Новый-рисунок-2

Акімова Людмила Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування, доцент

Україна, Київ

Механізми формування та розвитку системи товарної ідентифікації в Україні - 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2013

- ,

державне управління забезпеченням економічної безпеки, державне регулювання ринків фінансових послуг, фінансової безпеки в контексті економічної безпеки
  1. 1. Формування системи ідентифікації товарів в Україні /В. І. Павлов, Л. М. Акімова //Рівне. : НУВГП, 2013. — 178 с. 2. Методологія наукових досліджень /В. Д. Малигіна, О. Ю. Холодова, Л. М. Акімова //Донецьк. 2015. — 298 с. 3. Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація: кол. монографія / Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. відп. ред.. В. І. Павлов // — Рівне: НУВГП, 2015. — 195 с. 4. Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / Latvian Academy of Sciences. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — Vol. 1. — 188 p. 5. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — 222 p. pp. 9-18. 6. Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: „Landmark“ SIA, 2016. – 282 p. pp. 182–189. 7. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 1. кол. моногр. / Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. – Київ. : Кондор-Видавництво. 2016. – 172 с. 8. Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 2 : монографія /Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 185 с. 9. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : коллективная монография /Васильченко А.О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю.В. и др./ под ред. д.э.н.,проф. А.Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – 346 с. 10. Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – с. 194. 11. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : Монографія. / Л.М. Акімова, М.В. Корж, І.В. Чуб / – Рівне : НУВГП, 2017. – 121 с. Наукові праці 2018 1. Akimova L. N. State regulation of the financial services market in ukraine / L. N. Akimova, A. V. Lysachok // Public management : collection. – № 1 (11) – January 2018 –Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – pp. 29-45. 2017 рік 1. Akіmova L.M. Psychologikcal and pedagogical aspects of career guidance for young people / L.M. Akіmova, O.O. Akimov // Современные подходы к организации дополнительного образования молодежи и взрослых: проблемы и перспективы развития [ сборник научных статей I международной научно–методической заочной конференции г. Пинск, Республика Беларусь, 17 февраля 2017 г.]. / / по общ. ред. Шебеко К.К. Полесский государственный университет. - г. Пинск, Республика Беларусь. 2017 г. – с. 125-127. 2. Akіmova L.M. Analysis of the economic crisis evolution / L.M. Akіmova, O.O. Akimov // Современные подходы к организации дополнительного образования молодежи и взрослых: проблемы и перспективы развития [сборник научных статей I международной научно–методической заочной конференции г. Пинск, Республика Беларусь, 17 февраля 2017 г.]. / / по общ. ред. Шебеко К.К. Полесский государственный университет. - г. Пинск, Республика Беларусь. 2017 г. – с. 133-135. 3. Акімова Л. М. Практика електронних державних закупівель у країнах єс / Л. М. Акімова / Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід [матеріали V науково-практичного семінару м. Дніпропетровськ, 20 березня – 20 квітня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Дрешпака В.М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2017. Режим доступу: 4. Акімова Л.М. Стратегія розвитку україни в контексті тенденцій світового фінансового ринку / Л.М. Акімова // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2017. – №1. – С. 57-66. 5. Акімова Л. М. Державне управління у сфері природокористування / Л. М.Акімова // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. С. О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 10-12. 6. Akіmova L.М. The contemporary state of the financial market in Ukraine / Akіmova L.М. // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сборник научных статей восьмой международной научно–практической конференции по вопросам банковской экономики, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.] – Пинск: ПолесГУ, 2017. – С. 3-6. 7. Akіmova L.М. Bases of Global Transformation Changes Financial Market / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В., и др./ Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : колективна монография под ред. д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. – Ровно–Пинск–Варшава : НУВХП, 2017. – С. 75-87. 8. Akimova L.M. State regulation of business: foreign experience of cooperation between the state and the business sector /L.M.Akimova // Public management : collection. — № 2 (7) — May 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — pp. 67-73. 9. Акімова Л.М. Політична культура громадян в контексті розвитку України / Л.М. Акімова, О.О. Акімов // Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект : матеріали круглого столу / за заг. ред. С.О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – с. 8-10. 10. Акімова Л.М. Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України [матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18 травня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Прокопенка Л.Л. – Д. : ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2017. С.159 — 161. 11. Akimova, L. M. Applied project approach in the national economy: practical aspects / А. Y. Yakymchuk, L. M. Akimova, T. O. Simchuk // Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). Ч. 2. – 232, [2] C. 170-177.[26] citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters). 12. Акімова Л. М. Монетарна політика НБУ як основний регулятор економічної стабільності України / Л. М. Акімова // Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні. Частина 1. кол. моногр. / Л.В. Мельник, Л.М. Акімова, Н.М. Кондрацька. – Київ. : Кондор-Видавництво. 2016. - С.7-17. 13. Akіmova L. Simulation of control strategy for international marketing services / Marina Korzh, Luidmila Akіmova, Irina Chub // Scientific journal "Proceedings of the National Aviation University". Vol 71, № 2 (2017). - P. 131-138. 14. Акімова Л.М. Влияние кредитования коммерческих банков на стимулирование экономического роста в Украине / Акімова Л.М., Акімов О.О. // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П.Ю. Храпко [и др.] ; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – С. 52-59. 15. Акімова Л.М. Аналіз сучасних проблем розвитку фінансового контролю в україні: міжнародний досвід / Л. М. Акімова / Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю [матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 19-20 вересня 2017 року) ]. / / за заг. ред. Левченко О.М. – К. : ЦНТУ. - Кропивницький. – 2017. 16. Akimova L.M. Regional innovation economy: aspects of economic development / A. Y. Yakymchuk, A. M. Valyukh, L. M. Akimova // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. - № 3 (11). Ч. 1. – С. 170-178. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters) 17. Акімова, Л.М. Сучасний стан фондового ринку україни / Ільчук О.І., Акімова Л.М. //Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 27 квітня 2017 року. Рівне: НУВГП, 2017. – Ч.2. – С. 166-169. 18. Akimova, L.M. The substantiation of the strategy of social responsibility of the enterprise with the aim of providing efficiency of its activities /Harafonova O.I. Zhosan G.V. Akimova L.M.// Scientific journal Marketing and management of innovations, 2017, № 3. С. 267-279.(Emerging Sources Citation Index (Web of Science) 19. Акімова Л. М. Деякі аспекти інституційного середовища національної економіки /Л. М. Акімова, О. О. Акімов/ Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад [матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 20 жовтня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Мошинського В. С., НУВГП. — Рівне, 2017. С.5 — 6. 20. Акімова Л. М. Формування системи економічної безпеки, як об’єкту управління різних видів фінансових установ /Л. М. Акімова, О. О. Акімов/ Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад [матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 20 жовтня 2017 р.)]. / / за заг. ред. Мошинського В. С., НУВГП. - Рівне, 2017. С.6 - 8. 21. Акімова Л.М. Аналіз загроз економічній безпеці фінансових установ / Л. М. Акімова // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали VIII між нар. Наук.-практ. Конф., Дніпро, 20 жовтня 2017 р. / за заг. ред. О.Ю. Бобровської. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 43-46. 22. Akimova L. N. State regulation of financial and economic safety of subjects of economic activity / L. N. Akimova, A. V. Lysachok // Public management : collection. — № 5 (10) – December 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — pp. 16-28. 23. Акімова Л. М. Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи / Л. М. Акімова, О. В. Калетник // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2017. – №2. – С. 98-102. 24. Akimova, L. М. State regulation of foreign economic activity / L. М. Akimova, O. О. Akimov, О. O. Liakhovich // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. - № 4 (12). Ч. 1. – С. 98-103. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters). 25. Akimova, L., та Korzh, M., та Chub I. Approach to systemic process of the entrepreneurship competitiveness management in Ukraine / L. Akimova, M. Korzh, I. Chub // International Journal of New Economics and Social Sciences № 2(6) 2017. pp. 37-43. 2016 рік 1. Акімова Л. М. Професійні компетенції як чинник модернізації вищої освіти / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Розвиток громадянських компетентностей в Україні: [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 17-18 березня 2016 р. ] — К.: НАДУ при Президентові України. — 2016. — С. 33- 39. 2. Акімова Л. М. Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Проблеми розвитку публічного управління в Україні: [матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, 15 квітня 2016 р. ] — Л.: ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — 2016. — С. 259—262. 3. Акімова Л. М. Економічні аспекти євроінтеграції України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування [матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 21-22 квітня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Мошинського В. С., НУВГП. — Рівне, 2016. С.11 — 12. 4. Акімова Л. М. Історико-економічні аспекти державного управління / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Становлення публічного адміністрування в Україні [матеріали VII Всеукраїнської міжвузівської конференції студентів та молодих учених (м. Дніпропетровськ, 22 квітня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. С.8 - 11. 5. Акімова Л. М. Правовий аспект реалізації державної інформаційної політики України: актуальні проблеми / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід [матеріали ІV науково-практичного семінару (м. Дніпропетровськ, 21 березня — 24 квітня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. 6. Акімова Л. М. Світовий досвід комунікаційної діяльності органів публічної влади / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: [матеріали науково-практичної конференції, 28 квітня 2016 р. ] — О.: ОРІДУ НАДУ при Президентові України. — 2016. — С. 57- 61. 7. Акімова Л. М. Національні моделі економічних систем світу / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / International Scientific Conference Formation of Modern Economic Area: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms: Conference Proceedings, Part IIІ, April 29, 2016. Tbilisi: SSOTU. Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University. 316 pages. р 44-47. 8. Акімова Л. М. Аналіз стандартів економічно розвинених країн Європейського Союзу в галузі інноваційної діяльності / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України [матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 19 травня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. С.125 — 129. 9. Акімова Л. М. Деякі аспекти фінансової безпеки в контексті економічної безпеки України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС [матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.)]. / / за заг. ред. проф. Грищенко І. М. КНУТД. — Київ, 2016. Режим доступу: 10. Акімова Л. М. Бюджетні відносини в контексті національної стратегії модернізації України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації: цілі, механізми, інструменти [матеріали щорічної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27 травня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Іжи М. М. ОРІДУ НАДУ при Президентові України. — Одеса, 2016. С.6 — 9. 11. Акімова Л. М. Соціально-економічні аспекти інформаційного забезпечення управлінських процесів в Україні / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / Взаємозв'язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект [матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 3 червня 2016 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2016. С.9 — 12. Режим доступу: 12. Aкімова Л. М. Регіональні аспекти розвитку середнього класу в Україні / Клименко В. В., Акімова Л. М., Корж М. В. // науковий економічний журнал „Актуальні Проблеми Економіки“/ за наук. ред. М. М. Єрмошенко — Київ, 2016. — Вип. № 4 (178). с. 178—188. Scopus. 13. L. Akіmova The possibilities of industrial internet and prospects of its implementation in Ukraine / V.Klymenko, L.Akіmova, O.Akіmov // Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / Latvian Academy of Sciences. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — Vol. 1. — 188 p. pp. 17-26. 14. Акімова Л. М. Фінанси як суб'єкт господарювання / Акімова Л. М., Акімов О. О.// Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева — Львів, 2016. — Вип. 46/47. Ч–2. — С. 32–41. 15. Aкімова Л. М. Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму / Дейнега І. О., Акімова Л. М., Кратт О. А. // науковий економічний журнал „Актуальні Проблеми Економіки“ / за наук. ред. М. М. Єрмошенко — Київ, 2016. — Вип. № 9 (183). с. 184—194. Scopus. 16. Акімова Л. М. Питання фінансово економічної безпеки України в контексті Європейської інтеграції // Aкiмова Л. M. Aкiмов O.О. / International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceedings, August 26, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. 201—204 pag. 17. Акімова Л. М. Розвиток фінансового сектору України в контексті євроінтеграції України / Л. М. Акімова / Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва обєднаних територіальних громад: матеріали науково-практичної конференції (24 жовтня — 24 листопада, м. Дніпро). — Дніпро: ДРІДУ НАДУ при Президентові України, 2016. 18. Акімова Л. М. Аналіз сталого економіко-екологічного розвитку регіонів / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення“ [ матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 216—219. 19. Акімова Л. М. Економіко-екологічі аспекти сталого розвитку регіонів України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення“ [ матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 219—222. 20. Акімова Л. М. Соціально-економічні аспекти інтеграції України в європейський економічний простір / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком“ [ матеріали Х Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої памяті Сурміна Юрія Петровича м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Шевченко С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 118—119. 21. Акімова Л. М. Соціальна політика місцевого самоврядування як чинник забезпечення європейської інтеграції України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком“ [ матеріали Х Регіональної науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої памяті Сурміна Юрія Петровича м. Дніпро, 21 жовтня ]. / / за заг. ред. Шевченко С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 235—237. 22. Акімова Л. М. Деякі питання реформування державної служби / Л. М. Акімова / „Теорія і практика державної служби“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 11 листопада ]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 25-27. 23. Akіmova L. Problems of tax capacity realization of the middle class in Ukraine / L.Akіmova, V.Klymenko, O.Akіmov // Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — 222 p. pp. 9-18. 24. Akimova L. Economic eastern cooperation of Ukraine: aspects of state management / Akimova L., Yakimchuk A., Semenova Y. // Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi / ISMA University. — Riga: „Landmark“ SIA, 2016. — 282 p. pp. 182—189. 25. Акімова Л. М. Правові принципи розвитку публічного управління України в контексті Європейської інтеграції / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Правові аспекти публічного управління: теорія та практика“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 08 грудня ]. / / за заг. ред. Прокопенка Л. Л. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 80-83. 26. Акімова Л. М. Розвиток стандартів державного управління в країнах Європейського Союзу / Л. М. Акімова, О. О. Акімов / „Правові аспекти публічного управління: теорія та практика“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 08 грудня ]. / / за заг. ред. Прокопенка Л. Л. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 83-86. 27. Акімова Л. М. Європеїзація національних інституційних систем в контексті євро інтеграції України / Л. М. Акімова, І. П. Рибак / „Правові аспекти публічного управління: теорія та практика“ [ матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпро, 08 грудня ]. / / за заг. ред. Прокопенка Л. Л. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпро, 2016. — с. 86-88. 28. Акімова Л. М. Аналіз сучасних тенденцій руху іноземних інвестицій в економіку України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 3-11. 29. Акімова Л.М. Монетарна політика НБУ як основний регулятор економічної стабільності України/ Фінансова та еколого-економічна політикав умовах деентралізації влади в Україні // Частина 1. Л.М. Акімова / за. ред. Л.В. Мельник кол. моногр. - Київ. : Кондор-Видавництво: НУВГП, 2016. с.7-17. 30. Акімова Л.М. Економічні передумови та форми транснаціоналізації банківської сфери в умовах фінансової глобалізації/ Фінансова та еколого-економічна політикав умовах деентралізації влади в Україні // Частина 2. Л.М. Акімова / за. ред. Л.В. Мельник кол. моногр. Рівне: НУВГП, 2016. 2015 рік 1. Л. М. Акімова Деякі механізми здійснення державного управління //О. О. Акімов, Л. М. Акімова /Взаємозв'язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект [матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 29 травня 2015 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. — С.5 — 7. 2. Л. М. Акімова Національна екологічна політика та її економічна складова //Акімов, Л. М. Акімова /Взаємозв'язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект [матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 29 травня 2015 р.)]. / / за заг. ред. Шевченка С. О. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. — С.7 — 10. 3. Акімова Л. М. Інноваційний розвиток територій в Україні: правові аспекти //О. О. Акімов, Л. М. Акімова /Управління інноваційним розвитком території: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 30 жовтня — 30 листопада 2015 р. — за заг. ред. Серьогіна С. М. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. — 240 с. — С. 21-24. 4. Акімова Л. М. Світовий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій / Л. М. Акімова, О. О. Акімов Управління інноваційним розвитком території: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 30 жовтня — 30 листопада 2015 р. — за заг. ред. Серьогіна С. М. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. — 240 с. — С. 24-27. 5. Акімова Л. М. Реформування місцевого самоврядування: питання теорії і практики децентралізації / О. О. Акімов, Л. М. Акімова Економічний розвиток в процесі децентралізації: [матеріали міжнародній науково-практичній конференції (м. Дніпропетровськ, 4 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.5 — 7. 6. Акімова Л. М. Кадровий потенціал та реформа місцевого самоврядування в Україні / Л. М. Акімова, О. О. Акімов Економічний розвиток в процесі децентралізації: [матеріали міжнародній науково-практичній конференції (м. Дніпропетровськ, 4 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. Серьогіна С. М. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.31 — 34. 7. Акімова Л. М. Економічні складові соціального розвитку України» // Л. М. Акімова, О. О. Акімов /Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком. Державне управління освітою: виклики часу [ матеріали ІХ регіон. науково-практичної конференції за міжнар. участю та круглого столу (м. Дніпропетровськ, 26 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. С. О. Шевченка. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.118 — 120. 8. Акімова Л. М. Гуманітарна політика України в сфері освіти / Л. М. Акімова, О. О. Акімов /Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком. Державне управління освітою: виклики часу [ матеріали ІХ регіон. науково-практичної конференції за міжнар. участю та круглого столу (м. Дніпропетровськ, 26 листопада 2015 р.)]. / / за заг. ред. С. О. Шевченка. ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2015. С.304-306. 9. Акімова Л. М. Дослідження форм товарної ідентифікації в Україні // Л. М. Акімова / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 21, № 1. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2015. — 171 с. — С. 6-13. 10. Акімова Л. М. Фінансово-економічна безпека в контексті національної безпеки України / Л. М. Акімова, М. Я. Мельничук / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 21, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2015. — 167 с. — С. 6-15. 11. Акімова Л. М. Регулювання державного боргу в контексті фінансової безпеки в України / Л. М. Акімова, О. О. Акімов, М. В. Мисливець / Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 21, № 4. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2015. — 178 с. — С. 52-64. 2014 рік 1. Акімова Л. М. Роль кредитних спілок у соціально-економічному розвитку України / Л. М. Акімова // Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / за наук. ред. В. С. Загорського, А. С. Ліпенцева — Львів, 2014. — Вип. 38. — С. 440—448. 2. Акімова Л. М. Основні світові тенденції розвитку інформаційного суспільства в контексті розвитку економіки України / Л. М. Акімова // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу ІІІ міжнар. наук. конф. (12-14 лютого 2014 р.) — Рівне: НУВГП, 2014. С. 5–6. 3. Акімова Л. М. Актуальные вопросы концентрации и интеграции капитала / Л. О. Першко, Л. М. Акімова // «Стратегия „Казахстан — 2050“ и проблемы конкурентоспособности национальных экономик стран СНГ»: сборник научных трудов VІ Международная науч. конф. (Республика Казахстан, г. Актобе 28-29 марта 2014 года) г. Актобе: Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова. 2014. 4. Акімова Л. М. Недержавне пенсійне забезпечення сьогодні та завтра / Л. М. Акімова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 3 (280). Луцьк, 2014. — С. 177—183. — (Серія: Економічні науки). 5. Акімова Л. М. Досвід реформ європейського фінансово-інституційного простору в контексті нагляду за фінансовими ринками: соціально-економічний розвиток України / Л. М. Акімова // Модернізація системи державного управління: теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Львів, 11 квітня 2014 р.) / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. Частина 2. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. — С. 10–16. 6. Акімова Л. М. Гармонізація податкового законодавства України до вимог європейського союзу / Л. М. Акімова, Л. О. Першко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2014 р.) ]. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 2014. 7. Акімова Л. М. Вплив публічного управління на розвиток соціально-економічного процесу в Україні / О. О. Акімов, Л. М. Акімова // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф.(м. Дніпропетровськ, 15 травня 2014 р.) ]. / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ при Президентові України. 2014. — С.169 — 172. 8. Акімова Л. М. Вплив міжнародної фінансової системи на економічний розвиток України / Л. М. Акімова // : Вісник Академії митної служби України. — Дніпропетровськ, 2014. — Вип. № 1 (51). — С. 45–52. — (Серія: «Економіка»). 9. Акімова Л. М. Сучасний стан та проблеми розвитку страхового ринку в Україні / Л. М. Акімова // Ефективність державного управління: зб. наук. праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / за наук. ред. В. С. Загорського, А. С. Ліпенцева — Львів, 2014. — Вип. 40. — С. 475—482. 10. Акімова Л. М. Становлення державного фінансового контролю в Україні / Л. М. Акімова // Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. Вип. 1, Рівне: НУВГП, 2014 — С. 24–30. 11. Акімова Л. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні / Л. М. Акімова // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: V міжнар. наук.-практ. конф. збірник тез (16-17 жовтня 2014 р.). — Рівне: НУВГП, 2012. — С. 170—172. 12. Акімова Л. М. Правове забезпечення сталого розвитку в державі та її регіонах / О. О. Акімов, Л. М. Акімова //Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2014 р.). — Дніпропетровськ: Регіон. інстит. держ.управ. НАДУ при Президентові України, 2014. — С. 5–8. 13. Акімова Л. М. Європейський досвід запобігання конфлікту інтересів на державній службі / О. О. Акімов, Л. М. Акімова // Правові аспекти публічного управління: теорія і практика: [ матеріали VІ науково-практичної конференції 11 грудня 2014 р. ] — ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ. — 2014. — С. 213—216. 14. Акімова Л. М. Правові засади державного фінансового контролю: європейській досвід / Л. М. Акімова, О. О. Акімов // Правові аспекти публічного управління: теорія і практика: [ матеріали VІ науково-практичної конференції 11 грудня 2014 р. ] — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2014. — 240 с. — С. 216—219. 15. Акімова Л. М. Теоретико-методологічне обґрунтування аспектів державного регулювання ринку фінансових послуг / Л. М. Акімова // Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. Вип. 2. — Рівне: НУВГП, 2014. — С. 44-49. 16. Акімова Л. М. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: форми контролю / Л. М. Акімова, Рибак І. П. // Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць ДРІДУ НАДУ при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2014. — Вип. 2, (12). [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: 17. Акімова Л. М. Сучасний стан розвитку ринку капіталу в Україні / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХХ, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2014. — 186 с. — С. 6-15. 18. Акімова Л. М. Фондовий ринок України: сьогодні та завтра / Л. М. Акімова, Акімов О. О. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХХ, № 3. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2014. — 198 с. — С. 82-89. 19. Акімова Л. М. Вплив державного управління на розвиток інтеграції України до світового фінансового простору / Л. М. Акімова, Рибак І. П. // Державне управління: теорія та практика: Електронне наукове фахове видання НАДУ при Президентові України. — К. : 2014. — Вип. 1. — С. 96–103. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу: 2013 рік 1. Акімова Л. М. Факторинг як джерело фінансування діяльності підприємств / Л. М. Акімова, В. І. Павлов // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 1. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013. — С. 6-15. 2. Акімова Л. М. Аналіз діяльності ломбардних установ / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013 — С. 50–58. 3. Акімова Л. М. Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 3. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013. — С. 6–15. 4. Акімова Л. М., Іноземне інвестуванні в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Л. М. Акімова, К. В. Казьонна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХІХ, № 4. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2013. — С. 6–14. 2012 рік 1. Акімова Л. М. Механізм ідентифікації товарних марок / Л. М. Акімова // Ефективність державного управління: зб. наук. праць / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії державного управління при Президентові України. Вип. 31. — Львів, 2012. 2. Акімова Л. М. Торгова марка як один із засобів ідентифікації товарів / Л. М. Акімова // Наука й економіка / Хмельницький екон. ун-т. — 2012. — Вип. 4, Т. 2. 3. Акімова Л. М. Франчайзинг як форма ведення бізнесу / Л. М. Акімова // Модернізація системи державного управління: теорія та практика: матеріали наук.-практ. конф. за міжн. участі: (20 квітня, 2012 р.) / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева — Львів, 2012. 4. Акімова Л. М. Сутність та значення системи товарної ідентифікації / Л. М. Акімова // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: (18-19 жовтня 2012 р.). — Рівне, 2012. 5. Акімова Л. М. Товарний ринок та його інфраструктура / Л. М. Акімова // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф. (5-7 листопада 2012 р.). — Дніпропетровськ: НГУ 2012. 6. Акімова Л. М. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні / Л. М. Акімова, О. В. Грицюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХVIIІ, № 2. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2012. — 357 с. — С. 84-91. 7. Акімова Л. М. Необхідність перегляду споживчого кошика українця / Л. М. Акімова, Н. О. Шуляк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХVIIІ, № 1. — К. : СЕУ ; Рівне: НУВГП, 2012. — 350 с. — С. 151—157. 2011 рік 1. Акімова Л. М. Особливості застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку / Л. М. Акімова, А. О. Домбровська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 17, № 1. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. 2. Акімова Л. М. Франчайзинг та його особливості застосування в Україні / Л. М. Акімова, С. В. Ютовець // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 17, № 2. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. 3. Акімова Л. М. Місце штрихового кодування в системі ідентифікації товарів/ Л. М. Акімова, В. В. Оскольський // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 17, № 3. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. 4. Акімова Л. М. Заходи впливу на врегулювання цін продовольчих товарів / Л. М. Акімова, Н. В. Слободенюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. ХVII, № 4. — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2011. — 360 с. — С. 154—161. 2010 рік 1. Акімова Л. М. Інституційні засади автономності ідентифікації товарів в Україні / Л. М. Акімова, В. І. Павлов // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 16, (3). — К. : СЕУ; Рівне: НУВГП, 2010. 2. Акімова Л. М. Динаміка процесів ідентифікації товарів в системі «ДжіЕс1 Україна» / Л. М. Акімова, В. В. Оскольський // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип. 16, (1). — Рівне: НУВГП, 2010. 2008 рік 1. Акімова Л. М. Засади формування конкурентних відносин на регіональних ринках теплової енергії системи централізованого теплопостачання / З. С. Люльчак, Н. І. Хтей, Л. М. Акімова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. праць. Вип. № 623 Логістика — Львів, НУЛП, 2008. 2. Акімова Л. М. Брендинг — високоефективна технологія завоювання та утримання споживача / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Випуск XIV № 1. — Рівне: НУВГП, 2008. 3. Акімова Л. М. Брендинг як носій іміджу підприємства / Л. М. Акімова // Вісник Національного ун-ту водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. Вип. 4, (44). — Рівне: НУВГП, 2008. 2007 рік 1. Акімова Л. М. Вимір бренд-капіталу / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: зб. наук. праць. Вип. 13, (1). — Рівне: НУВГП, 2007. 2. Акімова Л. М. Бренд у маркетингу промислового підприємства / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: зб. наук. праць. Вип. 13, (2). — Рівне: НУВГП, 2007. 2006 рік 1. Акімова Л. М. Підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудівного виробництва за рахунок механізму ціноутворення / Л. М. Акімова, С. О. Алтухова // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. Вип. 4, (36). — Рівне: НУВГП, 2006. 2. Акимова Л. М. Инструменти комплексного похода к управлению брэндом / Л. М. Акимова, Е. В. Иванова // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. Вип 4, (36). — Рівне: НУВГП, 2006. — С. 211—218. 3. Акімова Л. М. Маркетингові дослідження формування споживчих переваг / Н. Є. Кузьо, Н. С. Косар, Л. М. Акімова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». № 552. Логістика. — Львів, 2006. — С. 75-81. 4. Акімова Л. М. Роль маркетингової стратегії в діяльності підприємства Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє / Л. М. Акімова, Є. В. Іванова // Вип. 11 — Тернопіль, ТДЕУ, 2006. 5. Акімова Л. М. Формування принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах / Л. М. Акімова, С. О. Алтухова // Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: (4-5 травня 2006 р.). — Рівне, 2006. — С. 109—111. 6. Акимова Л. М. Службы маркетинга на предприятии: плюсы и минусы / Л. М. Акимова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. Вип. № 3, (5). — Краматорськ ДДМА, 2006. 7. Акімова Л.М Споживання основних засобів на підприємствах: інформаційні характеристики та забезпечення / І. О. Дейнега, Л. М. Акімова // зб. наук. праць. Випуск № 1 Економіка та менеджмент Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, Рівне, 2006. 2005 рік 1. Акімова Л. М. Характеристика бренду як форми ідентифікації товарів / Л. М. Акімова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. праць. Вип 11, № 2. — Рівне: НУВГП, 2005. — С. 20-26. — (Серія: «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»).