Grishchenko

Грищенко Ірина Миколаївна

Доктор наук з державного управління, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Україна, Київ

Організація діяльності районних рад в Україні: адаптація європейського досвіду належного врядування. 25.00.04 - місцеве самоврядування - 25.00.04 - місцеве самоврядування, 2011

Теоретико-методологічні засади формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування. 25.00.04 - місцеве самоврядування - 25.00.04 - місцеве самоврядування, 2017

Публічне управління та адміністрування; місцеве самоврядування; лідерство.
  1. 1. Gryshchenko I. M. The impact of personal needs on the formation of leadership. Scientific Bulletin of National Mining University (SciVerse Scopus), 2016, vol. 4, pp. 154160. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2016_4_22. 2. Mykola O. Semenyshyn, Iryna M. Hryshchenko, Kateryna A. Alekseieva, Volodymyr V. Oliinyk, Hanna S. Buha. Research of features of professional self-actualization of civil servants through the determinants of information security. Revista San Gregorio. Num. 42 (2020). Special Edition-2020. P. 41–53. http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/rt/metadata/1537/5 (Web of Science) 3. Hryshchenko Iryna, Lavshchenko Svetlana. Impact of local market development on sustainable (stable) city development. First Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2020). Section: Sustainable Cities and Society. E3S Web Conf. (24 November 2020). Vol. 208, 04009 (2020). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020804009 (Web of Science) 4. Dragan Ivan.O., Kovalova Olena, Gryshchenko Iryna, Ridei Nataliia, Lіvinskyi A. I. Assessment Of The Role Of The State As A Leader In The Demographic Development Of Ukraine. Solid State Technology. Vol. 63 No. 6 (2020) p.6630-6639. http://www.solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/4400 (Scopus). 5. Gryshchenko, I., Ridei Nataliia, (2020). Social dimensions of municipal sustainability: guidance for strategic planning. Solid State Technology Vol. 65 No. 3 (2020) p. 6350-6359 http:// http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/issue/view/59 (Scopus) 6. Грищенко І. М. Формування лідерства в системі місцевого самоврядування України. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. Вип. 1. 168 с. С. 151–166. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2017_1_11 7. Gryshchenko, I. М., Kulaiets М. М. Development of the capacity of territorial communities. Науковий вісник Полісся. Чернігів : ЧНТУ, 2018. № 2 (14). Ч. 1. С. 98104. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-98-104 http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2018_2%281%29__15 8. Грищенко І. М. Формування публічної політики у сфері виборчого процесу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 90–97. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6127&i=15 9. Грищенко І. М. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua 10. Грищенко І. М. Стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної влади в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 65–69. http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6176&i=11 11. Грищенко І. М. Аналіз державної політики у сфері розвитку сільських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com/?op=1&z=1364. DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.2 12. Грищенко І. Програма діяльності Кабінету Міністрів України в аспекті консолідації та розвитку української нації. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 1. С. 3340. URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/view/208994/209142. DOI 10.36.030/2664-3618-2020-1-33-40 13. Грищенко І., Олійник В. Забезпечення рівних можливостей представництва жінок на вищих рівнях прийняття політичних рішень. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 8590. DOI 10.36.030/2664-3618-2020-si-85-90. URL: https://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua. http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/8cb46968-8c1b-41ab-871e-1c220e096705.pdf 14. Грищенко І. М. Причини та наслідки пандемії COVID-19: уроки для України та світу. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 2. С. 89-99. DOI : 10.36.030/2664-3618-2020-2-89-99. URL : http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua/article/download/218145/217879. 15. Грищенко І. М., Алексеєва К. А. Удосконалення процесу інформаційної відкритості органів публічної влади шляхом практичної реалізації концепції електронного урядування. Науковий вісник: Державне управління. № 3(5). 2020. С. 9-22. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-3(5). https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/82 16. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика : колективна монографія; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої. Київ : НАДУ, 2018.  304 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 17. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг : навч. посіб. / авт. кол. : О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко, І. М. Грищенко та ін. ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. Київ : НАДУ, 2018. 284 с. 18. Організація надання публічних послуг на місцевому рівні : навч. посіб. авт. кол. : Г. А. Борщ, Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва, І. М. Грищенко та ін. ; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ : НАДУ, 2018. 400 с. 19. Місцеве самоврядування : підручник; за ред. В. М. Вакуленка, Ю. Ф. Дехтяренка, В. С. Куйбіди, І. М. Грищенко. Київ : НАДУ, 2019. 672 с. 20. Управлінські інновації: соціально-економічний аспект : монографія / авт. кол. : В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, І. М. Грищенко [та ін.] ; за ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, Л. І. Федулової. Київ : НАДУ, 2019. 304 с. ISBN 978-966-619-398-1 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe 21. Грищенко І. М. Адміністрування: теоретико-методологічні підходи. Сучасні аспекти науки: II-ий том колективної монографії; за ред. Є. О. Романенка, І. В. Жукової. Розділ 1. Державне управління, самоврядування і державна служба. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т. П., 2020. 223 с. Авторські С. 7-20. http://vadnd.org.ua/app/uploads/2020/10/Сучасні-аспекти-науки-2-том-09.10.2020.pdf 22. Public and municipal administration: theory, methodology, practice : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 324 p. Р. 2040. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-46-4.02 http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/39