00000_s

Сурай Інна Геннадіївна

доктор наук з державного управління , старший науковий співробітник , доцент

Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри публічного управління та публічної служби

Україна, Київ

Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально-структурний аспект - 25.00.02 – механізми держ. упр, 2005

Формування й розвиток еліти в державному управлінні України - 25.00.03 – державна служба, 2013

еліта в державному управлінні, лідерство, управління персоналом і кадровий менеджмент в системі державного управління, державна служба, державне управління аграрним сектором економіки, екологічна політика, соціальний діалог, механізми державного управління
  1. СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СУРАЙ Інни Геннадіївни, доктора наук з державного управління, старшого наукового співробітника, доцента Монографії 1. Сурай І. Г. Формування та розвиток еліти в державному управлінні: історія, методологія, практика : монографія / І. Г. Сурай. – К. : ЦП “КОМПРИНТ”, 2012. – 332 с. 2. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення : монографія / авт. кол. : В. М. Олуйко, В. М. Рижих, І. Г.Сурай та ін. ; за заг. ред. В. М. Олуйка. – К. : НАДУ, 2008. – 420 с. – Авторські с. 196–212. 3. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : монографія / за заг. ред. А. В. Толстоухова, Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Дніпропетровськ : Моноліт, 2010. – 400 с. – Авторські с. 307–315. 4. Управлінська еліта як чинник суспільного розвитку : монографія / за ред. А. М. Михненка. – К. : НАДУ, 2012. – 175 с. – Авторські с. 21–35. 5. Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 276 p. – author's pages 34–38. Статті в наукових фахових виданнях з державного управління 6. Сурай І. Шляхи вдосконалення управління АПК // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 1. – С. 30–39. 7. Сурай І. Розбудова агропромислового комплексу України – пріоритетний напрямок розбудови держави // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – Вип.1 – С. 110–117. 8. Сурай І. Від директиви до дорадництва (Зміна форм державного впливу на агропромисловий комплекс) // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 2: В 4 ч. – Ч.1. – С. 357–365. 9. Сурай І. Становлення системи органів державного управління аграрним сектором економіки України // Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. пр. – О. : ОРІДУ УАДУ, 2002. – Вип. 11. – С. 258–278. 10. Структурно-функціональний аспект державного управління сільським господарством: досвід Польщі //Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д. : ДРІДУ УАДУ, 2003. – Вип. 1(11). – С.116–130. 11. Сурай І. Поняття державного управління аграрним сектором економіки України // Зб. наук. пр. НАДУ / За заг. ред. B. I. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – Вип. 2. – С. 259–270. 12. Сурай І. Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України // Наук. вісн. Нац. акад. ДПС України, 2004. – № 1(23). – С. 36–44. 13. Сурай І. Г. Професіоналізм та професійно-посадовий розвиток персоналу державної служби як складові державної кадрової політики [Електронний ресурс] / І. Г. Сурай // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2007-2 – Назва з екрана. 14. Сурай І. Г. Сутність та визначення поняття “публічна служба” / І. Г. Сурай // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – К. : АМУ, 2009. – Вип 1 (7). – С. 74–83. – (Серія “Управління”). 15. Сурай І. Г. Суб’єкти управління кадрами державної служби України / І. Г. Сурай // Статистика України. – 2009. – № 1 (44) – С. 109–113. 16. Сурай І. Г. Основні етапи проходження служби в органах державної влади та місцевого самоврядування: порівняльний аспект нормативно-правового забезпечення / І. Г. Сурай, Н. О. Васюк // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – К. : АМУ, 2009. – Вип. 3 (9). – С. 115–123. – (Серія “Управління”). 17. Сурай І. Г. Деякі етапи проходження служби в органах державної влади та місцевого самоврядування: порівняльний аспект / І. Г. Сурай, Н. О. Васюк // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – К. : АМУ, – 2009. – Вип. 4 (10). – С. 187–197. – (Серія “Управління”). 18. Гончарук Н. Т. Визначення сутності поняття “еліта” в контексті управління суспільством / Н. Т. Гончарук, І. Г. Сурай // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – № 4 (27). – С. 3–13. 19. Сурай І. Аналіз дослідженості проблем еліт в державному управлінні України / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2010. – № 1. – С. 38–46. 20. Сурай І. Сутність професіоналізму еліт в державному управлінні / Інна Сурай // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : НАДУ, 2010. – Вип. 1. – С. 40–49. 21. Сурай І. Забезпечення професіоналізму еліт в державному управлінні / Інна Сурай // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – № 1 (41). – С. 159–163. 22. Гончарук Н. Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект / Наталія Гончарук, Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2010. – № 2 – С. 57–65. 23. Гончарук Н. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції / Наталія Гончарук, Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2010. – № 3. – С. 5–13. 24. Сурай І. Еліта в державному управлінні: погляд із давнини / Інна Сурай // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – № 4 (44). – С. 43–47. 25. Сурай І. Методологічні основи дослідження проблем еліт в державному управлінні / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2010. – № 4 – С. 24–32. 26. Сурай І. Посади в системі державного управління / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 1. – С. 57–62. http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-1-9.pdf 27. Сурай І. Політичні та адміністративні посади у системі державного управління: розмежування функцій / Інна Сурай // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – № 1 (45). – С. 133–135. http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-1-9.pdf 28. Сурай І. Президентський кадровий резерв як механізм залучення обдарованої молоді до державної служби / Інна Сурай, Олександра Малишева // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : НАДУ, 2011. – Вип. 1. – С. 54–62. 29. Гончарук Н. Вища управлінська еліта на сучасному етапі державотворення / Наталія Гончарук, Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 2. – С. 5–10. 30. Гончарук Н. Адміністративна реформа в Україні: чинники стримування та успіху / Наталія Гончарук, Інна Сурай // Державне управління та місцеве самоврядування – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. – № 4 (11). – С. 3–11. 31. Сурай І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2011. – № 4. – С. 70–76. 32. Сурай І. Г. Дискусійні питання еволюції еліти в державному управлінні: методологічний аспект / І. Г. Сурай // Регіональний розвиток – основа розбудови української держави : матеріали наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2012 р., м. Донецьк ; Донец. держ. ун-т упр. : [зб. наук. пр.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – С. 314–324. 33. Гончарук Н. Т. Кадровий резерв як один з механізмів формування та розвитку еліти в державному управлінні / Наталія Гончарук, Інна Сурай // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – № 3(14). – С. 162–171. 34. Сурай І. Г. Формування й розвиток еліти в державному управлінні Франції: висновки для України / І. Г. Сурай // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 19 (жовт.). – С. 62–66. 35. Сурай І. Г. Формування й розвиток еліти в державному управлінні: досвід Німеччини / І. Г.Сурай // Держава та регіони. – 2012. – № 3 (39). – С. 18–23. – (Серія “Державне управління”). 36. Сурай І. Г. Добір і відбір кадрів як механізми формування й розвитку еліти в державному управлінні / Інна Сурай // Зб. наук. пр. НАДУ. – К. : НАДУ, 2012. – Вип. 2. – С. 47–54. 37. Сурай І. Цінності в системі механізмів формування й розвитку еліти в державному управлінні / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2012. – № 3. – С. 43–50. 38. Сурай І. Формування й розвиток еліти в державному управлінні: досвід Канади / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2012. – № 4. – С. 78–88. 39. Сурай І. Г. Важливість суспільно-демократичних цінностей у розбудові України (за матеріалами соціологічного дослідження) / Інна Сурай // Вісн. НАДУ. – 2013. – № 1. – С. 41–47. 40. Гошовська В. А. Осмислення державно-управлінською елітою суспільно-демократичних цінностей (за матеріалами соціологічного дослідження) / В. А. Гошовська, І. Г. Сурай // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. пр. – К. : АМУ, 2013. – Вип. 3. – С. 34–41. – (Серія “Управління” ). 41. Сурай І. Г. Концептуальні засади формування й розвитку еліти в державному управлінні України / Інна Сурай // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. – № 4 (60). – С. 24–26. http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Zbirnuk%20%2860%29%204.pdf 42. Гошовська В. А., Сурай І. Г. Елітологізація програм професійної підготовки магістрів державного управління / В. А. Гошовська, І. Г. Сурай // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х : ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2015. – № 1 (48). – С. 171–177. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-1/doc/4/01.pdf 43. Сурай І. Г. Сучасні особливості визначення еліти в державному управлінні України / Сурай І. Г. // Наук. розвідки з держ. та муніцип. управління : зб. наук. пр. – К. : АМУ, 2015. – № 1. – С. 59–70. 44. Сурай І. Г. Опанування елітологічними знаннями при професійній підготовці магістрів державного управління / Інна Сурай // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – № 1 (61). – С. 145–148. http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Zbirnuk-1%2861%29.pdf 45. Сурай І. Г. Особливості формування лідерів системи державного управління в Канаді / Інна Сурай, Снєжанна Держановська // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. – № 1(24). – С. 24–35. 46. Сурай І. Г. Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь, навичок / І. Г. Сурай // Вісн. НАДУ. – 2015. – № 1. – С. 54–59. http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/04/08.pdf 47. Сурай І. Г. Демократичне врядування: цінності та компетентності / І. Г. Сурай // Вісн. НАДУ. – 2015. – № 2. – С. 71–76. http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/06/11.pdf 48. Сурай І. Г. Забезпечення принципу професіоналізму в контексті модернізації законодавства України про державну службу / І. Г. Сурай // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х : ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2015. – № 2 (49). – С. 267–273. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/4/02.pdf 49. Сурай І. Г. Кадрові служби органів державної влади в контексті модернізації законодавства України про державну службу / Інна Сурай // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. – № 2 (25). – С. 267–277. http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_02(25)/29.pdf 50. Сурай І. Г. Елітизація сучасного парламентаризму / Інна Сурай // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – № 2 (62). – С. 31–35. 51. Сурай І. Г. Чинники якості законодавчої діяльності в Україні / Інна Сурай, Наталя Караченцева // Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2016. – № 1(28). – С. 54–60. http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_01(28)/9.pdf 52. Сурай І. Г. Сутнісні ознаки сучасного парламентаризму / Сурай І. Г., Гончар В. В. // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х : ХРІДУ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 1 (49). – С. 118–124. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2016-1/index.html 53. Гошовська В. А. На шляху демократизації українського суспільства: концептуальні основи та проблеми їх реалізації / В. А. Гошовська, І. Г. Сурай // Вісн. НАДУ (серія “Політичні науки”). – 2016. – № 2(81). – С. 5–9. http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/70/files/a4c94dfb-c00a-4fcc-904f-1ceb06305f47.pdf 54. Suray I. G. Main channels of recruiting of modern political and governing elite in Ukraine / I. G., Tomashevska T. V. // Public management – 2017. – № 5 (10) – December 2017. – P. 261–267. (Copernicus) 55. Сурай І. Г. Компетентності державного секретаря міністерства в Україні / Сурай Інна Геннадіївна // Аспекти публічного управління. – 2017. – № 12. 56. Suray I. G. Reforming of the Local Government in Ukraine: practical aspects / Suray I. G., Mazurenko M. P. // Public management – 2018. – № 1 (11) – January 2018. – P. 245–254. (Copernicus) http://vadnd.org.ua/ua/collection/ Статті в наукових фахових виданнях з політології 57. Сурай І. Г. Вибори як елемент взаємодії громадянського суспільства та влади / Інна Сурай, Оксана Лященко / Парламентські читання : вибрані роботи учасників п’ятої щоріч. міжнар. наук. конф., Київ, 30 жовт. 2015 р. – К., 2015. – С. 93–98. 58. Сурай І. Деструктивні чинники становлення сучасного парламентаризму в Україні / Інна Сурай, Віта Гончар // Парламентські читання : вибрані роботи учасників шостої щоріч. міжнар. наук. конф., Київ, 18-19 лист. 2016 р. – К., 2016. – С. 35–38. Статті в наукових періодичних виданнях інших держав, міжнародних виданнях 59. Сурай И. Г. Построение компетентностных моделей специалистов государственной службы: опыт Украины / И. Г. Сурай // Человек. Сообщество. Управление. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2008. – № 3. – С. 49–52. 60. Сурай И. Г. Формирование профессиональных компетентностей служащих для эффективного управления государством / И. Г. Сурай // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : VII Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 21–22 апр. 2011 г.) : сб. науч. ст. : в 2 ч. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2011. – Ч. II. – С. 375–377. 61. Гончарук Н. Т. Осуществление административной реформы в Украине на местном и региональном уровне: проблемы и перспективы / Н. Т. Гончарук, И. Г. Сурай // Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в инновационной экономике посткризисного периода : материалы II Славянск. форума : сб. науч. ст. : в 2 т. / под общ. ред. О. П. Овчинниковой. – Орел : Изд-во ОРАГС, 2011. – T. 1. – С. 155–161. 62. Сурай И. Г. Формирование и развитие элиты в государственном управлении Украины как научная проблема / И. Г. Сурай // Соврем. науч. вестн. – 2013. – № 27 (166). – С. 68–73. – (Серия “Право. Политология. Философия. Государственное управление”). 63. Сурай И. Г. Формирование и развитие элиты в государственном управлении Украины: определение понятий / Инна Сурай // Вестн. гос. и муницип. упр. – 2013. – № 3. – С. 22–26. – (Серия “Управление”). 64. Suray I. Modernization of public service in Ukraine: european context / Suray Inna // Global world: scientific almanakh. – Ostroh : Publisher The National University “Ostroh Academy”, 2015. – Vol. 1(1). – P. 154–156. http://erosi.org/images/publice/Global_world.pdf 65. Suray I. Political and administrative leadership in executive system of Ukraine: features and appointments / Suray I. // International Scientific Journal – 2016. – № 3. – P. 17–20. http://www.inter-nauka.com/issues/2016/3/975 66. Suray I. G. Between politics and public service (State secretary of the ministry in Ukraine) / Suray Inna Gennadiivna // Public management – 2017. – № 1 (6) – mach 2017. – P. 171–177. http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/03/ 67. Suray I. G. Competency State secretary of the Ministry in Ukraine / I. G. Suray // Scientific Bulletin of Polissia. – 2017. – № 4 (12). P.2. – P. 163–169. (Web of Science) 68. Suray I. Leadership and management of the State Secretary of the Ministry in Ukraine / Inna Suray // International Journal of Legal Studies (IJOLS) – 2017. – № 2 (2) –2017. – P. 295–304. (Warszawa) 69. I.Suray, V.Ohten Licensing of economic activity in Ukraine health care system / I.Suray, V.Ohten / Likars'ka sprava – 2018. (Scopus) Статті в інших наукових виданнях, наукові розробки 70. Сурай І. Г. Поняття “еліта” в системі суб’єктів державного управління: альтиметричний підхід / Сурай Інна Геннадіївна // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2011. – № 1. – С. 46–54. 71. Сурай І. Г. Доброчесність – сутнісна ознака еліти державного управління / Сурай Інна Геннадіївна // Суспільство. Держава. Управління. Право. – 2011. – № 2. – С. 64–73. 72. Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій : наук. розробка / авт. кол. : А. М. Михненко (кер. авт. кол.), С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко та ін. – К. : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. с. 30–32. 73. Розвиток політичної та адміністративно-управлінської еліти в Україні: теоретико-методологічні засади : наук. розробка / авт. кол. : В. А. Гошовська, І. Г. Сурай, Л. А. Пашко та ін. / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2014. – 57 с. – Авторські с. 27–30, 34–37. 74. Сурай І. Г. Політична складова формування виконавчої гілки влади в Україні / Сурай І. Г. // Публічне урядування : збірник. – № 1(1) – листопад 2015. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2015. – С. 201–209. Статті в енциклопедіях, словниках 75. Сурай І. Г. Адаптація державних службовців / Сурай І. Г. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – C. 19–20. 76. Сурай І. Г. Атестація кадрів / Сурай І. Г., Желюк Т. Л. // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – C. 52. 77. Сурай І. Г. Аристократія / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – C. 34–35. 78. Сурай І. Г. Елітарні ідеї ранньої античності / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – C. 273–276. 79. Сурай І. Г. Елітологічна спадщина середньої та пізньої античності / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – C. 276–278. 80. Сурай І. Г. Основні концепції доби відродження / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – C. 518–519. 81. Сурай І. Г. Проелітні вчення стародавнього світу / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – C. 568–570. 82. Сурай І. Г. Середньовічні уявлення про елітне та елітність / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 3 : Історія державного управління / наук.-ред. колегія : А. М. Михненко (співголова), М. М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – C. 627–630. 83. Сурай І. Г. Авторитет / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 16–17. 84. Сурай І. Г. Адаптація / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 18–20. 85. Сурай І. Г. Адаптивність / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 22–23. 86. Сурай І. Г. Акмеологія / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 29–30. 87. Гончарук Н.Т., Сурай І. Г. Аксіологічний критерій елітності / Гончарук Н.Т., Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 31–33. 88. Сурай І. Г. Аксіологія / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 33. 89. Гончарук Н.Т., Сурай І. Г. Альтиметричний критерій елітності / Гончарук Н.Т., Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. C. 33–35. 90. Сурай І. Г., Зотова Т. Г. Атестація державних службовців / Сурай І. Г., Зотова Т. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 46–49. 91. Сурай І. Г. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 49–51. 92. Сурай І. Г., Пархоменко-Куцевіл О.І. Відбір кадрів на державну службу / Сурай І. Г., Пархоменко-Куцевіл О.І. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 65–66. 93. Сурай І. Г. Добір кадрів / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 122–123. 94. Сурай І. Г. Кадрова потреба / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 175–177. 95. Сурай І. Г. Кадрове планування / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 180–182. 96. Сурай І. Г. Кар’єра службова / Сурай І. Г. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (спів-голова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 196–197. 97. Сурай І. Г., Жадан О. В. Розвиток персоналу / Сурай І. Г., Жадан О.В. // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-peд. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова). В. М. Сороко (співголова) та ін. – 2011. – C. 390–392. 98. Тезаурус з державної кадрової політики : словник-довідник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – Київ : НАДУ, 2015. – 412 с. – Авт. с.18–19; 44–45; 74–75; 90–91; 104–105; 106–108; 262–263; 330–331; 344–345. 99. Сурай І.Г. Адміністрування // Велика українська енциклопедія, т. 1 / упорядник Киридон А.М. – К. : Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”, 2016. – 592 с. – С. 375–376. Матеріали наукових конференцій, тези доповідей 100. Сурай І. Реформування аграрного сектора економіки та відродження природної соціальної структури села // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : Матеріали наук.-практ. конф. : В 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – Т. 1 – С. 246–249. 101. Сурай І. Деякі аспекти державного управління процесом реформування аграрного сектора економіки України // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК : У 4 ч. / За ред. П.Т.Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – Ч.1 – С. 26–29. 102. Сурай І. Деякі аспекти аграрної політики в умовах інтеграції України в Європейський Союз // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф.: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – Т. 1. – С. 128–130. 103. Сурай І. Удосконалення системи державного управління аграрним сектором економіки в контексті інтеграції України в Європейський Союз // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. : У 2 т./ За заг. ред. B.I.Лугового, В.М.Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2003. – Т. 1. – С. 353–355. 104. Сурай І. Переосмислення функцій державного управління – вимога часу // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю : У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Т.1. – С.189–191. 105. Сурай І. Упорядкування функцій як основа удосконалення організаційної структури системи державного управління / І. Сурай // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 трав. 2007 р.) : у 4 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К. : НАДУ, 2007. – Т. 1. – С. 100–102. 106. Сурай І. Управління персоналом державної служби та служби в органах місцевого самоврядування / І. Сурай // Управління сьогодні та завтра : матеріали міжнар. управл. форуму (Хмельницький, 15–16 трав. 2008 р.). – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2008. – С. 329–330. 107. Сурай І. Професійне навчання державних службовців: компетентнісний підхід / Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 30 трав. 2008 : у 3 т. / за ред. О.Ю.Оболенського, С.В. Сьоміна. – К. : НАДУ, 2008. – Т. 2. – С. 66–68. 108. Сурай І.Г. Публічна служба – важлива складова управління справами суспільства / Державна служба в Україні в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку : матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп.2008 р) : у 2 т. / за заг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна. – К. : НАДУ, 2009. – Т.2 : у 3 ч. – Ч.2. – C.34–36. 109. Сурай І.Г. Адаптаційні заходи при введенні державного службовця на посаду / Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Львів, 3 квіт. 2009 : у 2 ч. – Ч. 1. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – С. 452–456. 110. Сурай І.Г. Необхідність формування компетентностей щодо управління персоналом в управлінських кадрів державної служби / І. Г. Сурай / Демократичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 29 тр. 2009 : у 4 ч. – Ч. 2 – Київ : НАДУ, 2009. – С. 58–60. 111. Сурай І. Г. Особливості кадрової політики на сучасному етапі розвитку України: формування еліти державного управління / І. Г. Сурай // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. Наук. конгресу (Харків, 26 берез. 2010 р.). – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – С. 174–175. 112. Сурай І. Г. Формування еліти державного управління – кадрова складова антикризового управління розвитком держави / Сурай І. Г. / Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку : матеріали наук.-практ. міжнар. конф., Київ, 9 квіт. 2010 – К. : АМУ, 2010. – ч. 2. – C. 141–143. 113. Сурай І. Г. Дискурс: лідерство – якісна характеристика еліт державного управління в контексті сучасного світового досвіду / Інна Сурай // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 7-ї регіон. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14 трав. 2010 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 318–320. 114. Сурай І. Г. “Справжня” еліта – запорука ефективного управління справами суспільства / І. Г.Сурай / Галузь науки “Державне управління” : історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2010 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2010. – Т.1. – С. 48–49. 115. Гончарук Н. Т., Сурай І. Г. Вплив розвитку громадянського суспільства на публічне управління / Н. Т. Гончарук, І. Г. Сурай / Галузь науки “Державне управління” : історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2010 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2010. – Т.1. – С.145–146. 116. Сурай І. Г. Формування еліти державного управління: методологічний аспект / Сурай І. Г. // Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій : матеріали методологічних семінарів, проведених у 2010 році / За заг. наук. ред. В. Г.Бодрова. – К. : НАДУ, 2011. – С. 74–75. 117. Сурай І. Г. Формування еліти – механізм забезпечення ефективності в системі публічного управління / Інна Сурай // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Одеса, 23 верес. 2010 р.). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – С. 329–330. 118. Сурай І. Г. Державно-службові відносини в системі державної служби України: пошук шляхів удосконалення / Інна Сурай // Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст : матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10–11 груд. 2010 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 34–36. 119. Сурай І. Г. Розмежування політичних та адміністративних посад як базис для організації публічної служби / І. Г. Сурай // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Львів, 8 квіт. 2011 р.) : у 2 ч. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 185–188. http://www.lvivacademy.com/download_2/ch1.pdf 120. Гончарук Н. Т., Сурай І. Г. Добір як кадрова технологія формування управлінської еліти: досвід Франції / Наталія Гончарук, Інна Сурай / Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 8-ї регіон. наук.-практ. конф. 19 трав. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С.159–161. 121. Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. Якісна освіта як складова формування вищої управлінської еліти / Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. / Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці : матеріали першої наук.-практ. конф.-виставки за міжнар. участю, Київ, 26 трав. 2011 р. / за заг. ред. М. М. Білинської, В.А. Гошовської, А.І. Семенченка, А.В. Журавльова. – К. : НАДУ, 2011. – С.34–36. 122. Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. Роль та функції вищої управлінської еліти на сучасному етапі реформування державного управління / Н. Т. Гончарук, І.Г. Сурай / Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т.1. – С. 69–70. 123. Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. Запобігання конфлікту інтересів як складова антикорупційних заходів / Гончарук Н. Т., Сурай І. Г. / Проблеми реалізації державної антикорупційної політики в Україні : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Михненка А. М. – К. : НАДУ, 2011. – С. 38–42. 124. Сурай І.Г. Доброчесність як форма протидії корупції / Сурай І. Г. / Проблеми реалізації державної антикорупційної політики в Україні : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Михненка А. М. – К. : НАДУ, 2011. – С. 118–121. 125. Сурай І. Г. Реформування державної служби України в контексті загальної адміністративної реформи на сучасному етапі державотворення / І. Г. Сурай // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 11–12 листоп. 2011 р.) / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 63–65. 126. Сурай І. Г. Розвиток лідера щодо управління персоналом в системі державного управління / І. Г. Сурай // Тренінг у професійній самореалізації державних службовців : матеріали наук.-методолог. семінару (Київ, 23 листоп. 2011 р.) / редкол. : К. О. Ващенко (голова), Ю. П. Сурмін, С. В. Загороднюк та ін. – К. : НАДУ, 2012. – С. 39–42. 127. Гончарук Н. Т., Сурай І. Г. Напрями розвитку законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в сучасній Україні / Наталія Гончарук, Інна Сурай / Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 14 груд. 2011 р. / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 20–23. 128. Гончарук Н.Т., Сурай І.Г. Розвиток законодавства про публічну службу у контексті адміністративної реформи / Гончарук Наталія Трохимівна, Сурай Інна Геннадіївна / Світ та управління : матеріали першої міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 груд. 2011 р. – К., 2012. – С. 45–48. 129. Сурай І. Г. Теоретико-методологічні аспекти формування та розвитку еліти в державному управлінні / І. Г. Сурай // Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави : матеріали наук. конф. (Київ, 16 трав. 2012 р.) : у 2 т. / редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови) та ін. – К. : НАДУ, 2012. – Т. 1. – С. 92–95. 130. Гончарук Н. Т., Сурай І. Г. Формування дієвого кадрового резерву – складова процесу формування еліти в державному управлінні / Н. Т. Гончарук, І. Г. Сурай / Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя галузі науки “Державне управління”. – К. : НАДУ, 2012.– С. 28–31. 131. Сурай І. Г. Професійне навчання фахівців з управління персоналом – шлях до формування еліти в державному управлінні / І. Г. Сурай / Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя галузі науки “Державне управління”. – К. : НАДУ, 2012. – С. 264–265. 132. Сурай І. Г. Взаємозв’язок безперервності освіти та професійного розвитку при формуванні еліти в державному управлінні / І. Г. Сурай // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 25 квіт. 2013 р. : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 186–188. 133. Сурай І. Г. Солідаризм як стратегія впливу політичної еліти на формування солідаризованого суспільства в Україні / Сурай Інна Геннадіївна // Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект : матеріали круглого столу, Дніпропетровськ, 23 травня 2014 р. / за заг. ред. О.Б. Кірєєвої. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 80–81. 134. Сурай І.Г. Модернізація магістерських програм, спрямована на формування елітних якостей лідера в системі державного управління / І. Г. Сурай / Підготовка фахівців у галузі знань “Державне управління”: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам : матеріали щорічної наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 6–7 лист. 2014 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М.Сороко. – К. : НАДУ, 2014. – С. 96–97. 135. Сурай І.Г. Інституалізація публічної служби в Україні – стратегічний крок / Сурай І.Г. / Публічне управління: шляхи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 26 лист. 2014 р. : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського. – К. : НАДУ, 2014. – Т. 2. – С. 37–38. 136. Гончарук Н. Т. Методологічні аспекти викладання лідерства при підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Гончарук Н. Т., Сурай І. Г. / Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу, Київ, 15 квіт. 2015 р. / за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко, А. К. Гука. – Х. : Фактор, 2015. – С. 15–16. 137. Сурай І. Г. Професійна компетентність як основа державної служби системи охорони здоров’я / Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 22 квіт. 2015 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князєвича, Н. О. Васюк. – К. : ДКС-Центр, 2015. – С. 132–135. 138. Сурай І. Г. Політичні посади та державна служба в Україні: проблеми законодавчого врегулювання / Сурай І.Г. / Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 29 трав. 2015 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, А.І.Семенченка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2015. – С. 365–367. http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5CMater_konf_NADU%5Cfd66895a-34fd-41dc-a8b0-3dea0f0da861.pdf 139. Сурай І. Г. Участь безпосереднього керівника в управлінні персоналом (модернізація законодавства України про державну службу) / Сурай І. Г. / Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 24 черв. 2015 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка – К. : Ліра-К, 2015. – С. 135–138. 140. Сурай І. Г. Пропозиції до формування програми за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” рівня “Бакалавр” / І. Г. Сурай / Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України : матеріали щорічної наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 5–6 лист. 2015 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської – К. : НАДУ, 2015. – С. 10–11. 141. Сурай І. Г. Теоретико-практичні аспекти публічного управління / Інна Сурай / Правові аспекти публічного управління: теорія та практика : матеріали VII наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 10 грудня 2015 р. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2015. – С. 195–198. 142. Сурай І. Г. Політична та адміністративна роль очільника виконавчої гілки влади на місцевому рівні: досвід Франції / Сурай Інна Геннадіївна / Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів : матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 24 грудня 2015 р. / за заг. ред. Іжі М.М., Кривцової В.М. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 287–292. 143. Сурай І. Г. Розвиток демократичних громадянських компетентностей – шлях до солідаризації суспільства / Інна Сурай / Інформаційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. м. Хелм, Польща, 28листопада 2015 р.) : україномовний варіант / За заг. ред. О. Є. Бухтатого, О. В. Радченка – Хелм : Вид-во ВШМВСК, 2016. – С. 151–154. 144. Сурай І. Г. Осмислення концептуальних основ демократії як основа формування та розвитку громадянських компетентностей / Сурай І. Г. / Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 17–18 берез. 2016 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. – К. : НАДУ, 2016. – С. 241–245. 145. Сурай І. Г. Лідерство як сучасний тренд управління персоналом публічної служби / Сурай І. Г. / Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 23 берез. 2016 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – К. : ДКС-Центр, 2016. – С. 176–179. 146. Сурай І. Г. Основний (базовий) суб’єкт управління персоналом державної служби в органі влади / Сурай Інна Геннадіївна / Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Psychology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernihiv : CNUT, 2016. – P. 181–183. (Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., Словацька республіка-Польща, 19–23 квітня 2016 р.) 147. Сурай І. Г. Принципи взаємодії громадянського суспільства і влади як основа становлення демократії / Сурай Інна Геннадіївна, Лященко Оксана Олексіївна / Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством : матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 28 квіт. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С. 48–51. http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_23_05_16_1.pdf 148. Сурай Інна. Загальні умови вступу на державну службу в Україні: європейський підхід / Інна Сурай / Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України : матеріали 13-ї регіон. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 19 травня 2016 р. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 227–232. http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2016_05_19_material_PEI.pdf 149. Сурай І. Г. Політико-управлінське лідерство: зарубіжний досвід для України / Сурай І. Г., Держановська С. Л. / Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9 червня 2016 р. – К. : ФОП Рудя О. М., 2016. – С. 289–294. 150. Сурай І. Г. Комунікативна складова демократичних громадянських компетентностей / І. Г. Сурай / Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 3–4 лист. 2016 р. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської – К. : НАДУ, 2016. – С. 174–175. 151. Сурай І. Г. Повноваження державного секретаря міністерства / / Сурай І. Г. / Теорія та практика державної служби : матеріали наук.¬практ. конф., Дніпро, 11 листопада 2016 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 51–54. 152. Сурай І. Г. Management Game – ефективний інструмент формування управлінських навичок публічних службовців / І. Г. Сурай / Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 23 берез. 2017 р. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – К. : ДКС-Центр, 2017. – С. 157–159. 153. Сурай І. Г. Напрями застосування функціонально-компетентнісного підходу при формуванні політико-управлінської еліти / Сурай Інна Геннадіївна, Томашевська Тетяна Вячеславівна / Реалізація пріоритетних напрямів реформування публічного управління та адміністрування: Збірн. матер. міжрегіон. наук.-практ. семінару: Херсон. – Видавництво “ЛТ-Офіс”, 2017. – С. 5–8. 154. Сурай І. Г. Важливість розвитку демократичних громадянських компетентностей в Україні / І. Г. Сурай / Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ : наук.-практ. посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ “Інститут реабілітації та соціальних технологій” у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В. Л., Мельника В. П. – К. : ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2017. – С. 56–58. 155. Сурай І. Г. Ціннісний вимір лідерства у публічному управлінні / І. Г. Сурай / Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 12 жовт. 2017 р. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, І. В. Розпутенка. – К.: НАДУ, 2017. – Т. І. – С. 51–54. 156. Сурай І. Г. Організація кадрових процесів в державних органах влади України / Сурай І. Г. / Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 8 грудня 2017 р. / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 45–47. Підручники, посібники 157. Реформування майнових відносин в підприємствах АПК : Практ. посіб. / За заг. ред. П.Т.Саблука, Г.М.Підлесецького. – К. : ІАЕ, 2001. – 614 с. – Авторські – с. 17–34. 158. Рекомендації щодо реформування земельних та майнових відносин власності в спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах, які займаються вирощуванням продукції багаторічних насаджень / За ред. Г. О. Легези. – Мелітополь : Таврійська державна агротехнічна академія, 2001. – 61с. – Авторські c. 14–18. 159. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку : Навч. посіб. / За заг. ред. Н.Р.Нижник. – К. : Нічлава, 2003. – 288 с. – Авторські с. 144–155. (Гриф МОН України) 160. Проходження державної служби в Україні : навч.-метод. посіб. / уклад. І. Г. Сурай. – К. : НАУ, 2008. – 69 с. 161. Культура й етика в публічному адмініструванні : навч. посібн. / С.М.Серьогін, О.В.Антонова, І.І.Хожило [та ін.] ; за заг.ред. проф. С.М.Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 118 с., С.67–74. 162. Проходження служби в органах місцевого самоврядування в Україні: навчально-методичний посібник / уклад. Білинська М.М., Сурай І.Г., Васюк Н.О. – К. : Вид-во НУБіП України, 2010. – 91 с. – Авт. с. 27–45. 163. Сурай І. Г. Актуальні питання проходження державної служби в Україні : навч. метод. посіб. – К. : Вид-во КМЦППК, 2011. – 56 с. 164. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти : навч. посіб. / авт. кол. : Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, Р. А. Науменко та ін. ; за заг. ред. Р. А. Науменко, Л. М. Гогіної. – К. : НАДУ, 2011. – 204 с. – Авт. с. 50–69, 100–101, 165–167. (Гриф МОН України) 165. Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний аспект : навч. посіб. / Ю. В. Ковбасюк, М. М. Білинська, І. Г. Сурай, В. А. Малюська. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с. – Авторські с. 31–49. 166. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. – 408 с. – Авт. с. 353–368. (Гриф МОН України) 167. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) та ін. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – Т. 1.– 372 с. – Авт. с. 29–38, 147–150. (Гриф МОН України) 168. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) та ін. – К. ; Одеса : НАДУ, 2013. – Т. 2.– 348 с. – Авт. с. 147–162, 284–290. (Гриф МОН України) 169. Елітознавство : підручник / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2013. – 268 с. – Авт. с. 180–186, 221–224, 230–246. (Гриф МОН України) 170. Політичне лідерство : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко. – К. : НАДУ, 2013. – 300 с. – Авторські с. 19–36; 173–185. 171. Парламентаризм : підручник / В. А. Гошовська [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2016. – 672 с. – Авторські с. 30–46, 417–423. Навчально-методичні матеріали 172. Державна служба : метод. рекомендації для підготовки магістрів за спеціальністю 8.150001 “Державна служба”/ О.Ю.Оболенський, Ю.Я.Лузан, Ю.О.Лупенко, С.М.Кваша, В.І.Рибачук, С.Д.Дубенко, І.Г.Сурай. – К.: НАУ, 2006. – 26 с. – Авт. с. 17– 25. 173. Організація та функціонування публічної адміністрації : метод. рекомендації для підготовки магістрів за експериментальною програмою за спеціальністю – 8.150000 “Державне управління” (магістр публічного адміністрування) / Уклад. О. І. Гриценко, С. М. Коник, І. Г. Сурай. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 40 с. – Авт. с. 9–11; 14–15; 19–21; 27–28; 34; 38. 174. Організація та функціонування публічної адміністрації : метод. розробки для практичних, семінарських занять та самостійної роботи слухачів експериментальної програми підготовки магістрів за спеціальністю – 8.150000 “Державне управління” (магістр публічного адміністрування) / Уклад. О. І. Гриценко, С. М. Коник, І. Г. Сурай. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 48 с. – Авт. с. 14– 32. 175. Сурай І. Г. Забезпечення персоналом органів державної влади. Розвиток персоналу : навч.-метод. матеріали / І. Г. Сурай. – К. : НАДУ, 2008. – 20 с. 176. Службова кар’єра : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Г. Сурай, О. Л. Приходько – К. : НАДУ, 2009. – 52 с. – Авт. C. 7– 28. 177. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради : навч.-метод. матеріали / кол. авторів за заг ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 100 с. – Авт. с. 7–11; 21–22. 178. Планування роботи місцевої державної адміністрації : навч.-метод. матеріали / уклад. : М. М. Білинська, І. Г. Сурай ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 52 с. – Авт. C. 3–27. 179. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради : навч. метод. матеріали / авт. кол. : М. М. Білинська, В. М. Вакуленко, Т. Е. Василевська та ін. ; за заг. ред. В. А. Гошовської. – Вид. 2-ге, допов. – К. : НАДУ, 2010. – 128 с. – Авт. с. 5–8; 17–23. 180. Професіоналізація людських ресурсів на державній службі як процес протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / авт. кол. : Л. А. Пашко, І. Г. Сурай, І. Л. Савчук, Л. О. Воронько. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця). – Авторські с. 37– 55. 181. Застосування інтерактивних технологій у галузі знань “Державне управління” : Зб. метод. матеріалів з дидактики вищ. шк. / за заг. ред. М. М. Білинської, В.М.Сороко, Л. А. Гаєвської. – К. : НАДУ, 2012. – 240 с. – Авт. с. 160–165. 182. Кадрова політика і державна служба : Конспект лекцій / авт. кол. : М.М.Білинська, О.Л.Євмєшкіна, І.Г. Сурай – К. : НАДУ, 2012. – 72 с. – Авторські с. 6–44. 183. Сурай І. Г. Розвиток лідера щодо управління персоналом в системі державного управління / І. Г. Сурай / Тренінг у професійній самореалізації державних службовців : зб. матеріалів / за заг. ред. Ю. П. Сурміна, Р. А. Науменко. – К. : НАДУ, 2013. – 132. – авт. с. 43–45. 184. Методичні рекомендації щодо стажування в органах влади осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву “Нова еліта нації” / Б.О.Костенко, В.М.Сороко, І.Г.Сурай / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.А. Гошовської – К. : НАДУ, 2013. – 86 с. – Авт. с. 9–12, 22–45. 185. Гошовська В. А., Сурай І. Г. Суспільно-демократичні цінності – основа формування еліти в державному управлінні : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, І. Г. Сурай ; уклад. Ю. В. Стрілецька. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с. 186. Сучасний кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, І. Г. Сурай, Ю. В. Баскакова, В. О. Завалевська. – К. : НАДУ, 2013. – 100 с. – Авторські с. 12–21, 35–46, 59–72. 187. Сурай І. Г. Досвід Канади щодо підготовки лідерів-управлінців / Сурай І. Г., Газізов М. М., Даниленко Л. І. // Проблеми та перспективи формування сучасного політичного лідера в Україні : навч.-метод. матеріали. – К. : НАДУ, 2014. – 46 с. – Авторські с. 1–19. http://www.parle.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/ 188. Елітознавство : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни для слухачів спеціальності 8.15010012 “Парламентаризм та парламентська діяльність” за напрямом підготовки 1501 “Державне управління” / авт.-уклад. : В. А. Гошовська, І. Г. Сурай, Л. А. Пашко – К. : НАДУ, 2015. – 40 с. – Авторські с. 5–7, 9–10, 13–30, 37, 39. 189. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради : навч.-метод. посібник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2015. – 136 с. – Авторські с. 18–22, 24–27, 78–84. http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5CNavch_Posybniky%5C40856471-4b11-49aa-b51b-97eb2691a351.pdf 190. Сурай І.Г. Державна служба в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” (Модуль 7.) : Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій посад / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : ІПКК НАДУ, 2015. – 70 с. – Авт. с. 67–70.