Guba

Губа Марина Ігорівна

Кандидат економічних наук, доцент

,

Управлінське консультування в сільському господарстві України - 08.00.05 - Економіка, планування, організація управління народним господарством (сільське господарство), 1993

- ,

Державна політика сільського розвитку. Соціалізація взаємодії в публічному управлінні. Спроможність обєднаних територіальних громад.
  1. 1. Бурак В.Г, Губа М.І., Карташова О.Г. та інш. / Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України / Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: [Колективна монографія] / За ред.: О. О. Непочатенко; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський, 2016. – с.134-145. 2. Kartashova O., Нuba M. Ensuring competitive development of the agricultural sector in the context of ensuring food security of Ukraine // Trends in the development of national and world science. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Nurnberg, Deutschland, 2016. P.20-23 (РИНЦ, Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)) 3. Kartashova O.H. Huba M.I. Food security as a factor of competitive economic development of Ukraine / О.H. Kartashova, M.I. Huba // Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entites agrarian business: [Collective monograph] / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. – Riga: «Landmark» SIA, 2017: 8-17. 4. Kartashova Olga, Huba Marina. Rural areas in the context of the sustainable development of the agrarian sector of Ukraine's economy / Paradygmat zrуwnoważonego rozwoju w świecie nieprzewidywalnych przemian, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwуw-Olsztyn 2017, [Collective monograph], 290s, р. 95-106. 5. Губа М.І., Карташова О.Г. Механізми державного регулювання в аграрному сектору/ Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: [Колективна монографія] / За заг. редакцією А.В. Руснак. Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. с.150-159. 6. Губа М.І. Міжнародне регулювання торгівлі та торговельна політика країни в умовах глобалізації Теорія і практика торговельного підприємництва в Україні: [Колективна монографія] / За редакцією Н.С. Танклевської. – 2018 р. Херсон: 202 с. с.117-133. 7. Бурак В.Г., Губа М.І., Карташова О.Г. Управління якістю харчових продуктів та безпечністю продовольства в умовах глобалізації /Теорія і практика торговельного підприємництва в Україні: [Колективна монографія] / За редакцією Н.С. Танклевської. – 2018 р. Херсон: 202 с. С.63-77. 8. Губа М.І., Карташова О.Г. Регулювання механізмів публічно - приватного партнерства у сфері розвитку сільських територій України Обліково-аналітичне забезпечення й оподаткування розвитку суб’єктів агробізнесу та сільських територій: [колективна монографія] / за заг. ред. Мармуль Л. О. ― Херсон: Айлант, 2019. ― 334 с. С. 246-256. 9. Huba M.I., Kartashova O.G. Gender equality policy in the management of rural areas in the context of transformation of economic development / Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 2. – 190-198 рр. 10. Huba M.I., Kartashova O.G. Features, problems and directions of the state regulation and management of the territorial development of tourism in Ukraine / Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine : [collective monograph]/ in edition V.Khudolei, T.Ponomarenko. – OKTAN PRINT s.r.o. – 2019 – Czech Republic. 187-207 pp. 11. Губа М.І. Гендерні аспекти сільського розвитку / О.Г. Карташова, М.І. Губа // Теорія, методологія і практика обліку, оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів агробізнесу та сільських територій: нові реалії та перспективи в умовах інтеграційних процесів: [колективна монографія] / за заг. ред. Мармуль Л. О. ― Херсон: Айлант, 2020. ― С.242-258. 12. Iryna Khlivna, Sofiia Kafka, Olga Kartashova, Viktoriia Filippova, Maryna Huba and Olena Lysenko, 2020. Modern methods of personnel motivation in public administration. International Journal of Management (IJM) - Scopus Indexed .Volume:11,Issue:4,Pages:339-349. - URL: http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_4/IJM_11_04_034.pdf. 13. Dmytro Yu. Arabadzhyiev, Zoriana Buryk, Halyna Yu. Barshatska, Maryna I. Huba and Maryna V. Shashyna, 2020. Establishing Interterritorial Cooperation of Amalgamated Territorial Communities as a Tool to Increase their Capacity. International Journal of Management (IJM) - Scopus Indexed. Volume:11,Issue:5,Pages:1036-1044. http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=5 14. Губа М.І. Карташова О.Г. Овочевий ринок України: стан, проблеми та перспективи // "Вісник Полтавської державної аграрної академії" науково-виробничий фаховий журнал. Вип.1-2 – Полтава: 2015. – С. 129-135. 15. Губа М.І. Імпортозаміщення в системі забезпечення розвитку продовольчого ринку [Електронний ресурс] / М.І. Губа // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7. С. 117-121. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua, Index Copernicus. 16. Губа М.І. Формування державної політики в галузі сільського туризму / Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 4 (43) – 2017, с.54-58, Іndex Copernicus. 17. Губа М.І., Барсук Ю.В. Трансформація земельних відносин в контексті формування та реалізації державної аграрної політики // Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» Том 23, № 6, 2018, м.Київ.-с. 68-74.(Index Copernicus, EBSCOhost, CABI Full Text, Universal Impact Factor, Google Scholar). 18. Губа М. І., Карташова О. Г., Барсук Ю. В. Управління сталим розвитком на засадах зеленої економіки. Modern Economics. 2018. № 12. С. 53-60. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-08. Index Copernicus. 19. Губа М. І., Карташова О. Г. Розвиток сільських територій через публічно – приватне партнерство. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1414 (дата звернення: 31.05.2019). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21. Index Copernicus. 20. Губа М. І., Карташова О. Г., Оленковська Л.П. Сільський розвиток у системі реформування децентралізації влади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування. 2020 № 1. – URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2020_1/34.pdf). DOI: 10.35546/kntu2308-8834/2020.1.32 21. Розвиток регіонального АПК на інноваційних засадах. Міжнародна науково- практичній конференція «Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи» 30-31 травня 2014 р., м. Львів 22. Інноваційні підходи при управлінні діяльністю аграрних підприємств. Міжнародна науково-практичної конференція «Ефективне управління економікою: процеси, явища, ризики» 13–14 червня 2014 року, Черкаський державний технологічний університет, м.Черкаси 23. Губа М.І. Вдосконалення збутової стратегії підприємства галузі мясопереробки на регіональному ринку. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Науково-економічний розвиток: Менеджмент, фінанси та аудит» 24-25 липня 2015 року, Київський економічний науковий центр, м. Київ. 24. Губа М.І. Імпортозаміщення в системі забезпечення розвитку продовольчого ринку. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інвестування та формування інвестиційного клімату в АПК» 29-30 жовтня 2015 року, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава. 25. Губа М.І., Карташова О.Г. Корпоративна соціальна відповідальність аграрного бізнесу: International Scientific-Practical Conference «Modern transformation of economics and management in the era of globalization»: Conference Proceedings. January 29, 2016, Klaipeda University Department of Management, Klaipeda Baltija Publishing. p., С. 154-159. 26. Kartashova O., Guba M. Food security as a priority of agrarian policy // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. International scientific-practical conference:"The geopolitical processes in the modern world" Vienna, 25 november 2016. 27. Губа М.І., Ігнатенко М.О. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва» 23-24 березня 2017 року, Дніпропетровський ДАЕУ, м.Дніпро 28. Губа М.І., Карташова О.Г. Світовий досвід організації аграрного ринку / Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації», ДВНЗ ХДАУ, 6-7 квітня 2017 року (м.Херсон, Україна) с. 49-52. 29. Губа М.І., Карташова О.Г. Пріоритети регіональної аграрної політики України в контексті міжнародного співробітництва. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Чорноморське регіональне співробітництво в контексті процесів європейської інтеграції», 22-23 квітня 2016 року, Миколаїіський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв. 30. Губа М.І. Механізми формування конкурентоспроможних громад в умовах децентралізації // Імплементація стандартів Європейського Союзу в аграрній сфері економіки України. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, м. Херсон, 11-12 жовтня 2017 року, стр.38-41. Режим доступу: http://www.ksau.kherson.ua/konferes.html 31. Губа М.І. Зелений туризм як складова розвитку сільських територій. Міжнародна науково-практична Інтернет – конференція «Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України», ДВНЗ ХДАУ, 5-6 квітня 2018 року (м.Херсон, Україна). С.53-56. 32. Губа М.І. Використання земельних ресурсів у сільському зеленому туризмі. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення», 01-02 червня 2018р., ДВНЗ «ХДАУ», м. Херсон. 33. Губа М.І. Сталий розвиток сільських територій у контексті проблем сільського розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку», 25-26 жовтня 2018р., ДВНЗ «ХДАУ», м. Херсон. 34. Губа М.І., Карташова О.Г. Напрями реалізації структурних змін політики імпортозаміщення продовольства в Україні. / Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019.- 213 с. С.42-45. Режим доступу: http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/3937-2019-05-13-1k.html 35. Вольська О.М., Губа М.І. Перспективи розвитку експортної політики просування плодоовочевої та ягідної продукції України до Європейського Союзу / Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності». - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019.- С. 183-185. 36. Губа М.І. Пріоритети політики імпортозаміщення на продовольчому ринку України. 5 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи» 10-11 червня 2015 року, Херсонський державний агарний університет, м. Херсон 37. Губа М.І. Трансформація внутрішнього продовольчого ринку в умовах розвитку зовнішньої торгівлі. Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит, фінансування» 25-26 листопада 2015 року, Херсонський державний агарний університет, м. Херсон 38. Губа М.І., Боліла С.Ю., Карташова О.Г. Комунікаційна складова маркетингової підтримки продукції м’ясопереробки на регіональному ринку. Матеріали V Ювілейної всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» 4 грудня 2015р., м. Тернопіль 39. Губа М.І. Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору в умовах забезпечення продовольчої безпеки України / Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку», ДВНЗ ХДАУ, 19 травня 2017 року (м.Херсон, Україна) 40. Губа М.І. Модель державної політики сільського розвитку. І Всеукраїнська науково-практичної конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», ДВНЗ ХДАУ, 10 листопада 2017 року (м.Херсон). http://www.ksau.kherson.ua/files/news/201712/konfer_2017.11.10.pdf. – С. 38-41. 41. Губа М.І. Механізми захисту інтересів національних агротоваровиробників / Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи» ДВНЗ ХДАУ, 2017 року (м.Херсон, Україна) 42. Губа М.І. Використання земельних ресурсів у сільському зеленому туризмі / Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади», ДВНЗ «ХДАУ», 6-7 березня 2018 року (м.Херсон, Україна) 43. Губа М.І. Становлення інституту старости в умовах реформи децентралізації влади. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», ДВНЗ ХДАУ, 19 квітня 2018 року (м.Херсон). с.64-66. 44. Губа М.І. Розвиток сільських територій через приватно-державне партнерство. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія і практика», ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 27 квітня 2018р. (м.Херсон). С.66-68. 45. Губа М.І.Сталий сільський розвиток в умовах децентралізації. ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ»,17 жовтня 2018 року, ДВНЗ «ХДАУ», м. Херсон. 46. Пастушенко А. І., Губа М. І. Державно-приватне партнерство як інструмент політики сільського розвитку / ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ»,17 жовтня 2018 року, ДВНЗ «ХДАУ», м. Херсон. 47. Вольська О.М., Губа М.І., Панкратьєва Т.Л. Метод оцінки ефективності кадрового забезпечення органів публічної влади / Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 333 с. С.201 – 205. Режим доступу: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 18-19 квітня 2019 року (матеріали конференції). 48. Кузенкіна Т.С., Губа М.І. Реалізація державної політики у сфері громадського здоров’я. / Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 333 с. С. 119-123. 49. Губа М.І. Соціальний капітал як чинник формування спроможних сільських громад // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 березня 2020р. –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. – С.123 -125. - URL: http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9F%D0%A3%D0%90%2025%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%202020%20%D1%80..pdf 50. Блажко Т. Ю., Губа М.І. Розвиток людських ресурсів в системі публічного управління // Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – С. 126-128. URL: http://www.ksau.kherson.ua/konferenc/5215-2020-07-02-3k.html 51. Губа М.І., Карташова О.Г. Продовольча безпека в сфері державної аграрної та соціальної політики України // Збірник матеріалів міжрегіонального науково-практичного семінару «Реалізація пріоритетних напрямів реформування публічного управління та адміністрування»: Херсон. – Видавництво «ЛТ-Офіс», 2017. – С.56-60. 52. Губа М.І. Фактори впливу розвитку зовнішньої торгівлі продукцією аграрного сектору на забезпечення продовольчої безпеки держави // Збірник матеріалів доповідей у круглому інтернет - столі “Актуальні питання менеджменту в умовах соціально- економічних трансформацій”: Херсон, ХДАУ.- 26.05.2017: тези доповідей. – 2017. – 44-47 53. Губа М.І. Політика сільського розвитку у контексті реформ децентралізації влади. Міжрегіональна науково-практична конференція на тему: «Політика та управління розвитком регіону у вимірі децентралізації влади в Україні» 2018р. 1. Губа М.І.. Роль публічно-приватного партнерства у розвитку сільських територій// Соціально-гуманітарний та економічний розвиток в умовах децентралізації влади в Україні: Збірник матеріалів міжрегіональної науково-практичної конференції. Херсон. – Видавництво «ЛТ-Офіс». 2019. – стр.82-87.