формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України) 57. Філіппова В.Д. Інноваційні форми «демократії участі» громадян у публічному управлінні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2017. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/22.pdf 58. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Базові основи компаративного методу аналізу стратегічного планування у сфері національної безпеки України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2018. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/26.pdf 59. Філіппова В.Д. Місце і роль Summitry Institutions у системі глобального управління Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2018. №2. URL:: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/32.pdf 60. Філіппова В. Д., Філіппова В.В. Мобінг і харасмент як детермінанти міжособистісних відносин у структурах державного органу. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2019. №1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/36.pdf 61. Філіппова В. Д., Шепетовський О. С. Базові моделі державного управління розвитком морських портів. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2019. №2. URL:: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/23.pdf 62. Філіппова В. Д., Топалова Е. Х. Розв’язання завдань державної політики щодо розвитку системи педагогічної освіти. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид. Херсон, 2019. №2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/7.pdf (автором запропоновано алгоритм розв’язання завдань державної політики розвитку системи педагогічної освіти) 63. Філіппова В. Д. Форсайт-технологія як інструмент формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електрон. наук. фах. вид., 2020. №1. http://el-zbirn-du.at.ua/2020_1/30.pdf 64. Viktoriia D. Filippova, Viktoriia A. Budnyk, Halyna V. Mykhailiv, Liubov V. Hryniv And Olga I. Los, 2020. Public private partnership project management: benefits for the state and business.International Journal of Management (IJM) - Scopus Indexed .Volume:11,Issue:3,Pages:602-611. 65. Iryna Khlivna, Sofiia Kafka, Olga Kartashova, Viktoriia Filippova, Maryna Huba And Olena Lysenko, 2020. Modern methods of personnel motivation in public administration.International Journal of Management (IJM) - Scopus Indexed .Volume:11,Issue:4,Pages:339-349. 66. Svitlana V. Onyshchuk, Viktoriia D. Filippova, Oksana A. Nosy3, Oleksandra B. Vasylchyshyn, Valentyna P. Iakobchuuk Interaction of Government Bodies and Civil Society Institutions for Achieving Public Policy Goals , 2020. International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII, Special Issue 1, 2020. pp. 114-126 67. Myroslav Kryshtanovych, Viktoriia Filippova, Maryna Huba, Olga Kartashova, Oleksandr Molnar (2020) Еvaluation of the implementation of the circular economy in EU countries in the context of sustainable development. BTP. Vol.21. 68. Viktoriia Filippova, Serhii Shevchenko, Olena Pavlenko, Knesiia Ditsman, Mariia Shkurat (2020) Cognitive Modeling in the System of Higher Education. Brain. Vol.11. No.3. Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо 69. Філіппова В.Д. Соціально-економічні особливості розвитку регіональної системи професійної підготовки аграрних кадрів. Ціннісний вимір політичної діяльності: політична трансформація сучасного українського суспільства: Зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської наук.-практ.конф. Херсон, 13-14 трав. 2011 р. ХНТУ, 2011. 70. Філіппова В.Д. Система освіти як об’єкт державного управління. Експериментальна площадка як форма практичного впровадження результатів НДР на регіональному рівні: матеріали міжрегіон.наук.-практ.семінару (Херсон-Одеса, 14 вер. 2012 р.). Херсон: ЛТ-Офіс, 2012. С.48-50. 71. Філіппова В.Д. Шляхи вдосконалення системи управління освітою на регіональному рівні. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: матеріали 3 Всеукр. наук.-практ.конф. у рамках Муніцип.слухань (Херсон, 7 груд.2012 р.) / за заг.ред. Ю.М.Бардачова, І.П.Лопушинського, С.В.Малікова, О.А.Тертишної; Херсон.націон.технічн.ун-т. Херсон: Олді-плюс, 2012. С.155-157. 72. Філіппова В.Д. Державне управління регіональною освітньою системою. Актуальні наукові розробки: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ.конф. (Болгарія, Софія, 17-25 січ. 2013 р.): у 10 т. Софія: «Бял ГРАД-БГ», 2013. Т.9. С.89-90. 73. Филиппова В.Д. Концептуальные основы выработки государственной политики в области образования. Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика: матеріали VI міжнар. наук.-практ.конф. Росія, Новосибирськ, 15 лют. 2013 р. / за заг. ред. С.С.Чернова. Новосибирськ: СИБПРИНТ, 2013. С.10-14. 74. Филиппова В.Д. Государственная политика в области образования в условиях глобализации. Современное образование: плюсы, минусы и перспективы: матеріали міжнар.наук.-практ.конф. Росія, Саратов, 26 бер. 2013 р. Саратов: ЦМП Академия бизнеса, 2013. С.194-196. 75. Філіппова В.Д. Вироблення модерної освітньої політики як нагальна потреба сучасного державного управління в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: тези І міжнар. наук.-практ.конф. (Рівне, 11-12 квіт. 2013 р.). Рівне, 2013. С.246-249. 76. Філіппова В.Д. Реформування освіти: кроки євроінтеграції. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ.конф. за міжнар. уч. (Київ, 25 квіт. 2013 р.): у 2 т. / за наук.ред.Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, С.В.Загороднюка. К.: НАДУ, 2013. Т.2. С.17-18. 77. Філіппова В.Д. Роль держави у формуванні економіки знань. Дні інформаційного суспільства: матеріали щорічної Всеукр.наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (Київ, 20-21 трав.2013 р.) / за заг.ред.Н.В.Грицяка. Київ, 2013. С.221-223. 78. Філіппова В.Д. Держава і освіта: політичні аспекти взаємодії. Ціннісний вимір політичної діяльності: політичні реалії та ілюзії в сучасному українському суспільстві: матеріали IV Всеукр. наук.-практ.конф. (Херсон, 7 чер.2013 р.). Херсон, 2013. С.15-19. 79. Filippova V. The practice of public policy in the field of higher pedagogical education in Ukraine. Zprávy vědecké ideje : materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference (Česká republika, Praha, 27 října - 05 listopadu 2013 roku). Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o. Díl 7. Р.60-62. 80. Філіппова В.Д. До питання розвитку педагогічної освіти як складової державної політики в галузі освіти. Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ.конф. (Луцьк, 14 лист.2013 р.). Луцьк, 2013. С.124-127. 81. Філіппова В.Д. Механізми ефективної реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ.конф. (Запоріжжя, 15 лист.2013 р.) / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. Запоріжжя : КПУ, 2013. С.124-127. 82. Filippova V. Current state of the public policy in the field of teacher education in Ukraine: Materiały 9 Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja «Wykształcenie i Nauka bez granic – 2013» Polska, Pshemishel 07-15 grudnia 2013 roku. Tom 14. Р. 91-94. 83. Філіппова В.Д. Механізм управління якістю освіти на регіональному рівні. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів конференції, (Херсон, 24-25 жовт. 2013 р.) / за наук. ред. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, С.В. Малікова, О.А. Тертишної. Херсон: Грінь Д.С., 2013. С.126-128 84. Філіппова В.Д. До питання підготовки управлінських кадрів в галузі освіти. Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні, ПНТУ ім..Юрія Кондратюка, (Полтава, 10 квіт. 2014 р.) : матеріали Всеукр. наук.-практ.Інтернет-конф./ за ред. М.І.Лахижі та ін. – Полтава: ПНТУ ім..Ю.Кондратюка, 2014. С.160-162. 85. Філіппова В.Д. Спрямованість державної політики підготовки педагогічних кадрів у регіонах. Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (м.Рівне, 24-25 квіт. 2014 р.) : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ.конф. / за заг. Ред..В.М.Мошинського, В.А.Сташука та ін. Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування. С.120-123. 86. Filippova V. Główne kierunki i zadania modernizacji edukacji nauczycieli na Ukrainie. Europejski Nauka XXI powieku: materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (Polska, Przemysl, 07-15 maja 2014). Przemysl: Nauka I studia. V.9. P.45-48. 87. Філіппова В.Д. Механізми реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти: мережева взаємодія. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: матеріали V Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 15 трав. 2014 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. С.166-170 88. Філіппова В.Д. Досвід використання бенчмаркінгу в освітній політиці / В.Д.Філіппова. Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України: матеріали міжнар. наук.-практ.конф. (Київ, 16 трав.2014 р.) / за наук.ред. Ю.В.Ковбасюка, К.О.Ващенка, С.В.Загороднюка. К.: НАДУ, 2014. Т.2. С.49-50 89. Filippova V. Institutional factors of state regulation of Teacher Education in Ukraine. Modern European science: materials of the X International scientific and practical conference (England, Sheffield, June 30 – July 7 2014). Sheffield: Science & Education LTD. V.3. P.55-57. 90. Філіппова В.Д. Розвиток мерітократизму державних службовців в умовах неперервної професійної освіти. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : збірник матеріалів конференції, (Херсон, 24 жовт. 2014 р.) / за наук. ред. Ю.М. Бардачова, І.П. Лопушинського, О.А. Тертишної. Херсон: Грінь Д.С., 2014. С.92-95. 91. Філіппова В.Д. Формування та апробація механізмів державного управління системою педагогічної освіти України. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 14 листоп. 2014 р.) / за ред.В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. Запоріжжя : КПУ, 2014. С.176-178. 92. Філіппова В.Д. Кореляція механізму формування і реалізації державної політики в галузі вищої освіти України. Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 16–17 квітня 2015 р. / за заг. ред. В.П. Садкового. Х., 2015. С. 42-44. 93. Філіппова В.Д. Державне регулювання системи педагогічної освіти / В.Д. Філіппова. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. ( Одеса, 22 квітня 2015 р. ) / 94. Філіппова В.Д. Сучасні тенденції розвитку академічної мобільності суб’єктів освітнього процесу. Юридична освіта: сучасні проблеми та європейські перспективи: матеріали всеукраїнського круглого столу (м. Херсон, 16 квітня 2015 року). Херсон: МУБіП, 2015. С. 47-49 95. Філіппова В.Д. Характеристика гарантій місцевого самоврядування в Україні. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : збірник матеріалів 6 Всеукраїнської науково-практичної конференці, (Херсон, 24 жовт. 2015 р.) / за наук. ред. проф.Ю. М. Бардачова, О. М. Кондрашова, М. Х. Корецького, І. П. Лопушинського. К.-Херсон: Олді-плюс, 2015. С.185-187. 96. Філіппова В.Д. Модернізація регіонального розвитку Херсонської області на сучасному етапі. Пріоритети регіонального розвитку України: зб. матеріалів міжрег. наук.-практ. cемінару. Херсон: Видавництво «ЛТ-Офіс», 2015. С.26-30 97. Філіппова В.Д. Державно-приватне управління освітою: практики зарубіжних країн. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної веб-конференції (м. Херсон, 23 грудня 2015 року): в 2 ч. / за ред.. Кузьменка В.В., Слюсаренко Н.В. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. Ч.ІІ. С.164-169. 98. Філіппова В.Д. Недоліки законодавчої техніки в українському законодавстві. Актуальні питання розвитку сучасної юридичної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 07 жовтня 2016 року). Херсон: МУБіП, 2016. С.38-40. 99. Філіппова В.Д. Мережева публічна політика як інструмент комунікації держави і гражданського суспільства. Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч.наук.-практ.конф. за між нар. участю (київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за аг.ред. В.С. Кубійди, М.М.Білинської, В.М.Сороко, Л.А.Гаєвської. Київ: Наду, 2016. С.66-68. 100. Filippova V. D., Filippova V. V. Institute of local Government as a form of public authorities. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 7-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2016. С.181-184. 101. Філіппова В.Д. До питання інституціонального дизайну публічної політики. Ціннісний вимір політичної діяльності : зб.нак.праць за матеріалами IV (VІІІ) міжнар.наук.-практ.конфер. 23-24 червня 2017 р. – Херсон, 2017. С.50-53. 102. Філіппова В.Д. Політична комунікація як об’єкт політичної лінгвістики. Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Роль мови в інтелектуальному формуванні особистості» (11 травня 2017 р., м.Херсон) / за заг. ред. О. Ф. Свиридова, Н. І. Чабан. Херсон, 2017. С. 318-322. 103. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Демократичний цивільний контроль над органами сектору безпеки і оборони. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів (Київ, 28 квітня 2017 р.) / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2017. С. 148-150. 104. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. До питання державного управління підготовкою кадрів для Збройних Сил України. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2017. С. 328-330. 105. Філіппова В.Д. Удосконалення системи державного управління в сфері оборони держави. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2017. С. 330-332. 106. Філіппова В.Д. Роль публічної політики в демократизації суспільства Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : збірник матеріалів 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2017. С.157-160. 107. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. До сутності концепта ідеологічної безпеки органів державної влади. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2017. С.160-164. 108. Філіппова В.Д. Проблеми впровадження проектного управління в органах державної влади. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2018 р.). Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. C.45-48. 109. Філіппова В.Д. Корупція як загроза національній безпеці України. Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів / за заг.редакцією І.В.Толока. К. : ВІКНУ, 2018. С.185-186. 110. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. До питання взаємодії громадянського суспільства та армії. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науковопрактичної конференції / за наук. ред. проф. Ю.М.Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2018. С.125-129. 111. Філіппова В.Д., Тохтарова І.М. До питання громадської активності в сфері вирішення питань місцевого значення. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 9-ї Всеукраїнської науковопрактичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2018. С.122-125. 112. Філіппова В.Д. До питання інституціоналізації взаємодії державної влади і місцевого самоврядування в механізмі публічної влади. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. С. 164-166. 113. Філіппова В.Д., Тохтарова І.М. Національна безпека в умовах формування «суспільства ризику». Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2018. С.338-339. 114. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Потенціал воєнної безпеки держави. Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. редакцією І.В. Толока. К. : ВІКНУ, 2018. С.339-340. 115. Філіппова В.Д., Філіппова В.В. Про статус жінок-військовослужбовців в умовах військового конфлікту : європейський досвід. Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 березня 2019 р.) / Мін-во оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Науково-дослідного інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький ; за заг. ред. М.М. Прохоренка. К.:, 2019. С. 155-157. 116. Філіппова В.Д., Подолян О.О. Політика забезпечення воєнної безпеки на сучасному етапі. Ціннісний вимір політичної діяльності: політична трансформація сучасного українського суспільства: Зб. матеріалів V (ІХ) Всеукраїнської наук.-практ.конф. Херсон, 13-14 трав. 2019 р. – ХНТУ, 2019. С. 48-51. 117. Філіппова в. Д., Мальцев У. В. Роль природно-ресурсного потенціалу в економіці регіону. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2019. С.206-209. 118. Філіппова В. Д., Марушевський О. М. Протидія бюрократичним деформаціям системи місцевого самоврядування. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2019. С.209-212. 119. Філіппова В. Д., Сікорський М. М. Механізм фінансового забезпечення спроможності територіальної громади: ризик-орієнтований підхід. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: збірник матеріалів 10-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції / за наук. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща. Херсон: ХНТУ, 2019. С.212-215. 120. Філіппова В.Д. Фінансове забезпечення освіти в умовах децентралізації. Соціально-гуманітарний та економічний розвиток в умовах децентралізації влади в Україні: Збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції: Херсон. Видавництво «ЛТ-Офіс», 2019. С.97-101. 121. Філіппова В.Д., Ковальська Н.М. Коучинг як інструмент підвищення кваліфікації фахівців в галузі освіти. Творча майстерня викладача вишу: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (м.Херсон, 3-4 жовтня 2019 р.) / за заг. ред. С.В.Копилової. Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2019. С.94-96. 122. Філіппова В. Д. Доказова державна політика в галузі педагогічної освіти як інструмент раціональних та обґрунтованих державних рішень. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).– Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С.413-416. 123. Мальцев У. В., Філіппова В. Д. Ресурсне забезпечення стратегічного розвитку території. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м.Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).– Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С.236-239. 124. Сікорський М. М., Філіппова В. Д. Механізми фінансової стабілізації місцевого самоврядування: зарубіжний досвід. Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м.Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року).– Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С.361-364. 125. Філіппова В.Д. Концептуальна модель механізму формування та реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти. Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: матеріали XІ наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів. 29 трав. 2020 р. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. С.174-178. 126. Лопушинський І. П., Філіппова В. Д. Визначальні принципи формування державної політики в галузі педагогічної освіти України. Організаційно-правові аспекти публічного управління: зб. матер. VІІ Всеукраїнській наук.-практ. Інтернет-конф. за міжнар. уч., присвяченій святкуванню 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка» (18 червня 2020 року). Полтава-Херсон, 2020. C.54-56 Методичні рекомендації тощо 127. Модернізація регіональної освітньої системи педагогічних кадрів: методичні рекомендації для органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Херсон: ХНТУ, 2015. 21 с. 128. Філіппова В.Д. Методика розроблення прогнозових сценаріїв процесу реалізації державної політики в галузі освіти: методичні рекомендації для органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Херсон: ХНТУ, 2015. 14 с. 129. Філіппова В.Д. Методика аналізу державної політики : методичні рекомендації для органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Херсон: ХНТУ, 2016. 20 с. 130. Філіппова В.Д. Методика оцінки державної політики : методичні рекомендації для органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Херсон: ХНТУ, 2017. 20 с. 131. Філіппова В.Д. Методика структурно-функціонального аналізу ризиків в процесі формування та реалізації державної політики : методичні рекомендації для органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Херсон: ХНТУ, 2018. 20 с. 132. Філіппова В.Д. Методологія розроблення сценаріїв формування та реалізації державної політики: методичні рекомендації для органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Херсон: ХНТУ, 2019. 19 с.