загружено

Мігус Ірина Петрівна

Доктор економічних наук, професор, Проректор з наукової роботи

Університет «КРОК»

Україна, Київ

Вексельний обіг на фондовому ринку України - 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит,

Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств - 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності,

економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, державне регулювання економічної безпеки на макро та мікро рівнях
  1. 1. Шульга (Мігус) І.П. Рейтингова оцінка векселедавців як індикатор фінансової безпеки учасників фондового ринку України. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2009. - 220 с. 2. Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія [Васенко В.К., Шульга І.П. та ін..] / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2009. - 450 с. – С. 7-54, С. 379-413. 3. Податкова система України та зарубіжних країн: колективна монографія [Васенко В.К., Шульга І.П. та ін.] / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во «МАКЛАУТ», 2010. – 277 с.. – С.246-296. 4. Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання та тіньова економіка: колективна монографія [Васенко В.К., Шульга І.П. та ін.] / За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: вид-во «МАКЛАУТ», 2010. - 367 с. – С. 146-182. 5. Шульга І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств. - Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2010. - 425 с. 6. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України [І.П. Мігус, Л. М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно] - Черкаси: ТОВ «Маклаут» – 2012. - 274 с. 7. Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами: Монографія / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» – Черкаси, 2012. - 258 с. 8. Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : Монографія / І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, І.П. Мігус та ін.; за заг. ред. чл..-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, В.В. Лойко – Донецьк: РВВ. ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 430 с. 9. Джерела фінансування інвестицій підприємств України : Монографія [В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін.] / за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. – К.: «ДКС центр», 2012. – 328 с. 10. Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: Монографія / за ред. проф. Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» – Черкаси, 2012. - 636 с. 11. Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: Монографія [В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін.] / за ред. чл.-кор. НАПН України, д.е.н., проф. І.М. Грищенка, д.е.н., проф. В.М. Узунова; д.е.н., проф. Денисенка М.П., 2013. - 464 с. – С.227-249 12. Управління економічним розвитком держави та суб’єктів господарювання: Монографія / за ред. проф. Денисенка М.П. та Мігус І.П. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» – Черкаси, 2013. - 448 с. 13. Мігус І.П. Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем: Монография / Под ред. д.э.н., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой, д.э.н., проф. Н.А. Кизима. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2013. – 664 с. – С. 509-517. 14. GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: монографія [за ред. проф. Мігус І.П.] – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 304 с. 15. Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія [О.В. Черевко, І.П. Мігус та ін.] / За ред. Черевка О.В. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 442 с. 16. Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення: Монографія / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2015. – 198 с. 17. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицька Л.В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2016. – 466 с. Навчальні посібники: 18. Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб’єктів господарювання. - Навчальний посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 118 с. 19. Підприємництво й бізнес-культура: навчальний посібник / [М. П. Денисенко, І. П. Мігус, В. М. Шульга. А. Ю. Сербенівська] / за заг. ред. М. П. Денисенка. – Черкаси: Вид-во ТОВ «Маклаут». – Черкаси, 2013. – 150 с. 20. Макро- і мікроекономіка: теоретичні аспекти: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Мігус І.П. та ін.]/ За науковою ред. проф. Федоренка В. Г., проф. Денисенка М. П. – К. : Алерта, 2013. – 728 с. СТАТТІ 21. Мігус І.П. Історія виникнення і становлення векселя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - №6. – 2000. - С. 11-14. 22. Мігус І.П. Економіко-математична модель складання кредитного рейтингу векселедавців // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Карабіна: Зб. наук. праць. – № 578. – серія економічна - С. 98-105. 23. Мігус І.П. Підстави визнання векселя недійсним // Економіка і управління. - № 2. – 2002 - С. 87-91. 24. Мігус І.П. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. - випуск 6. – 2003 - С. 219-223. 25. Мігус І.П. Механізм пред’явлення векселя до платежу через розрахункову палату // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. - Вип. 7-8 (26-27) – К., 2003 - С. 3-5. 26. Мігус І.П. Переваги та недоліки використання депозитарних розписок як інструменту залучення іноземних інвестицій в Україну [Текст] / І. П. Мігус // Наукові праці Національного університету харчових технологій: спец. Випуск: екон. науки.– 2005. - № 17. - С. 105-107. 27. Мігус І.П. Підвищення ефективності корпоративних відносин з інвесторами [Текст] / І. П. Мігус // Економіка і управління. - 2005. -№3. - С.18-24. 28. Мігус І.П. Джерела збільшення оборотних коштів підприємств різних форм власності [Текст] / І. П. Мігус // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. – Вип. 13. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. - С 164-168. 29. Шульга І.П. Особливості страхування фондових ризиків [Текст] / І. П. Шульга // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. – Вип. 15. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. - С 139-142. 30. Шульга І.П. Методика складання рейтингів корпоративного управління для акціонерних товариств [Текст] / І. П. Шульга // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Зб. Наук. праць. – Т. 18. – Суми: УАБС НБУ, 2006. - С. 122-127. 31. Шульга І.П. Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку [Текст] / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ – 2008 - №1 (3). - С. 75-87. 32. Шульга І.П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення [Текст] / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ. – 2008. - №2 (4). - С. 80-94. 33. Шульга І.П. Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах [Текст] / І. П. Шульга // Інвестиції: практика і досвід. – 2008. - №11. - С. 26-29. 34. Шульга І.П. Роль моделі організації фінансового ринку України у класифікації фінансового посередництва [Текст] / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ – 2009. - №2 (6). - С. 96-110. 35. Шульга І.П. Сутність та види емісійних цінних паперів акціонерних товариств України [Текст] / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Випуск 257: в 7 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 300 с. - С.860-868 36. Шульга І.П. Захист від ворожого поглинання при IPO: досвід США [Текст] / І. П. Шульга // Вісник СУЕМ – 2010. - №1 (7). - С. 76-80 (0,37 др. арк.). 37. Шульга І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента [Текст] / І. П. Шульга // Вісник НТУ „ХПІ”. Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогресі ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2010. - №5. – 208 с. - С. 194-204. 38. Шульга І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах [Текст] / І. П. Шульга // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробного-практичний журнал. – 2010. - №3(27). – вересень. - С. 130-137. 39. Шульга І.П. Вплив реєстраторів на формування економічної безпеки акціонерних товариств [Текст] / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Випуск 260: в 6 т. – Т. IІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 308 с. - С. 800-807. 40. Шульга І.П. Механізм дематеріалізації акцій у зв’язку зі зміною форми випуску [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. – 2010. - №7: режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 41. Шульга І.П. Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. – 2010. - №8: режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 42. Шульга І.П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента [Текст] / І. П. Шульга // Економіка і держава. – 2010. – №9. – вересень. - С.42-44. 43. Шульга І.П. Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств [Текст] / І. П. Шульга // Інвестиції: теорія і практика. – 2010. - №17. – вересень. - С. 36-40. 44. Шульга І.П. Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. – 2010. - №9: режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 45. Шульга І.П. Формування системи захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій [Текст] / І. П. Шульга // Вчені записки університету «КРОК». – ПВНЗ „КРОК”. – 2010. - №24. - С. 95-101. 46. Шульга І.П. Економічна безпека акціонерних товариств як економічна категорія [Текст] / І. П. Шульга // «Академічний огляд» Дніпропетровськ: ДУЕП, 2010. - №2. – С. 37-44. 47. Шульга І.П. Система управління загрозами економічній безпеці емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія Екон. Науки. [Текст] – Випуск 26: у двох частинах – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 94-98. 48. Шульга І.П. Еволюція економічних поглядів про акціонерний капітал [Текст] / І. П. Шульга // Агросвіт. – 2010. - №22. – С. 34-39. 49. Шульга І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства [Текст] / І. П. Шульга // Інвестиції: теорія і практика. – 2010. - №22. – листопад.– С. 34-38. 50. Шульга І.П. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства [Електронний ресурс] / І. П. Шульга // Ефективна економіка. – 2010. - №10: режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 51. Шульга І.П. Система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економічний часопис – ХХІ.- 2010. -№11-12. – С. 64-68. 52. Шульга І.П. Рейтинг корпоративного управління як оцінка нефінансових загроз діяльності акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду [Електронний ресурс] / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. – 2010. - №11: режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 53. Шульга І.П. Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України [Електронний ресурс] / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. – 2010. - №12: режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 54. Мігус І.П. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Інвестиції: практика та досвід. - №24. – 2011. – С.10-15. 55. Мігус І.П. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Економіка і держава. - №12. – 2011. – С. 15-17 56. Мігус І.П. Необхідність розмежування понять «загроза» та «ризик» при діагностиці економічної безпеки суб’єктів господарювання / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Ефективна економіка. - №10. – 2011. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 57. Мігус І.П. Роль корпоративного секретаря у забезпеченні економічної безпеки акціонерного товариства // Зб. Наук. праць ЧДТУ. Серія Екон. Науки. – Вип. 29. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. - С 34-38. 58. Мігус І.П. Системний підхід до управління персоналом підприємства [І.П. Мігус, С.А. Черненко] // Зб. Наук. праць ЧДТУ. Серія Екон. Науки. – Вип. 32. – Частина ІІІ. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. - С 111-115. 59. Мігус І.П. Створення системи управління персоналом підприємства з позицій економічної безпеки [І.П. Мігус, С.А. Черненко] // Зб. Наук. праць ЧДТУ. Серія Екон. Науки. – Вип. 33. – Частина 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. - С 27-37. 60. Мігус І.П. Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності [І.П. Мігус, С.А. Черненко] // Ефективна економіка. - №4. – 2013. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 61. Мігус І.П. Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства [І.П. Мігус, С.А. Черненко] // Агросвіт. – 2013. - № 11 -стор. 24 – 27. 62. Мігус І.П. Діагностика соціальної безпеки Черкаської обласьі в контексті економічної безпеки України / І.П. Мігус, В.В. Срібна, О.Ю. Цікало // Ефективна економіка. – 2013. - №6. режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 63. Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки ефективності проведення випуску та публічного розміщення акцій // Зб. Наук. праць ЧДТУ. Серія Екон. Науки. – Вип. 34. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. - С 111-115. 64. Мігус І.П. Економічний підхід та пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - №12. – 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nusta.edu.ua. 65. Мігус І.П. Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – № 4, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://economics.opu.ua/ 66. Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства // Фінансовий простір. - №3. 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua 67. Мігус І.П. Методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств // Ефективна економіка. - №12. – 2013. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. 68. Мігус І.П. Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки / І.П. Мігус, Н.В. Дудченко // Бізнес-Інформ. – 2013. – №10. – C. 322–327. 69. Мігус І.П. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах / В. М. Андрієнко, І. П. Мігус // Бізнес-інформ. – 2014. – № 10. – С. 213 – 219. 70. Мігус І.П. П`ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві / В. М. Андрієнко, І. П. Мігус // Бізнес-інформ. – 2014. – № 11. – С. 154 – 158. 71. Мігус І. П. Кадрова безпека підприємств: управління інсайдерами / І. П. Мігус, О. М. Тулуб, В. А. Красномовець // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. – Випуск № 33 (326). – 2014. – С. 60 – 67. 72. Мігус І. П. Тіньова економіка і економічна безпека: політичні аспекти проблеми / І. П. Мігус, М. В. Міненко // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. – Випуск № 12 (305). – 2014. – С. 67 – 71. 73. Мігус І. П. Сучасні підходи та критерії визначення економічної безпеки / І. П. Мігус, Б. В. Шпильовий // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. – Випуск № 39 (332). – 2014. – С. 58 – 62. (0,37 др. арк.). 74. Мігус І. П. Проблеми залучення фінансового капіталу в економіку України / І. П. Мігус // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. – Випуск № 37 (330). – 2014. – С. 86 – 91. 75. Мігус І.П. Особливості виявлення та протидії шахрайству: зарубіжний досвід / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна [головний редактор В.В. Середа]. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Вип. 1. – 268 с. – С. 145–152. 76. Міненко М.В. Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Науковий журнал «Бізнес-інформ». – 2015. – №6. – С. 54 – 59. 77. Мігус І. П. Характеристика тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. 2016. №2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4771. 78. Мігус І. П. Особливості управління економічною безпекою окремих видів вітчизняних фінансових посередників / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Сталий розвиток економіки. 2012. - № 7(17). - С. 25-29. 79. Мігус І.П. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О.В. Черевко, І.П. Мігус, Ю.М. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. ‒ Серія: Економічні науки. – 2016. ‒ Грудень. – С. 56-62. 80. Мігус І.П. Модель розрахунку інтегрального показника при формуванні економічної безпеки банку / І.П. Мігус, М.П. Денисенко, Я.С. Коваль // Вчені записки університету «КРОК» м. Київ - 2017 р. – С.125-130. Фахові видання з державного управління: 81. Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток, №8, 2017, Режим доступу до тексту: http://www.dy.nayka.com.ua 82. Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід, № 16 2017, стор. 80 – 87. 83. Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід, № 17 2017, стор. 82 - 89 84. Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід, № 18 2017, стор. 54 – 60. 85. Мігус І. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / В. Андрієнко, І. Мігус, Я. Коваль // Демократичне врядування : ел. наук. вісн. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 20 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського , доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – Режим доступу (квітень 2018). Видання Scopus or Web of Science: 86. Iryna Mihus; Sergii Kavun Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders, Int. J. of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, 2014 Vol.4, No.4, pp.339 – 350 (Web of Science). 87. Мігус І.П. Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України / І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, С.С. Молодецький // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» м. Харків №2, 2018 р. (Web of Science) 88. Мігус І. П. Діагностика стану фінансової безпеки України / І.П. Мігус, З.Б. Живко, Л.М. Акімова // Полісся. – 2018. (Web of Science) Інші видання: 89. Мігус І.П. Розвиток інфраструктури ринку векселів в Україні // Фондовий ринок Черкащини. - № 31. – 5 вересня. – 2003 - С. 3-5 90. Мігус І.П. Рейтинги корпоративного управління акціонерних товариств // Фондовий ринок Черкащини. - № 28. – 15 липня. - 2005 - С.5-6 91. Мігус І.П. Ефективність проведення випуску та публічного розміщення акцій: методика оцінки та практичні результати // Вісник ЧНУ: Економічні науки. – 2012. - С.65-73. 92. Мігус І.П. Роль взаємовідносин з регулюючими органами при забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств // Системи обробки інформації: Інформаційна та економічна безпека. – Випуск 4 (102). – Том 2. – 154 с. – С. 116-117. 93. Мігус І. Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні: до питання щодо її удосконалення / С. Корновенко, І. Мігус // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013 . - №5. – С. 93- 95. КОНФЕРЕНЦІЇ 94. Мігус І.П. Вітчизняні та міжнародні аспекти діяльності рейтингових агентств // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія і сьогодення», 24 березня 2003 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, 2003. - С. 60-61 95. Мігус І.П. Практичні аспекти регулювання випуску векселів в Україні фізичними особами // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. конф., Київ, 27-28 березня 2003 р.; у 5-ти т. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – Т. 3. - С. 147-150 96. Мігус І.П. Інновації в рейтингуванні векселедавців – фізичних осіб // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практик і освіти: Зб. наук. праць ІХ Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 27-28 листопада 2003 р. У 2-х ч. Ч.1. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - С.242-244 97. Мігус І.П. Порівняння методик складання рейтингів емітентів цінних паперів / І.П. Мігус, В.О. Гавриленко // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 15-17 вересня 2004 року. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. - С. 267-269 98. Мігус І.П. Перспективи розвитку сучасної економічної освіти в Україні // Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: Зб. наук. Праць ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 24-25 березня 2005 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - С. 213-215 99. Мігус І.П. Запровадження бюджетування для мотивації продуктивної праці на підприємстві // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах: Зб. Матеріалів ІІ між народ. Наук. Конференції. 28-30 вересня 2005 р. – Черкаси: Вид ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2005. - С. 309-314 100. Шульга І.П. Рейтинги корпоративного управління як індикатор діяльності акціонерних товариств // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 жовтня 2006 р. – Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. – С.87-89 (0,11 др. арк.). 101. Шульга І.П. Розвиток фінансового посередництва в Україні // Регіональний вимір сенситивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП. - Чернівці: Букрек, 2010. – 352 с. – С. 212-215 (0,27 др. арк.). 102. Шульга І.П. Особливості розміщення цінних паперів на фондовому ринку // Фінанси в системі економічних відносин: Зб матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту економіки і менеджменту СУЕМ, 17 лютого 2010 р. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – 139 с. – С. 16-18 (0,12 др. арк.). 103. Шульга І.П. Формування системи економічної безпеки підприємств та її особливості у Германії // «Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності» Зб. матеріалів економічної науково-практичної Інтернет-конференції, 15 березня 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 54-55 (0,11 др. арк.). 104. Шульга І.П. Аналіз стану розкриття інформації про акціонерне товариство // Зб. Доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (1-15 квітня 2010 р.). – Вид-во РГА. – Запоріжжя, 2010. – 159 с. – С. 121-124 (0,26 др. арк.). 105. Шульга І.П. Роль ДКЦПФР у регулюванні емісійної діяльності акціонерних товариств // „Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта” Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 07-10 квітня 2010 р., м. Харків – Харків: ХНУ „ХПІ”, 2010. – 612 с. – С. 210-203 (0,09 др. арк.). 106. Шульга І.П. Особливості формування системи економічної безпеки підприємств у Франції // „Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку” Зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 квітня 2010 р., м. Макіївка – Макіївка, 2010. – С. 174.-175 (0,09 др. арк.). 107. Шульга І.П. Методи поглинання акціонерного товариства // „Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку”: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – т. 2 – 180 с. – С.27-29 (0,12 др. арк.). 108. Шульга І.П. Закордонний досвід формування системи // „Інформаційна та економічна безпека” (INFECO-2010) Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 квітня 2010 р., м. Харків – Харків: ХНЕУ, 2010. – С. 167-168 (0,13 др. арк.). 109. Шульга І.П. Особливості виходу акціонерних товариств на Варшавську фондову біржу // „Дні фінансової науки” Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 травня 2010 р., м. Сімферополь – Сімферополь: КІЕГП, 2010. – С. 133-135 (0,14 др. арк.). 110. Шульга І.П. Вплив органів державної реєстрації на економічну безпеку акціонерних товариств // „Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси” Зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 24 травня 2010 р., м. Донецьк – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 327 с. – С. 306-308 (0,14 др. арк.). 111. Шульга І.П. Варшавська фондова біржа: перспективи для українських акціонерних товариств // „Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання” Зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 травня 2010 р., м. Київ – К: КНЕУ, 2010. – 336 с. – С. 313-315 (0,10 др. арк.). 112. Шульга І.П. Еволюція досліджень діяльності акціонерних товариств у працях українських вчених // V міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки України: стан та перспективи», 25-26 листопада 2010 р., м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2010. – 315 с. – 300-302 (0,16 др. арк.). 113. Шульга І.П. Переваги та недоліки складання рейтингів корпоративного управління як індикаторів економічної безпеки акціонерних товариств в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція «Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань», 25-26 листопада 2010 р., м. Чернівці. – Чернівці: БФДА, 2010. – 428 с. – С. 238-240 (0,18 др. арк.). 114. Шульга І.П. Світові тенденції у проведенні первинних публічних розміщень акцій // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: матеріали міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конференції, 9-10 грудня 2010 р., м. Тернопіль. – у 2 частинах. - Ч. 2. – Тернопіль, КРОК, 2010. – 370 с. – С. 337-338 (0,12 др. арк.). 115. Шульга І.П. Проблеми та перспективи публічних емісій українських емітентів // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Міжнародна науково-практична конференція, 24 грудня 2010 р. – у 2-х т. – Т.1. – Сімферополь: КІБ, 2010. – 108 с. – 104.-106 (0,16 др. арк.). 116. Шульга І.П. Вплив корпоративного управління на економічну безпеку акціонерних товариств // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання» 23-24 грудня 2010р. – Луцьк, ВІЕМ, 2011. – 220 с. – С. 61-63 (0,11 др. арк.). 117. Шульга І.П. Роль незалежних реєстраторів у формуванні економічної безпеки акціонерних товариств // Матеріали за 6-а Международна научна практична конференція „Основни проблеми на съвременната наука”. – 2010. Том 3. Икономики. - София. «Бел Град». – БГ ООД. – 80 стр. (0,1 др. арк.) 118. Мігус І.П. Методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств // Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Материалы Всеукр. Навч.-практ. Конф., г. Севастополь, 6-9 сентября 2011 г. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – 255 с. - С.62-64 119. Мігус І.П. Економічна безпека емісійної діяльності: основні етапи забезпечення // Materiały z międzynarodowej naukowej konferencji "Nauczanie i nauka bez granic- 2011" Volume 4. Ekonomicheskie nauka: Przemyśl, Nauka i studia. – 112 str. – S11-13. 120. Мігус І.П. Концепція формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб’єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково – практичної заочної конференції, Черкаси, 2 грудня 2011 р. – Черкаси: вид-во ТОВ «МАКЛАУТ» 2011. – 248 с. - С. 237-240 121. Мігус І.П. Вплив інсайдерів на порушення економічної безпеки суб'єктів господарювання // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково – практичної конференції, Черкаси, 17 лютого 2012 р. –Черкаси: Вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 296 с. - С. 258-261 122. Мігус І.П. Менеджери знань: данина моді чи виробнича необхідність підприємства, що розвивається // Актуальні проблеми сучасної науки і практики: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково – практичної інтернет-конференції, Черкаси, 20 квітня 2012 р. – Черкаси: вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 126 с. - С. 57 123. Мігус І.П. Economic security of stock company: the role of corporate secretary // Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів «Україна-Чорногорія: Економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці»18-25 травня 2012. – Будва-Донецьк: ДонНТУ, 2012. – Том 1. – 268 с. – С. 194-197. 124. Мігус І.П. Greenmail as part of modern corporate relations // Матеріали за 8-а Международна научна практична конференція „Ключови въпроси в сэвременната наука”. – 2012. Том 4. Икономики. - София. «Бел Град». – БГ ООД. – 64 стр. – С.14-16. 125. Мігус І.П. Рейдерство: сутність, види та заходи захисту // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково – практичної заочної конференції, Черкаси, 21 вересня 2012 р. / За заг. ред. проф. І. П. Мігус. – Черкаси: вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – 98 с. – С. 47-51. 126. Мігус І.П. Вплив загроз на фінансову безпеку страхових компаній / І.П. Мігус, О.С. Городієнко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (14-15 лист. 2012 р.) / Відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 448 с. – С. 252-254. 127. Мігус І.П. Поняття лояльності персоналу в контексті забезпеченні економічної безпеки підприємства / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції, Черкаси, 29-31 березня 2013 р. / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. – 492 с. – С. 310-313 128. Мігус І.П. Переваги та недоліки сучасних інструментів оцінки персоналу з позицій кадрової безпеки / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Електронний додаток до матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» 11 – 12 квітня 2013 р. Тези доповідей учасників конференції. – Х., 2013. – 318 с. – С.266-268. 129. Мігус І. П. Основні фактори, що зумовлюють потребу створення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання / І. П. Мігус, В. М. Лукошков // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 27-28 березня 2015 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. – 374 с. – С. 48 – 51. 130. Мігус І. П. Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом розвитку лояльності персоналу / І. П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 27-28 березня 2015 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. – 374 с. – С. 190 – 192. 131. Мігус І.П. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, Н.В. Зачосова // Proceedings of the 7th International Academic Congress "Science, Education and Culture in Eurasia and Africa" France, Paris, 23-25 April 2017. 132. Мігус І.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ /І.П. Мігус, Я.С. Коваль // "Securitatea informaţională 2017", conferinţă internaţională (13 ; 2017 ; Chişinău). Securitatea informaţională 2017 : conferinţa internaţională, (ediţia a 13-a), 4-5 aprilie 2017 / com. de org.: Grigore Belostecinic [et al.] ; coord. ed.: S. Ohrimenco. – Chişinău : ASEM, 2017. – 202 p. 133. Мігус І.П. Стратегія залучення споживачів освітніх послуг з позицій економічної безпеки // Міжнародний Форум з безпеки (INFOS-2017) «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки» 25-27 травня 2017 р. м. Черкаси 134. Мігус І.П. Комплаєнс-ризики в антикризовому управлінні банківських установах України / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку» м. Умань 135. Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // IV Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Стратегічні напрями підвищення конкурентноспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання», 14 квітня 2017 м. Черкаси 136. Мігус І.П. Взаємозв’язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства» 26 травня 2017 м. Львів