Новый-рисунок-2

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, учений секретар Вченої ради Університету, відповідальний секретар збірника «Вчені записки Університету «КРОК»

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

Україна, Київ

Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України - 25.00.02 – механізми державного управління, 2018

- ,

фінансові установи, механізми державного управління, антикризове управління, економічна безпека
  1. Монографії: 1. Коваль Я. С., Мігус І. П. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : кол. мон. Черкаси, 2016. 466 с. 2. Коваль Я. С., Мігус І. П., Денисенко М. П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств України. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : кол. монографія. Суми. 2018, 382 с. 3. Koval Y., Laptiev S., Sidak V., Koval Y. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets. Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph. Poland, 2019. Р. 186-195. 4. Koval Y., Laptiev S., Sidak V., Koval Y. Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment : collective monograph. Latvia, 2019. P. 216-224. Фахові видання: 1. Коваль Я. С., Мігус І. П., Карпова К. В. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи. Інвестиції: практика та досвід : наук. фах. вид. 2017. №16. С. 80-88. 2. Коваль Я. С., Мігус І. П., Карпова К. В. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ. Інвестиції: практика та досвід : наук. фах. вид. 2017. №17. С.82-90. 3. Коваль Я. С., Мігус І. П., Карпова К. В. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні. Інвестиції: практика та досвід : наук. фах. вид. 2017. №18. С. 54-60. 4. Коваль Я. С., Мігус І. П., Денисенко М. П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку. Вчені записки Університету «КРОК». Київ : В-во ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. Вип. 46. С. 125-130. 5. Коваль Я. С. Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах. Право та державне управління: наук. фах. вид. Запоріжжя, 2017. №4. Т.2. С. 74-82. 6. Коваль Я. С., Мігус І. П., Карпова К.В. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ. Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. 2017. №8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108. 7. Коваль Я. С., Мігус І. П., Андрієнко В. М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки. Демократичне врядування : наук. вісник : наук. фах. вид. Львів, 2017. Вип. 20. URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html. 8. Koval Y. S. Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management. Public management : collection. Kyiv : editorial ДП «Видавничий дім «Персонал», 2018. №2. P. 124-135. 9. Koval Y., Sidak V. Anti-crisis management economic safety of banking institutions on the state level: problems and ways of their solution. European scientific journal of Economic and Financial innovation : journal. Kyiv, 2018. P. 20-29. 10. Коваль Я. С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України. Вчені записки Університету «КРОК» : збірник. Київ, 2018. №4 (52). С.118-134. 11. Koval Y., Laptiev S., Mihus I. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine. Kosice security revue : journal. Poland, 2018. №2. P. 30-40. Всеукраїнські та міжнародні конференції: 1. Коваль Я. С., Жежерун Ю. В. Вплив іноземного капіталу на банківський сектор України. Теорія та практика розвитку банківської системи: збірник праць VІII Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Львів, 20-21 листопада 2014). Львів, 2014. С. 500-503 2. Коваль Я. С., Мігус І. П. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016). Черкаси, 2016. Вип. 14. С. 25-27. 3. Коваль Я. С., Жежерун Ю. В. Заходи антикризового управління в банку. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХІV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 3-4 червня 2016). Переяслав-Хмельницький, 2016. С. 67-71. 4. Коваль Я. С., Жежерун Ю. В. Діагностика і моніторинг фінансової стійкості в антикризовому управлінні банківської діяльності. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листопада 2016). Харків, 2016. Т2. С. 186-188 5. Коваль Я. С., Мігус І. П. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали міжн. форуму з безп.(Черкаси, 25-27 травня 2017). Черкаси, 2017. С. 25-27. 6. Коваль Я. С. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій в державному управлінні. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнародна заочна наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24 лист. 2017). Запоріжжя, 2017. С. 869-872. 7. Коваль Я. С. Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Матеріали XI Регіональної наук.-практ. конф. за міжн. уч. (Дніпро, 01 грудня 2017). Дніпро, 2017. С. 83-86. 8. Коваль Я. С. Формування системного підходу до реалізації антикризової стратегії в державному управлінні банківських установ. Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 8 грудня 2017). Дніпропетровськ, 2017. С. 161 – 163. 9. Коваль Я. С., Мігус І. П. Взаємозв’язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків. Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017). Львів, 2017. С. 153-157. 10. Коваль Я. С., Мігус І. П. Комплаєнс-ризики в антикризовому управлінні банківських установах України. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку: мат. міжнародної науково-прак. конф. (Умань, 18-19 травня 2017). Умань, 2017. С. 95-98. 11. Коваль Я. С., Мігус І. П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). Черкаси, 2017. С. 298-302. 12. Коваль Я. С., Мигус И. П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ. Securitatea informaţională 2017: conferinţa internaţională (Chişinău, 4-5 aprilie 2017). Chişinău, 2017. С. 22-25. 13. Koval Y. S. Mechanism of public anti-crisis management based on risk-management in banking activity. XIV International research and practical conference «Cutting-edge science» (Sheffield, 30 April – 07 May 2018), (Sheffield, 30 April – 07 May 2018). Sheffield, 2018. P. 95-98. 14. Коваль Я. С. Механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні. Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференцій (Київ, 12 квітня 2018). Київ, 2018. 15. Коваль Я. С. Стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ у державні. Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018). Умань, 2018. С. 163-167. 16. Коваль Я. С. Стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ у державні. Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018). Умань, 2018. С. 163-167. 17. Коваль Я. С. Економічні нормативи діяльності банківських установ України та їх вплив на державне регулювання. Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 15 листопада 2018). Київ, 2018. С. 174-176.