Науменко_фото

Науменко Раиса Андреевна

Доктор наук по государственному управлению, старший научный сотрудник

Киевский национальный торгово-экономический университет, профессор кафедры менеджмента

Украина,

Государственное регулирование развития внешкольного образования в Украине - 25.00.02, 2013

- ,

Исследование проблем теории и методологии государственного управления, государственной службы, публичного управления и администрирования, изучение вопросов государственной кадровой политики, подготовки государственно-управленческих кадров и магистерской подготовки на основе современных образовательных технологий
 1. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : навч. посіб. за заг. ред. Ю. П. Сурміна, авт. кол. : Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька та ін. – К. : НАДУ, 2010. – 388 с. – Авторські с. 169–183, 306–325
 2. Державна служба в Україні : соціально-правовий та організаційний аспекти: навчальний посібник авт.кол. Ю.П.Сурмін, Т.В.Мотренко, Р.А.Науменко, Л.М.Гогіна та ін.; за заг. ред. Р.А.Науменко, Л.М.Гогіної. – К.: НАДУ, 2011. – 237 с.
 3. Державне управління : підручник : у 2 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст.голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ,2012. – Т. 1. – 564 с.( (Авторські С. 389-396 у розд. Організаційні засади державного управління)
 4. Державна політика : підручник Нац. акад. держ. упр.при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. К. : НАДУ, 2014. – 652 с. (Авторські С. 593-599; 600-605)
 5. Теоретико-методологічні засади реформування державної кадрової політики в Україні : монографія Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін. – К. : НАДУ, 2014. – 280 с. (Авторські - у розд. 3,7 та 8)
 6. Енциклопедія державного управління: у 8 томах Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011, Т. 2. : Методологія державного управління / наук.-ред.кол. : Ю.П.Сурмін (співголова), П.І.Наддолішній (співголова) : – 2011.– 692 с. (у співавторстві)
 7. Енциклопедія державного управління: у 8 томах Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011, Т. 4. : Галузеве управління / наук.-ред. кол. : М.М.Їжа (співголова) В.Г.Бодров (співголова) та ін. –2011. – 648 с
 8. Енциклопедія державного управління: у 8 томах Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011, Т. 8. : Публічне врядування / наук.-ред.кол. : В.С.Загорський (голова), С.О.Телешун (співголова) : Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011.– 712 с.
 9. Тезаурус з державної кадрової політики [Текст] : словник-довідник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування ; [редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 412 с. (Авторські терміни на с. 18, 19, 37, 99, 168, 173, 174, 213, 275, 278, 326)
 10. Науменко Р. А., Зелінський С.Е. Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні Р. А. Науменко, С.Е Зелінський // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (61). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 172 с. – С. 154–157 11. Науменко Р. А. Тимцуник В.І. Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні / Р. А. Науменко, В.І.Тимцуник // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування / Електронний збірник наукових праць – Херсон, № 2, 2015
 11. Науменко Р. А., Рильська В.В. Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні Р.А.Науменко, В.В. Рильська [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. - № 9
 12. Naumenko Raisa. Imperatives of university training bachelor and masters of public administration in Ukraine Raisa Naumenko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky // Editor in Chief : Ing. Lenca Dubovicka, PhD; Deputy Editors-in-Chief Ing. Peter Tuleja, PhD. Ing. Michal Varchola, PhD. – UK TU Kosice, Slovakia – 2016. – №. 4. – 145 p. - P. 9-11
 13. Науменко Р. А. Сучасні пріоритети розвитку державної кадрової політики Р.А.Науменко // Публічне урядування : збірник. – № 1 (1) – листопад 2015. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. – 210 с. – С. 139-146
 14. Науменко Р.А. Створення тезаурусу державної кадрової політики в контекстіїї модернізації та розвитку Науменко Р.А // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results’’ ( Bratislava 15-18 March 2016) - K: LLC “NVP” Interservice”, 2016. - 182 p. Сучасні наукові дослідження та розробки: теретична цінність та практичні результати. – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 берез. 2016 року. – К.: Тов. «НВП» Інтерсервіс», 2016 – 182 с. – 177-179
 15. Науменко Р.А., Гунченко К.М. Інноваційні напрями розвитку вітчизяної вищої освіти – шлях до європейського освітнього простору Р.А. Науменко, К.М. Гунченко // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. за міжнар. участю (Київ, 17-18 берез. 2016 р.) / за заг.ред. Ю.В.Ковбасюка, Н.Г.Протасової, Ю.О.Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – 288 с.– С. 182-187
 16. Raisa Naumenko. Study of the current status of training of applicants for higher education on the specialty “public management and administration” Raisa Naumenko // «EUREKA: Social and Humanities», Eurasian Scientific Journal. – Tallinn, Estonia. – 2016. – Number 3 – PDF – 58 p. - P. 21-28. -ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print). [Electronic resource ]. – Access: http://eu-jr.eu/social/issue/view/12
 17. Науменко Р. А. Тимцуник В.І. Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні Р. А. Науменко, В.І.Тимцуник // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування / Електронний збірник наукових праць – Херсон, № 2, 2015