Новый-рисунок-2

Бурик Зоряна Михайлівна

Доктор наук з державного управління

Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ

Україна, Львів

- ,

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ - 25.00.02 - механізми державного управління, 2018

  1. 1. Бурик З. М. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика [Текст] : монографія / З. М. Бурик. — Львів : Вид-во Простір-М, 2017. — 384 с. 2. Бурик З. М. Перспективи реформування пенсійної системи України / З. М. Бурик // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 32 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 195—202. 3. Бурик З. М. Стратегічні пріоритети планування розвитку освіти регіону відповідно до вимог ринку праці / З. М. Бурик, В. С. Загорський // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 38 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 153—163. Особистий внесок: автором окреслені проблеми освітнього сектору, напрацьовані пріоритети його функціонування та розвитку. 4. Бурик З. М. Генеза понятійно-категоріального апарату стратегічного управління /З.М.Бурик //Публічнеадміністрування:теоріятапрактика[Електроннимй ресурс] : електрон. наук. фах. вид. ДРІДУ. —Дніпропетровськ, 2014. —Вип. 1(11). — Режимдоступу:http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2014–01(11)/index.html. 5. Бурик З. М. Аналіз переваг та недоліків розвитку території в умовах забезпечення ефективного стратегічного планування / З. М. Бурик // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 39 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 434—442. 6. Бурик З. М. Методологія та види прогнозування розвитку регіону / З. М. Бурик // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2014. — Вип. 2(58). — С. 15—19. 7. Бурик З. М. Особливості розробки і реалізації стратегії та програм розвитку регіону / З. М. Бурик // Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст] : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 2. — С. 52—62. — (Серія : Управління). 8. Бурик З. М. Система методів державного регулювання сталого розвитку України / З. М. Бурик // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ, — 2016. — № 1 (49). — С. 37—44. 9. Бурик З. М. Управління земельними ресурсами об’єднаних громад / З. М. Бурик / Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2016. — Вип. 1(65). — С. 119—124. 10. Бурик З. М. Механізм державного регулювання процесу сталого розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід / З. М. Бурик // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 1/2 (46/47) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 153—161. 11. Бурик З. М. Досвід державного регулювання сталим розвитком і впровадження енергоефективності Німеччини / З. М. Бурик // Держава та регіони : наук.-вироб. журн. [Текст]. — 2016. — Вип. 3(55). — С. 75—79. — (Серія : Державне управління). 12. Бурик З. М. Оцінювання ефективності впливу держави на економічне зростання в Україні / З. М. Бурик, С. В. Куйбіда // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 1 (50) / за заг. ред. чл.- кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. — С. 215—223. Особистий внесок: автором наведені основи оцінки ефективності державного управління (державного впливу) задля забезпечення економічного зростання, сформована система критеріїв та показників оцінювання ефективності. 13. Бурик З. М. Концептуальні підходи до державного регулювання сталого розвитку в Україні / З. М. Бурик // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ, 2017. — № 2 (52). — С. 45—51. 14. Бурик З. М. Особливості забезпечення сталого розвитку в країнах ЄС (досвід для України) / З. М. Бурик // Теоретичні та прикладні питання державотворення [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т. держ. упр. — Одеса, 2017. — Вип. 20. — Режим доступу : http:// www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-20.pdf. 15. Бурик З. М. Функції державного регулювання сталого розвитку в сучасних умовах / З. М. Бурик // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 53 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. — С. 73—79. 16. Бурик З. М. Прогнозування показників сталого розвитку України / З. М. Бурик // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / Львів. регіон. ін-т. держ. упр. — Львів, 2017. — Вип. 20. — Режим доступу : http://www.lvivacademy/com/vidavnitstvo_1/visnyk20 /index.html. 17. Бурик З. М. Принципи забезпечення сталого розвитку держави / З. М. Бурик // Публічне управління та митне адміністрування [Текст] : наук. зб. — 2017. — № 2 (17). — С. 40—46. 18. Бурик З. М. Трактування сутності понять: сталий розвиток, державне регулювання сталого розвитку / З. М. Бурик // Теоретичні та прикладні питання державотворення [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / Одес. регіон. ін-т. держ. упр. — Одеса, 2017. — Вип. 21. — Режим доступу : http:// www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-21.pdf. 19. Бурик З. М. Удосконалення процесів державного регулювання сталого розвитку України / З. М. Бурик // Інвестиції: практика та досвід [Текст]. — 2018. — № 2. — С.119—123. 20. Бурик З. М. Механізм державного регулювання в сфері сталого розвитку / З. М. Бурик // “Державне управління : удосконалення та розвиток” [Електронний ресурс] : електронне наукове фахове видання. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/31.pdf. — (Серія : Державне управління). 21. Бурик З. М. Формирование стратегии развития региона в современных условиях хозяйствования / З. М. Бурик // Вестник государственного и муниципального управления [Текст] / ФГБОУ ВПО РАНХиГС. — Орел : Изд-во Орлов. филиал РАНХиНС, 2014. — № 1. — С. 29—38. 22. Buryk Z. M. Essence and criteria of efficiency effectiveness and reliability of strategic planning / Z. M. Buryk // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum [Text] : Central European Jornal for Science and Research. — Praha (Czech Republic) : Publishing House Education and Science, 2014. — № 4(6). — P. 77—81. 23. Бурик З. М. Стратегическое планирование инвестиционного развития региона (изучение опыта Львовськой области – Украины) / З. М. Бурик // Оралдын Гылым Жаршысы [Текст] : науч.-теорет. журн. — Уральск : Изд-во ЖШС “Уралнаучкнига”, 2014. — № 15(94). — С. 116—122. — (Cерия “Государственное управление”). 24. Buryk Z. M. The status, conditions, problems and resources to promote sustainable development in Ukraine / Z. M. Buryk // Nauka I Studia [Text]. — Przemysl (Poland). — 2015. — № 8(139). — P. 63—69. 25. Buryk Z. M. Legal state regulation of sustainable development of Ukraine / Z. M. Buryk // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum [Text] : Central European Jornal for Science and Research. — Praha (Czech Republic) : Publishing House Education and Science, 2015. — № 7 (20). — P. 43—50. 26. Buryk Z. M. Theoretical and methodological basic of sustainable development economics / Z. M. Buryk // International Journal of Economics and Society [Text]. — Memphis (USA): Publishing NGO “YGP”,2016. — №6(2). —P. 97—107. 27. Buryk Z. M. World evaluation systems of the sustainable development of state / Z. M. Buryk // European Cooperation : Scientific Approches and Applied Technologies. — Warszawa (Poland) : Publisher consilium limited liability company “European cooperation”. — 2018. — № 1 (32). — P. 69—78. 28. Buryk Z. M. Formation of state policy of sustainable development in Ukraine / Z. M. Buryk // European Cooperation : Scientific Approches and Applied Technologies. — Warszawa (Poland) : Publisher consilium limited liability company “European cooperation”. — 2018. — № 2 (33). — P. 64—70. Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 29. Бурик З. М. Стимулювання сталого розвитку в Україні / З. М. Бурик // Актуальні питання економічних наук: зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (13 – 14 березня 2015 р., м. Запоріжжя) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. — Запоріжжя : ГО “СІЕУ”, 2015. — С. 50—54. 30. Бурик З. М. Аналіз процесів сталого економічного розвитку України / З. М. Бурик // Проблеми і перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії [Текст] : зб. наук. пр. ХІІ Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. — Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2015. — С. 25—27. 31. Бурик З. М. Теоретичні засади державного регулювання економічного розвитку / З. М. Бурик // Проблеми і перспективи проведення наукових досліджень : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 30-31 березня 2015 року), у 2 т. Т. 1. — К. : Науково-видавничий центр “Лабораторія думки”, 2015. — С.6—8. 32. Бурик З. М. Формування державної політики сталого розвитку на засадах “зеленої економіки” / З. М. Бурик // Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії : зб. тез наук. робіт учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 липня 2015 р., м. Одеса) / ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”. — Одеса : ЦЕДР, 2015. — С. 32—34. 33. Бурик З. М. Напрями вирішення суспільних проблем сталого розвитку держави / З. М. Бурик // Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26 листопада 2015 р., м. Мукачево). — [б. м. : б. в.], 2015. — С. 357—360. 34. Бурик З. М. Сталий розвиток в умовах відкритості національної економіки: фінансовий аспект / З. М. Бурик // Міжнародна практика соціально- економічного розвитку країни: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез наук. робіт Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. Ч. 1 ; (18-19 грудня 2015 р., м. Київ). — К. : Аналітичний центр “Нова економіка”, 2015. — С. 113—115. 35. Бурик З. М. “Зелена економіка” в контексті концепції сталого розвитку України / З. М. Бурик // Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. Наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (15 квітня 2016 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 254—256. 36. Бурик З. М. Формування в Україні державної політики сталого розвитку / З. М. Бурик // Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22 квітня 2016 р., м. Херсон) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон : [б. в.], 2016. — С. 291—293. 37. Бурик З. М. Форми державного регулювання сталим розвитком України / З. М. Бурик // Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого- економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні [Текст] : матер. Всеукр. наук. практ. інтернет-конф. (29 квітня 2016 р., м. Луцьк) / відп. ред. В. О. Морохова. — Вип. 1. — Луцький національний технічний університет (м. Луцьк). — Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. — С. 33—36. 38. Бурик З. М. Державне регулювання та забезпечення інвестиційного розвитку / З. М. Бурик // Проблеми розвитку публічного управління в Україні [Текст] : матер. Наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (6–7 квітня 2017 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2017. — С. 29—32. Монографії та навчальні посібники 39. Бурик З. М. Стратегічне планування та цільове програмування на державному рівні у сучасних умовах розвитку / З. М. Бурик // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільський територій) [Текст] : кол. моногр. : у 2 т. Т. 2 / за ред. Т. О. Журавльової. — Павлоград : АРТ СИНТЕЗ - Т, 2014. — С. 86—97. 40. Buryk Z. M. Regulation of national economy based on sustainable development / Z. M. Buryk // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine [Text] : collective monograph / edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. — Kielce, Poland. — Izdevnieciba : “Baltija Publishing”, 2016. — Vol. 1. — P. 98—116. 41. Бурик З. М. Інституційне забезпечення державного регулювання сталого розвитку України / З. М. Бурик // Розвиток економіки України: трансформації та інновації [Текст] : кол. моногр. : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. О. Л. Гальцової. — Запоріжжя : Гельветика, 2017. — С. 115—128. Праці, опубліковані в інших виданнях 42. Бурик З. М. Основи прогнозування сталого розвитку регіону / З. М. Бурик // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. наук. вид. / Львів. регіон. ін-т. держ. упр. — Львів, 2013. — Вип. 12. — Режим доступу : http://www.lvivacademy/com/visnic12/fail/Buryk.pdf. 43. Бурик З. М. Формування концепції сталого розвитку регіону / З. М. Бурик // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування [Електронний ресурс]: електрон. наук. вид. / Херсонський національний технічний університет. — 2014. — №1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Ttpdu_2014_1_22.pdf. 44. Бурик З. М. Формування державної політики сталого розвитку: регіональний аспект / З. М. Бурик // Східна Європа: економіка, бізнес та управління [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”. — 2016. — Вип. 2 (02). — Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/16.pdf. 45. Бурик З. М. Регулювання національної економіки на засадах сталого розвитку / З. М. Бурик // Економіка та суспільство [Електронний ресурс] : електрон. фах. вид. — 2016. — № 4. — Режим доступу : http:// www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/11.pdf. 46. Бурик З. М. Досвід інституційного забезпечення регулювання сталого розвитку держав Європейського Союзу / З. М. Бурик // Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. № 129. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. — С. 5—16. 47. Бурик З. М. Проблеми діяльності суб’єктів державного регулювання сталого розвитку України / З. М. Бурик // “Верховенство Права” “Supremaюia Dreptului” : міжнародний науковий журнал. — Дрогобич : Спеціалізоване видавництво “Соціо Юнеско”, 2018. — № 1. — С. 180—187. 48. Бурик З. М. Особливості моніторингу процесів сталого розвитку / З. М. Бурик // Актуальні проблеми економіки [Текст] : науковий економічний журнал Національної академії управління. — 2018. — № 2 (200). — С. 10—18.