kravchenko

Кравченко Юлія Петрівна

Кандидат економічних наук

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (доцент кафедри державного управління у сфері цивільного захисту)

Україна, Київ

Ризикоорієнтований підхід у державному фінансовому аудиті та інспектуванні діяльності бюджетних установ - 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2016

- ,

Державне управління у сфері цивільного захисту, ефективне публічне управління, внутрішній контроль та аудит в органах державної влади, державний фінансовий контроль, ризик-менеджмент
  1. 1. Ю. Кравченко, К. Белікова. Організація взаємодії між органами управління у надзвичайних ситуаціях: правовий, організаційний та економічний аспекти / Ю. Кравченко, К. Белікова, С. Потеряйко, О. Марченко // Науковий вісник: державне управління. – 2020. - № 4 (6). 2. Ю. Кравченко. Внутрішній контроль – атрибут ефективного управління бюджетною установою / Ю. Кравченко // Науковий вісник: державне управління. – 2020. - № 3 (5). 3. Кравченко Ю.П. Економічне обґрунтування управлінських рішень щодо взаємодії органів державної влади в умовах надзвичайної ситуації // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, О. М.Петроє. Київ : НАДУ, 2020. Т. 2. С. 44-46. 4. Перспективи застосування мобільних технологій при підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях / Ю. П. Кравченко, В.М. Михайлов, С.С. Павлов, Д.М. Ядченко // Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. – 2019. - № 7. – С. 105-121. 5. Кравченко Ю.П. Внутрішній контроль, як важлива складова реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій / Ю.П. Кравченко // Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю). − Електронне видання комбінованого використання. –Київ:ІДУЦЗ, 2019. –324 с. – С. 141-144. 6. Кравченко Ю. П. Освітні послуги закладів вищої освіти в межах державного замовлення як об’єкт внутрішнього контролю/ Ю.П. Кравченко, І. Ю. Чумакова // Проблеми і перспективи економіки та управління ( IndexCopernicus, ResearchBib, BASE: BielefeldAcademicSearchEngine, ROAD, theDirectoryofOpen Access scholarlyResources). – 2018. - № 2 (14). – С. 32-40. 7. Y. P. Kravchenko. The role of inspection in European model of state financial control / Kravchenko Y. P. // Actual Problems of economics (SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest). – 2014. – № 12 (162). – P. 334-338.