Науменко_фото

Raisa Andreevna Naumenko

Doctor of Science in Public Administration, Senior Researcher

Kyiv National University of Trade and Economics, Professor, Department of Management

(Русский) Украина,

State regulation of the development of the non-formal education in Ukraine - 25.00.02, 2013

- ,

Studying of the problems of the theory and methodology of public administration, public service, public management and administration, studying of the questions of the public personnel policy, training of the public-management cadres and master training on the basis of the modern educational technologies
 1. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : навч. посіб. за заг. ред. Ю. П. Сурміна, авт. кол. : Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька та ін. – К. : НАДУ, 2010. – 388 с. – Авторські с. 169–183, 306–325
 2. Державна служба в Україні : соціально-правовий та організаційний аспекти: навчальний посібник авт.кол. Ю.П.Сурмін, Т.В.Мотренко, Р.А.Науменко, Л.М.Гогіна та ін.; за заг. ред. Р.А.Науменко, Л.М.Гогіної. – К.: НАДУ, 2011. – 237 с.
 3. Державне управління : підручник : у 2 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст.голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ,2012. – Т. 1. – 564 с.( (Авторські С. 389-396 у розд. Організаційні засади державного управління)
 4. Державна політика : підручник Нац. акад. держ. упр.при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. К. : НАДУ, 2014. – 652 с. (Авторські С. 593-599; 600-605)
 5. Теоретико-методологічні засади реформування державної кадрової політики в Україні : монографія Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін. – К. : НАДУ, 2014. – 280 с. (Авторські - у розд. 3,7 та 8)
 6. Енциклопедія державного управління: у 8 томах Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011, Т. 2. : Методологія державного управління / наук.-ред.кол. : Ю.П.Сурмін (співголова), П.І.Наддолішній (співголова) : – 2011.– 692 с. (у співавторстві)
 7. Енциклопедія державного управління: у 8 томах Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011, Т. 4. : Галузеве управління / наук.-ред. кол. : М.М.Їжа (співголова) В.Г.Бодров (співголова) та ін. –2011. – 648 с
 8. Енциклопедія державного управління: у 8 томах Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011, Т. 8. : Публічне врядування / наук.-ред.кол. : В.С.Загорський (голова), С.О.Телешун (співголова) : Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011.– 712 с
 9. Тезаурус з державної кадрової політики [Текст] : словник-довідник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування ; [редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін.]. - Київ : НАДУ, 2015. - 412 с. (Авторські терміни на с. 18, 19, 37, 99, 168, 173, 174, 213, 275, 278, 326)
 10. Науменко Р. А., Зелінський С.Е. Центри оцінювання і тестування державних службовців як інструмент професіоналізації державної служби в Україні Р. А. Науменко, С.Е Зелінський // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 1 (61). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. – 172 с. – С. 154–157
 11. Науменко Р. А. Тимцуник В.І. Професійна компетентність державних службовців у контексті реформ в Україні Р. А. Науменко, В.І.Тимцуник // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування / Електронний збірник наукових праць – Херсон, № 2, 2015
 12. Науменко Р. А., Рильська В.В. Перспективи використання європейського досвіду при впровадженні сучасної моделі децентралізації влади в Україні Р.А.Науменко, В.В. Рильська [Електронний ресурс] // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. - № 9
 13. Naumenko Raisa. Imperatives of university training bachelor and masters of public administration in Ukraine Raisa Naumenko // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky // Editor in Chief : Ing. Lenca Dubovicka, PhD; Deputy Editors-in-Chief Ing. Peter Tuleja, PhD. Ing. Michal Varchola, PhD. – UK TU Kosice, Slovakia – 2016. – №. 4. – 145 p. - P. 9-11
 14. Науменко Р. А. Сучасні пріоритети розвитку державної кадрової політики Р.А.Науменко // Публічне урядування : збірник. – № 1 (1) – листопад 2015. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. – 210 с. – С. 139-146
 15. Науменко Р.А. Створення тезаурусу державної кадрової політики в контекстіїї модернізації та розвитку Науменко Р.А // Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results’’ ( Bratislava 15-18 March 2016) - K: LLC “NVP” Interservice”, 2016. - 182 p. Сучасні наукові дослідження та розробки: теретична цінність та практичні результати. – 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 берез. 2016 року. – К.: Тов. «НВП» Інтерсервіс», 2016 – 182 с. – 177-179
 16. Науменко Р.А., Гунченко К.М. Інноваційні напрями розвитку вітчизяної вищої освіти – шлях до європейського освітнього простору Р.А. Науменко, К.М. Гунченко // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. за міжнар. участю (Київ, 17-18 берез. 2016 р.) / за заг.ред. Ю.В.Ковбасюка, Н.Г.Протасової, Ю.О.Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – 288 с.– С. 182-187
 17. Raisa Naumenko. Study of the current status of training of applicants for higher education on the specialty “public management and administration” Raisa Naumenko // «EUREKA: Social and Humanities», Eurasian Scientific Journal. – Tallinn, Estonia. – 2016. – Number 3 – PDF – 58 p. - P. 21-28. -ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print). [Electronic resource ]. – Access: http://eu-jr.eu/social/issue/view/12