фото

Науменко Раїса Андріївна

Доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник

Київський національний торговельно-економічний університет

Україна, Київ

Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позаурочній роботі - 13.00.01 – теорія та історія педагогіки Інститут педагогіки Академія педагогічних наук України,

Державне регулювання розвитку позашкільної освіти в Україні, спеціальність - 25.00.02 – механізми державного управління, 2013

дослідження проблем теорії та методології державного управління, державної служби, вивчення питань державної кадрової політики, підготовки державно-управлінських кадрів та магістерської підготовки на основі сучасних освітніх технологій
  1. 1. Науменко Р. А., Гогіна Л.М. Понятійний апарат державної кадрової політики: актуальність підготовки словникових видань / Р. А. Науменко, Л.М. Гогіна // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місцев. самоврядування. – К. : НАДУ, 2013. – № 8. – 412 с. – С. 400–409. 2. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр.при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 652 с. (Р.А.Науменко -Авторські С. 593-599; 600-605). 3. Науменко Р. А, Зелінський С.Е. Оценивание психологических свойств государственного служащего / Р. А.Науменко, С.Е.Зелінський // Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Випуск 3(19). – Вересень, 2014 – 245 с. – С. 221-231 4. Зелінський С.Е,, Науменко Р. А, Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання / С.Е.Зелінський, Р. А.Науменко // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування / Електронний збірник наукових праць – Херсон, № 2, 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2014_2_18. 5. Науменко Р.А., Гунченко К.М. Удосконалення державного регулювання розвитку вищих навчальних закладів як автономних освітньо-наукових суб’єктів / Р.А. Науменко, К.М. Гунченко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. / Херсон. нац. техн. ун-т. – Вип.2 (11).– Херсон: 2014 – 103 с.– С.8-11 6. Науменко Р. А. Людський потенціал – пріоритет кадрової політики у сфері державної служби / Р. А.Науменко // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2014. – № 9. –374 с. – С. 38–43 7. Науменко Р. А., Шевченко С.О. Перспективи державно-громадського оцінювання якості вищої освіти в Україні: правовий та практичний вимір / Р. А.Науменко, С.О.Шевченко // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місцев. самоврядування. – К. : НАДУ, 2014. – № 10. – 334 с. – С. 72–81. 8. Науменко Р. А., Шевченко С.А. Человеческий потенциал как современный приоритет кадровой политики в сфере государственной службы в контексте европейского вектора развития Украины / Р. А.Науменко, С.А.Шевченко // Публічне управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Випуск 4(20). – Грудень, 2014 – 200 с. – С. 36-42 9. Науменко Р. А. Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні / Р. А.Науменко, В.І. Тимцуник // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування / Електронний збірник наукових праць – Херсон, № 2, 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu 10. Науменко Р. А. Понятійний апарат державної кадрової політики як важливий чинник її модернізації та розвитку / Р.А.Науменко // Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2015 р.) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, А. І. Семенченка, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2015. – 404 с. 11. Науменко Р. А., Рильська В.В. Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні / Р. А.Науменко, В.В. Рильська // Державне управління: удосконалення та розвиток. – К.: АМУ, 2015. - № 9. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=902 12. Науменко Р. А. Сучасні пріоритети розвитку державної кадрової політики / Р. А.Науменко // Публічне урядування : збірник. – № 1 (1) – листопад 2015. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. – 210 с. – С. 139-146 13. Науменко Р. А., Зелінський С.Е. Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні / Р. А. Науменко, С.Е Зелінський // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (61). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 172 с. – С. 154–157 14. Науменко Р. А. Тезаурус з державної кадрової політики [Текст] : словник-довідник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування ; [редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 412 с. 15. Naumenko Raisa. Imperatives of university training bachelor and masters of public administration in Ukraine /Raisa Naumenko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky // Editor in Chief : Ing. Lenca Dubovicka, PhD; Deputy Editors-in-Chief Ing. Peter Tuleja, PhD. Ing. Michal Varchola, PhD. – UK TU Kosice, Slovakia – 2016. – №. 4. – 145 p. - P. 9-11 (Міжнародна індексація Index Copernicus та ін.) 16. Науменко Р.А. Створення тезаурусу державної кадрової політики в контексті модернізації та розвитку / Науменко Р.А // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results’’ ( Bratislava 15-18 March 2016) - K: LLC “NVP” Interservice”, 2016. - 182 p. Сучасні наукові дослідження та розробки: теретична цінність та практичні результати. – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 берез. 2016 року. – К.: Тов. «НВП» Інтерсервіс», 2016 – 182 с. – 177-179 (Міжнародна індексація Index Copernicus та ін.) 17. Науменко Р.А., Гунченко К.М. Інноваційні напрями розвитку вітчизяної вищої освіти – шлях до європейського освітнього простору / Р.А. Науменко, К.М. Гунченко // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. за міжнар. участю (Київ, 17-18 берез. 2016 р.) / за заг.ред. Ю.В.Ковбасюка, Н.Г.Протасової, Ю.О.Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – 288 с.– С. 182-187 18. Raisa Naumenko. Study of the current status of training of applicants for higher education on the specialty “public management and administration”/ Raisa Naumenko // «EUREKA: Social and Humanities», Eurasian Scientific Journal. – Tallinn, Estonia. – 2016. – Number 3 – PDF – 58 p. - P. 21-28. -ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print). [Electronic resource]. – Access: http://eu-jr.eu/social/issue/view/12 (Міжнародна індексація Index Copernicus та ін.) 19. Naumenko R.A. Оn the question of higher education training applicants specialty "public management and administration" / R.A. Naumenko // Public management. – 2017. - № 2(7) – травень 2017. - Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – 252 с.– С. 102-114. (Міжнародна індексація Index Copernicus та ін.) 20. Науменко Р.А. Реформування публічного управління та адміністрування : досвід розвинутих європейських демократій для України / Науменко Р.А // Менеджмент ХХІ століття : глобалізацій ні виклики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : Вид-во «Сімон», 2017. – 372 с. – С. 168-175. 21. Raisa Naumenko Management for the Society of the Future: New Trends in the Training for Civil Servants in Ukraine (ENG) / Raisa Naumenko // Philosophy and Cosmology, Volume 19 The Academic Journal ISSN 2518-1866 (Online), ISSN 2307-3705 (Print). – 2017. – P. 117-125. -(Міжнародна індексація Web of Science) 22. Naumenko R.A. Sereda T.M. Mechanisms of public administration of constitutional and legal reform in Ukraine / R.A. Naumenko. T.M. Sereda // Public Management. – 2017. - № 2(8) – грудень, 2017. - Київ : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – 306 с. - Р. 183-191. (Міжнародна індексація Index Copernicus та ін.) 23. Науменко Р.А., Бериславська О.М. Компетентісний підхід у сучасній освітній політиці. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 725 с. – Укр., рос. мовами. - С. 593-596 24. Raisa Naumenko Philosophy of Public Governance: Manpower Policy of Modern Ukraine in the Context of Globalization (ENG) / Raisa Naumenko // Philosophy and Cosmology, Volume 20 The Academic Journal ISSN 2518-1866 (Online), ISSN 2307-3705 (Print). – 2018).– 197 р.- P. 106-112 (Міжнародна індексація Web of Science)