2F4A699E-25EF-4FFC-B5E0-CBD852F8379E

Дєгтяр Олег Андрійович

Доктор наук з державного управління

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського Національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Україна,

Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні - 25.00.02 – механізми державного управління, 2008

ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ - 25.00.02 – механізми державного управління, 2015

Державна служба, кадрова політика, соціальна сфера, громадянське суспільство, адміністративний менеджмент, управління адміністративними послугами
 1. Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Монографія] В. В. Маліков, І. А. Дмитрієв, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНАДУ, 2012. – 320 с
 2. Прийняття державно-управлінських рішень у соціальній сфері [Монографія] А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр. – Харків : Вид-во «С.А.М.», 2014. – 252 с
 3. Державне регулювання розвитку соціальної сфери: концептуальні засади та практика [Монографія] О. А. Дєгтяр. – Харків : С.А.М., 2014. - 508 с
 4. Державне та регіональне управління в соціальній сфері [Монографія] за заг. ред. О.А. Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с
 5. Дєгтяр О.А. Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян Держава та регіони. Серія «Державне управління», – Запоріжжя : – 2012. – № 3. – С. 13–17
 6. Дегтярь О.А. Особенности прогнозирования последствий государственно-управленческих решений в экономической сфере Дєгтяр О.А. Методологія державного управління соціальною сферою в умовах трансформаційних процесів в Україні зб. наук. пр. Донецького державного університету управління. Серія : Державне управління / ДонДУУ. Т. ХІІІ, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – 2012. – С.33–41
 7. Дєгтяр О.А. Європейський досвід державного регулювання соціальної сфери в умовах фінансової кризи Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління.– 2012. – №4. (62). – С. 128–132
 8. Дєгтяр О.А. Ефективність державного управління соціальною сферою Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. – №3 (61). – С. 73–77
 9. Дєгтяр О.А. Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики Держава та регіони. Серія «Державне управління»,– Запоріжжя, – 2013. – № 1. – С. 54–59
 10. Дєгтяр О.А. Особливості державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах трансформаційних змін Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління. – 2013. – № 1 (63). – С. 63–68
 11. Дєгтяр О.А. Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення [Електронний ресурс] Державне будівництво [Електронний журнал] – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/6/06.pdf
 12. Diegtiar O. Trends of management by objectives of regional social sphere development Scientific and practical journal Public policy and economic development, issue 3(7). 2015, P. 69-79
 13. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016 Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94