Новый-рисунок-2

Лашкіна Марія Григорівна

Кандидат наук з державного управління

Верховна Рада України

Україна, Київ

Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні - 25.00.01- теорія та історія державного управління, 2008

- ,

Комунікація, PR, зв’язки з громадськістю, публічна політика, політична праксеологія, політичні технології, політична психологія і конфліктологія, актуальні проблеми міжнародних відносин, міжнародна інформація та журналістика, парламентаризм та законодавчий процес.
  1. 1. Искусство разрешения конфликтов: Учебно-методическое пособие // Авт. и сост. О.А.Габриэлян, Г.В.Глазовский, Л.И.Коробанова, М.Г.Лашкина и др.- Центр этно-социальных исследований - Симферополь, 1996 г. 2. Лашкина М.Г. Как мы реагируем на конфликт / Информационный бюллетень УВКБ ООН № 24, 2000 г. – С.16-18. 3. Лашкина М.Г. Переговоры – средство разрешения конфликта / Инф. Бюллетень УВКБ ООН № 27, 2000 г. – С. 12-15. 4. Как слово наше отзовется / М.Лашкина, Л.Буджурова / Инф. Бюллетень УВКБ ООН № 28, 2000 г. – С.10 14. 5. Лашкіна М.Г. Деякі питання організаційно-управлінських засад діяльності засобів масової інформації: світовий досвід і Україна /М.Г.Лашкіна // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Вип. 2. – С. 534 – 544. 6. Лашкіна М.Г. Сучасні аспекти державного регулювання ЗМІ: проблеми концентрації / М.Г.Лашкіна // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління: матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т. 1. – С. 237 – 238. 7. Лашкіна М.Г. Психологічний аспект комунікативної функції ЗМІ / М.Г.Лашкіна // Культура народов Причерноморья: науч. журн. Таврич. нац. ун-та. – 2004. - № 49. – Т. 2. – С.61 – 64. 8. Лашкіна М.Г. Теоретико-методологічні підходи щодо принципу свободи слова у взаємодії ЗМІ та державних інституцій / М.Г.Лашкіна // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2. – С. 311 – 325. 9. Лашкіна М.Г. Взаємовідносини влади і ЗМІ: нові виклики часу / М.Г.Лашкіна // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2005 р.: У 2 т. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т.1. – С. 237 – 238. 10. Лашкіна М.Г. Особливості взаємодії влади та засобів масової інформації в умовах демократичного суспільства (досвід Польщі) / М.Г.Лашкіна // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2006 р.: У 2 т. / За заг. ред. О.Ю.Оболенского, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Т.1. – С. 225 – 227. 11. Лашкіна М.Г. Організаційні та змістові засади співпраці органів державної влади і ЗМІ (за результатами експертного опитування) / М.Г.Лашкіна // Вісн. НАДУ, 2007. – Вип. 2. – С. 363 – 374. 12. Лашкіна М.Г.Взаємодія органів державної влади і засобів масової інформації в демократичних країнах (на прикладі Польщі та ФРН) / М.Г.Лашкіна // Зб. наук. пр. НАДУ. – К.: Вид-во НАДУ, 2007 – Вип. 2. – С. 138 – 149. 13. Лашкіна М.Г. Трансформація суспільної свідомості під впливом засобів масової інформації / М.Г. Лашкіна // Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці, 17-18 трав. 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 196 – 198. 14. Лашкіна М.Г. Роздержавлення преси як організаційно-управлінська складова інформаційно-владних взаємовідносин в демократичному суспільстві / М.Г.Лашкіна // Стратегія реформування державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р.: У 2 т. – К.: Вид-во НАДУ, 2007.– Т.2. – С. 173 – 175. 15. Лашкіна М.Г. Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 /М.Г.Лашкіна; Нац. акад. держ. управ. при Президентові України. - К., 2008. – 20 с. 16. Лашкіна М.Г. Особливості розвитку державного управління в Україні в епоху постмодерна: соціокультурний аспект / М.Г. Лашкіна // Публічне управління:теорія і практика, 2010. – № 3-4. - С.60-67. 17. Політична праксеологія. Роб. прогр. для студентів спеціальності 6.020105 „Документознавстов та інформаційна діяльність” КНУКіМ/ Уклад. М.Г. Лашкіна, М.М.Логунова. – Київ, 2010. 18. Прийняття управлінських рішень. Роб. прогр. для студентів спеціальності 6.020105 „Документознавстов та інформаційна діяльність”КНУКіМ/ Уклад. М.Г. Лашкіна – Київ, 2010. 19. Державне управління. Роб. прогр. для студентів спеціальності 6.020105 „Документознавстов та інформаційна діяльність”/ Уклад. М.Г. Лашкіна – Київ, 2011. 20. Логунова М. Комунікації судової влади: науково-практичний посібник / М.Логунова, М.Лашкіна, П.Гвоздик, А.Алєксєєв – К.: АДЕФ – Украина, 2011. – 276 с. 21. Лашкіна М. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління / М.Лашкіна // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр” – Випуск 1(13). – Січень, 2013. – С. 10-18. 22. Лашкіна М. Конвергентна інтерактивна комунікація / М.Лашкіна// Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.312. 23. Лашкіна М. Нетократія / М. Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.436. 24. Лашкіна М. Медіакратія / М.Лашкіна // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С. 378. 25. Лашкіна М.Г. Глобальні комунікації / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.72. 26. Лашкіна М.Г. Паніка / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 277. 27. Лашкіна М.Г. Мерітократія / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 219-220. 28. Лашкіна М.Г. Дебати політичні / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С. 86-87. 29. Лашкіна М.Г. Публічні дебати / М.Г. Лашкіна // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000». 2015. – 492 с. – С.325-326. 30. Лашкіна М.Г. Хаос, самоорганізація та кооперація як архетипи державності для України / М. Лашкіна // Публічне управління: теорія і практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: Вид-во „ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск –Березень, 2015. – С. 162-168. 31. Лашкіна М.Г. Політична комунікація в кризовому суспільстві інформаційного світу. / М.Лашкіна. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Політологія. Соціологія. Філософія” – Випуск 1 (18): Матеріали міжнародної конференції „Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ на початку ХХІ сторіччя” – Ужгород, 2015. – С.98-100. 32. Лашкіна М.Г. Соціальні мережі та блогосфера як інструмент політики в Україні / М.Лашкіна // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали щорічної науково- практичної конференції за міжнародною участю „Дні інформаційного суспільства -2015”, Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд. : М.Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В.Грицяк. – „Видаництво „Тезис”, 2015 – С.42-43. 33. Лашкіна М.Г. Вплив глобальних комунікацій на трансформацію публічного управління в Україні. / М.Лашікна // За матеріалами Літньої школи молодих учених в галузі науки державне управління – Одеса , 22-28 червня, 2015 р. 34. Лашкіна М. Сучасні можливості та виклики для державного управління: комунікативно-технологічний аспект /М.Лашкіна // Державне управління. Сучасні технології управління: IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 30-31 липня, - 2014 [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/665 35. Лашкіна М. Комунікативні новації для взаємодії громадян, влади, медіа та НДО / [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://www.slideshare.net/Lashkina/innovations-for-communicative-space 36. Лашкіна М.Г. Стратегія комунікації через інформаційну медіа-кампанію (за кейсами) [Електроний ресурс] / М.Г.Лашкіна //Для проекту підтримка судової реформи в Україні, 2012. – Slaidshare – Режим доступу: http://www.slideshare.net/Lashkina 37. Лашкіна М. Інституціональні та законодавчі зміни в державному управлінні України в умовах політичних трансформацій / М.Лашкіна // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч І/ М-во культури України, Київ. нац.ун-т культури і мистецтв. – К: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. – с 648-651. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Sektsiya-1-3.pdf 38. Lashkina M/ „Communicative component of conflict in the modern world: the birth of the archetype of the selfness” / Public management : collection. — № 3 (8) – June 2017 (Special edition). — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — с.167-178. 39. Лашкіна М. Комунікативна стратегія сучасного соціально-політичного простору України: переваги та виклики./ М.Лашкіна // проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІ регіон. наук.- практ. конф. за міжнар. Участю / за заг. ред. О.Б.Кірєєвої. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2017. – 725 с. – Укр., рос. мовами. – С.469-472. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2017%20Material_Social_develop.pdf